Wiadomości z Rudy Śląskiej

Fundusze Europejskie wspierają młodych bezrobotnych

 • Dodano: 2006-05-14 20:51

"Rozwiń skrzydła - program aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży" jest projektem realizowanym dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej z Unii Europejskiej w ramach działania 1.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006. Wartość projektu wynosi 1 537 516,41zł. Dzięki niemu już 85 osób podjęło zatrudnienie lub założyło własną firmę.

Realizacja projektu rozpoczęła się na początku 2005 roku i zostanie zakończona z dniem  31 maja 2006 roku. Projekt jest skierowany do osób zarejestrowanych jako bezrobotne poniżej 25 roku życia, legitymujących się wykształceniem  zawodowym, średnim, lub wyższym oraz do absolwentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27 roku życia.

Osoby młode z powodu braku doświadczenia mają szczególne problemy z poruszaniem się po rynku pracy. W znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia często przeszkadzają im również zbyt niskie kwalifikacje. Projekt "Rozwiń Skrzydła - program aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży" został napisany właśnie z myślą o nich. Jego głównym celem jest objęcie osób młodych kompleksową pomocą, która pozwoli im zaistnieć na rynku pracy i zdobyć na nim trwałą pozycję.

Kliknij aby powiększyć !Wsparciem w ramach projektu objętych zostało łącznie 321 osób. Wszystkim osobom biorącym udział w projekcie została udzielona pomoc doradcy zawodowego. Dzięki udziałowi w prowadzonych przez niego warsztatach młodzi bezrobotni mogli nauczyć się sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Umiejętność ta jest wyjątkowo ważna w obecnej sytuacji na rynku pracy i znacznie zwiększa szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. W oparciu o wiedzę uzyskaną w trakcie warsztatów uczestnicy projektu mieli możliwość stworzenia własnych dokumentów aplikacyjnych w postaci "port folio", które poprzez swoją atrakcyjną formę wyróżniają ich na lokalnym rynku pracy. Dodatkową motywacją do ich przygotowania było to, że autorzy najlepszych prac zostali skierowani na szkolenie z zakresu kształtowania własnego wizerunku.

256 osób biorących udział w projekcie zostało skierowanych do odbycia stażu zawodowego, dzięki czemu dostały one możliwość zdobycia doświadczenia tak często wymaganego przez pracodawców.

Projekt zaoferował też pomoc osobom, których kwalifikacje są niewystarczające do podjęcia pracy. Poprzez udział w wielomodułowym szkoleniu zawodowym z zakresu murarz, tynkarz, posadzkarz, ocieplanie budynków 17 osób uzyskało szanse na podniesienie swoich kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia w atrakcyjnym zawodzie.

Kliknij aby powiększyć !

O sukcesie projektu poza dużym zainteresowaniem ze strony osób młodych, świadczy też fakt, że bezpośrednio po zakończeniu staży 75 osób uzyskało zatrudnienie. W dalszym ciągu tę formę praktyki kontynuują  jeszcze 82 osoby, tak więc liczba osób, którym uczestnictwo w projekcie pomogło w znalezieniu zatrudnienia znacznie się zwiększy.

Poza wymienionymi działaniami projekt ten umożliwił młodym ludziom założenie własnej firmy. Wszyscy przyszli przedsiębiorcy zostali objęci indywidualnym poradnictwem, szkoleniami i doradztwem z zakresu prowadzenia firmy, a także otrzymali jednorazowo środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.  Ostatecznie dzięki uczestnictwu w projekcie własną działalność gospodarcza rozpoczęło 10 młodych Rudzian.

Realizacja projektu zakończy się  31 maja  2006 roku. Jednakże z początkiem marca bieżącego roku Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej rozpoczął realizację kolejnych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kliknij aby powiększyć !

Pierwszym z nich jest  "Pomysł na sukces. Bezrobotna młodzież wkracza na rynek pracy" skierowany również do osób poniżej 25 roku życia legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim, wyższym i tych nie posiadających kwalifikacji, oraz do absolwentów wyższych uczelni do 27 roku życia. Podobnie jak poprzedni projekt, wdrażany jest w ramach działania 1.2 "Perspektywy dla młodzieży"  Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.  W swej ofercie zawiera różnorodne formy wsparcia dla bezrobotnej młodzieży.

W zależności od indywidualnych potrzeb beneficjenci projektu będą kierowani do wzięcia udziału w module praktycznym (staże lub przygotowania zawodowe w miejscu pracy), szkoleniowym z atrakcyjnymi kursami językowymi lub przedsiębiorczym w ramach którego zainteresowane osoby otrzymają pomoc w zakresie zakładania własnej firmy. Łącznie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 170 osób, na co przeznaczone zostaną środki w wysokości 918 504,86zł. Okres realizacji projektu przewidziany jest na  czas od 01.03.2006r. do 30.06.2007r.

Drugim projektem, którego wdrażanie rozpoczęło się także z początkiem marca 2006r. jest "Krok w Przyszłość – projekt aktywizacji osób bezrobotnych". Skierowany jest on do osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych powyżej 25 roku życia, które nie są absolwentami, czyli osobami, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyły szkołę. Jest on wdrażany w ramach działania 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. W jego ramach uczestnicy projektu zostaną objęci indywidualną pomocą doradcy zawodowego, będą uczestniczyć w szkoleniu "Twój sukces na rynku pracy", a dzięki uczestnictwu w wielomodułowych szkoleniach zawodowych nabędą lub uzupełnią posiadane kwalifikacje w poszukiwanych na rynku zawodach. Szczególnie w przypadku osób długotrwale bezrobotnych możliwe będzie uzyskanie doświadczenia dzięki wsparciu w postaci przygotowania zawodowego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 271 507,82zł, co pozwoli na objęcie kompleksowym wsparciem 203 osób. Okres realizacji został ustalony także na czas od 01.03.2006r. do 30.06.2007r.

W chwili obecnej cały czas trwa rekrutacja do ww. projektów. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pośrednikiem pracy odpowiednim dla posiadanego poziomu wykształcenia:

 • osoby legitymujące się wykształceniem średnim lub wyższym
  pokój nr 3 tel. 032 77 15 900 wew. 24,
 • osoby legitymujące się wykształceniem gimnazjalnym lub niższym
  pokój nr 8 tel. 032 77 15 900 wew. 26,27,
 • osoby niepełnosprawne
  pokój nr 6 tel. 032 77 15 900 wew. 31,
 • młodzież do 25 r.ż. oraz absolwenci do 27 r.ż.
  pokój nr 110 tel. 032 77 15 900 wew. 18 lub 73.


Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

www: www.apraca.pl/karu
e-mail: karu@praca.gov.pl

Ballestremów 16,
41-700 Ruda Śląska
Tel: 032 / 771 59 00
Fax: 032 / 771 59 00

Godziny otwarcia: (pn-pt): 7:30 - 15:30