Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Regulamin konkursu

""

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs "" (zwany dalej: "Konkursem") prowadzony za pośrednictwem serwisu internetowego RudaSlaska.com.pl (zwanego dalej "Serwisem Internetowym").

 1. § Definicje

  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. Fundator - ul. ,

  3. Formularz - panel umożliwiający Potencjalnemu Uczestnikowi zgłoszenie swojej osoby w Konkursie.

  4. Laureat- Uczestnik, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania nagrody;

  5. Potencjalny Uczestnik - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zainteresowaną udziałem w Konkursie.

  6. Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu.

  7. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie RudaSlaska.com.pl.

  8. Organizator - oznacza Karola Świerc prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SILNET.PL KAROL ŚWIERC z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710), Pocztowa 5, NIP:6412190786, REGON: 276888595, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: karol.swierc@silnet.pl, będący jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego;

  9. Uczestnik - Potencjalny Uczestnik, który zawarł z Organizatorem umowę uczestnictwa w Konkursie.

 2. § Postanowienia ogólne

  1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Internetowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Konkurs trwa od do włącznie, przy czym zgłoszenia Potencjalnych Uczestników do Konkursu mogą być dokonywane do dnia 1969-12-31.

  3. Nagrody przyznane zostaną zgodnie z postanowieniami § 4 - 7 Regulaminu.

 3. § Warunki uczestnictwa w Konkursie

  1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

  2. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć udział musi spełnić łącznie poniższe warunki:

   • ukończył 18 lat,

   • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

   • wypełnił i przesłał do Usługodawcy Formularz.

  3. Aby poprawnie wypełnić Formularz Potencjalny Uczestnik zobowiązany jest łącznie:

   • do udzielenia odpowiedzi na zadane w Formularzu pytanie konkursowe,

   • podać swoje dane osobowe tj.: imię, nazwisko oraz adres elektroniczny,

   • zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole w Formularzu,

   • wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy uczestnictwa w Konkursie (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), oznaczając odpowiednie pole w Formularzu.

  4. Potencjalny Uczestnik zobowiązany jest do podania wyłącznie jednego, prawidłowego adresu poczty elektronicznej.

  5. Po przesłaniu przez Potencjalnego Uczestnika do Organizatora wypełnionego Formularza, Organizator przesyła na adres elektroniczny podany w Formularzu potwierdzenie zgłoszenia udziału w Konkursie od Potencjalnego Uczestnika. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa uczestnictwa w Konkursie pomiędzy Potencjalnym Uczestnikiem oraz Organizatorem, a Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.

  6. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osoba, która została Laureatem jakiegokolwiek innego konkursu organizowanego przez Organizatora w okresie 90 dni, licząc wstecz od dnia rozpoczęcia Konkursu.

  7. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będąca pracownikiem Organizatora lub jakichkolwiek serwisów internetowych, których Organizator jest właścicielem. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez "członków rodzin" rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

  8. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować decyzje we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem. Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika Konkursu prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. § Nagrody

  1. Nagrodą w Konkursie jest: o wartości .

  2. Każdemu Laureatowi przyznana zostanie jedna nagroda

  3. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

  4. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części nagrody. Laureatom nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.

  5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) to jest po potrąceniu należnego, zryczałtowanego podatku od nagród w Konkursie.

 5. § Wyłanianie Laureatów

  1. W przypadku, gdy Uczestnik prawidłowo wypełnił Formularz, w tym udzielił poprawnej odpowiedzi na zadane w Formularzu pytanie na jego adres elektroniczny podany w Formularzu zostanie przesłana wiadomość elektroniczna zawierająca przekierowanie do Strony Internetowej Serwisu.

  2. Wiadomość elektroniczna określona w §5 ust. 1 zostanie wysłana, w dniu zakończenia Konkursu, jednocześnie do wszystkich Uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie zawarte w Formularzu.

  3. Uczestnik, który jako pierwszy wejdzie na Stronę Internetową Serwisu wybierając do tego celu przekierowanie zawarte w wiadomości elektronicznej określonej w §5 ust. 1 zostaje Laureatem.

  4. Po wybraniu przekierowania określonego w §5 ust. 1 Uczestnik otrzyma w formie elektronicznej od Organizatora potwierdzenie wejścia na Stronę Internetową Serwisu.

  5. Kolejność wejścia Uczestników na Stronę Internetową Serwisu jest utrwalana na serwerze Organizatora, w chwili wybrania przez Uczestnika przekierowania określonego w §5 ust. 1, poprzez zapisanie danych urządzeń końcowych Użytkowników na serwerze Organizatora, na którym działa Serwis Internetowy, w tym informacji zawierającej dokładny czas wejścia danego Uczestnika na Stronę Internetową Serwisu.

 6. § Powiadomienie o wygranej

  1. Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Powiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez Uczestnika w Formularzu.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności z powodu podania przez Laureata błędnego adresu elektronicznego, zmiany adresu elektronicznego w czasie trwania Konkursu i niepoinformowania Organizatora o tym fakcie.

  3. Informacje dotyczące wyłonionych Laureatów dostępne będą na Stronie Internetowej Serwisu według następującego wzoru: Imię i Nazwisko.

 7. § Wydawanie nagród

  1. Laureat w terminie siedmiu Dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wygranej zobowiązany jest do odebrania nagrody w siedzibie Organizatora albo w siedzibie Fundatora Nagrody. Informacja o miejscu odbioru nagrody zostanie przekazana Laureatowi za pomocą wiadomości elektronicznej, określonej w §6 ust. 1.

  2. Laureat jest zobowiązany okazać swój dokument tożsamości w chwili odbioru nagrody, przy czym okazanie dokumentu tożsamości jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu odebrania nagrody.

  3. W zależności od miejsca odbioru nagrody, Organizator albo Fundator Nagrody weryfikuje prawdziwość podanych przez Laureata w Formularzu danych osobowych z danymi osobowymi zawartymi w dokumentem tożsamości okazanym podczas odbioru nagrody.

  4. W przypadku nieodebrania przez Laureata nagrody w terminie określonym w §7 ust. 1 prawo do nagrody przechodzi na Fundatora Nagrody.

 8. § Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora.

  2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu, adres poczty elektronicznej Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Do reklamacji Uczestnik powinien dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez SILNET.PL KAROL ŚWIERC z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710), Pocztowa 5, NIP:6412190786, REGON: 276888595, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: karol.swierc@silnet.pl moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem "" zgodnie z Regulaminem.

  3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

  4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

  5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 9. § Dane osobowe i pliki "Cookies"

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

  2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie upoważnienia (udzielonej zgody) do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu , wydania nagrody oraz, gdy zaistnieje taka okoliczność - w celu rozpatrzenia reklamacji.

  3. Zbiór danych osobowych przekazanych Organizatorowi zgłaszany jest przez Organizatora Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

  4. Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia.

  5. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby która je udostępniła, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Uczestników przepisów prawa.

  6. Organizator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania z Serwisu Internetowego, zapisywane są przez serwer Organizatora na dysku twardym urządzenia osoby korzystającej ze Stron Internetowych Serwisu.

  7. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. "Cookies" nie mają na celu identyfikacji osób korzystających ze Strony Internetowej Serwisu.

  8. Organizator stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:

   • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych,

   • weryfikacji i rozwoju swojej oferty,

   • statystycznych.

  9. Każda osoba korzystająca z Serwisu Internetowego może wyłączyć mechanizm "cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Organizator wskazuje, że wyłączenie "cookies" może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Serwisu Internetowego.

 10. § Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

  1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.

  2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada - o grach hazardowych

  3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Serwisu Internetowego.

  4. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

  5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2014 r.