Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Zmiany w 500+. Jakie nowości od sierpnia?

  • Dodano: 2017-07-25 13:30, aktualizacja: 2017-10-20 10:48

Już od 1 sierpnia rodzice mogą starać się świadczenie z tytułu 500+ na kolejny rok. Ministerstwo zapowiedziało przy tym szereg zmian w zasadach pobierania pomocy z rządowego programu.

Zmiany w programie „Rodzina 500+” będą dotyczyć również likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce - czytamy w komunikacie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Czego mogą spodziewać się korzystający z rządowego programu wsparcia rodzin? Główną z wprowadzanych zmian jest zniesienie zasady utraty i uzyskania dochodu, gdy wnioskujący o świadczenie 500+ lub członek jego rodziny straci dochód wynikający ze stałego zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej lub dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w ciągu 3 miesięcy od daty straty pensji uda mu się wrócić do tego samego pracodawcy, zleceniodawcy (umowa-zlecenie, umowa o dzieło) lub wróci do działalności gospodarczej.

Ministerstwo chce w ten sposób zakończyć praktykę wykorzystywania prawnej luki w składaniu wniosków o świadczenie wychowawcze miesięczne. Bardzo często rodzice deklarowali w ten sposób niższe dochody niż w rzeczywistości, gdyż przez kwartał, w którym składali wniosek, oficjalnie pozostawali z dochodem pomniejszonym o dawną pensję obecnie bezrobotnego rodzica. Manipulacja dochodami miała pomóc w zmieszczeniu się w kryterium finansowym świadczenia, które na pierwsze dziecko przysługuje przy dochodach w wysokości 800 złotych na osobę, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 złotych.

To samo dotyczy ustalania dochodu osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Od 1 sierpnia obowiązywać będzie zapis, zgodnie z którym dana osoba uzyskuje dochód miesięczny w wysokości ogłaszanej corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Co to w praktyce oznacza? Rodzic nie będzie samodzielnie deklarował wysokości dochodu, lecz będzie musiał dołączyć do wniosku zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego. W druku z US muszą znaleźć się informacje dotyczące formy opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawki podatku, wysokości opłaconego podatku za 2016 rok (w latach następnych za poprzedni okres podatkowy).

Nowość w tym roku stanowi także ujednolicenie terminów składania wniosków o 500+ i innych świadczeń rodzinnych, a także z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o przyznanie wspomnianych świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS i Profil Zaufany. Co więcej, począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną już w lipcu - czytamy na stronie MRPiPS.

W przyszłym roku zmiany dotkną osoby samotnie wychowujące dziecko. Rząd chce ukrócić praktykę niezgodnego ze stanem faktycznym deklarowania samotnego wychowania dziecka. Częste były bowiem przypadki zgłaszania sprawowania opieki nad małoletnim w pojedynkę przez osoby pozostające w związkach nieformalnych, gdzie drugi rodzic realnie partycypuje w kosztach utrzymania. Od 1 sierpnia 2018 roku osoba samotnie wychowująca dziecko będzie musiała dochować wymogu ustalenia stosunku alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Założeniem proponowanego przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest, by świadczenie wychowawcze na dziecko było przyznawane osobie samotnie wychowującej dziecko dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka, chyba, że z przyczyn obiektywnych, tj. np. gdy drugi z rodziców nie żyje, lub ojciec dziecka jest nieznany, jest to niemożliwe - uzasadnia w projekcie zmian Ministerstwo.

Wyjątków tych jest więcej. Świadczenie 500+ otrzyma bez przeszkód rodzic, którego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone i w sytuacji, gdy sąd nałożył obowiązek ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka wyłącznie na jednego rodzica. Jeśli dziecko znajduje się pod sprawowaną naprzemiennie przez obojga rodziców i to w porównywalnych czasowo bądź powtarzających się regularnie okresach to również przysługują mu pieniądze z rządowego programu. Ten zapis ma wejść w życie dopiero od 1 sierpnia 2018 roku.

Od sierpnia 2018 roku gminy zyskają także dodatkowe uprawnienie - w razie wątpliwości, czy wnioskodawcy faktycznie przysługuje świadczenie z 500+ będą mogły wezwać go do osobistego złożenia wyjaśnień.

W Rudzie Śląskiej realizacją programu Rodzina 500+ zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej i przez Internet (bankowość elektroniczna, PUE ZUS, ePUAP, empatia.mrpips.gov.pl). Dokładna instrukcja wypełniania wniosków drogą elektroniczną i szczegółowe informacje na temat świadczenia 500+ zawarte są na stronie internetowej rudzkiego MOPS-u. 

Najnowsze informacje z Rudy Śląskiej w Twojej skrzynce e-mail

Dodanie e-maila do bazy prenumeratorów oznacza akceptację regulaminu »

Dodaj komentarz

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.