Wiadomości z Rudy Śląskiej

Odpowiedzialność karna za wypadki komunikacyjne

  • Dodano: 2021-03-31 08:45, aktualizacja: 2021-04-01 15:27

Każdy wypadek komunikacyjny jest traumatycznym przeżyciem. W zależności od okoliczności danej sprawy, sprawca wypadku musi się liczyć nie tylko z traumą i wyrzutami sumienia, lecz również odpowiedzialnością cywilną oraz odpowiedzialnością karną. Rozmiar grożących konsekwencji prawnokarnych zależeć z kolei będzie od charakteru incydentu, w szczególności rozległości spowodowanych wypadkiem szkód.

Wypadek komunikacyjny

Podstawa prawna odpowiedzialności karnej za wypadek komunikacyjny opisana została w art. 177 k.k. Zgodnie z § 1 tego przepisu, „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Obrażenia ciała, o których mowa w art. 157 § 1 k.k., to tzw. średni uszczerbek na zdrowiu. Chodzi tu o naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni, nie osiągające jednak postaci pozbawienia wzroku, słuchu, mowy lub zdolności płodzenia, ani też innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, w których to przypadkach mówi się o tzw. ciężkim uszczerbku na zdrowiu. Jak wynika przy tym z art. 177 § 2 k.k., „Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Spowodowanie wypadku komunikacyjnego co do zasady następuje w sposób nieumyślny. Jakkolwiek sprawca nie ma takiego zamiaru, to jednak wypadek jest skutkiem naruszenia zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym (odpowiednio - wodnym lub powietrznym). W ramach postępowania częstokroć powoływany będzie biegły w celu ustalenia, czy naruszenie przez sprawcę danej zasady ruchu drogowego było rzeczywistą przyczyną wypadku.

Katastrofa drogowa

Ustawodawca odrębnie uregulował kwestię odpowiedzialności karnej za tzw. katastrofę drogową. Zgodnie z art. 173 § 1 k.k., „Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Jeżeli następstwem katastrofy byłaby śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawcy grozi z kolei kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (art. 177 § 3 k.k.). Za katastrofę drogową uznaje się wypadek o znacznych rozmiarach, powodujący rozległe szkody, i wywołujący stan zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. W praktyce ustalenie, kiedy mamy do czynienia „tylko” z wypadkiem, a kiedy z katastrofą drogową, nie jest rzeczą prostą. Warto się w tym zakresie skonsultować z adwokatem.

Spowodowanie katastrofy drogowej następuje wskutek niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Także w tym przypadku należy ustalić związek przyczynowy między zachowaniem sprawcy, a powstałą katastrofą i wynikającymi z niej skutkami. Jeżeli naruszenie zasad ruchu drogowego nastąpiło nieumyślnie, sprawca w dalszym ciągu liczyć się musi z konsekwencjami. Co do zasady grozi mu wówczas kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, jeśli zaś następstwem katastrofy będzie śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób – kara więzienia od 6 miesięcy do lat 8 (art. 177 § 2 i 4 k.k.).

Warto na marginesie zaznaczyć, iż w art. 174 k.k. przewidziana została odpowiedzialność karna za samo sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju może być orzeczony wówczas, gdy z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez daną osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W zależności od okoliczności sprawy, spowodowanie wypadku lub katastrofy drogowej może tym samym pociągnąć za sobą również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do lat 15. Jeśli w czasie popełnienia przestępstwa sprawca był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego bądź też zbiegł z miejsca wypadku lub katastrofy, sąd ma obowiązek orzec zakaz na okres nie krótszy niż 3 lata.

Patron merytoryczny artykułu:

Adwokat Prawo Karne • kancelaria Kraków
Rynek Dębnicki 6/3a,
30-319 Kraków
+48 12 307 21 26

Adwokat Kraków
kancelaria@karh.pl

Polecamy również:

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.