Katalog firm dodaj firmę

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS

Korzystasz z naszych usług?
Dodaj polecenie »x

Logo Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS

Adres i telefon

ul. Karłowicza 26
41-710 Ruda Śląska
Godziny otwarcia: 8:00 - 15:00
 • Poniedziałek: 8:00 - 15:00
 • Wtorek: 8:00 - 15:00
 • Środa: 8:00 - 15:00
 • Czwartek: 8:00 - 15:00
 • Piątek: 8:00 - 15:00
 • Sobota: 8:00 - 12:00
 • Niedziela:

Oferta

Siedizba NPDN ABAKUS

41-710 Ruda Śląska, Karłowicza 26

 

2018-02-16


Szanowni Państwo.


Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS, zaprasza do składania ofert, na organizację studiów podyplomowych: Integracja Sensoryczna - w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego pt. Równe Szanse na lata 2014-2020"

Kryteria wyboru oferty stanową:
Cena – 50%
Doświadczenie w realizacji studiów podyplomowych – 25%
Organizacja studiów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – 25%.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się w Biurez Projektu pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 11

43-200 Poręba, Szkolna 10

 

Termin składania ofert upływa z dniem 2018-03-09

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-01-05
Projekt Samodzielni w przyszłości (WND-RPSL.11.01.03-24-01H7/16-002) zastał zakończony, zrealizowano wszystkie zadnia i osiągnięto założone cele. Dyrekcja NPDN ABAKUS dziękuje wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację projektu.

 

2018-01-05
Projekt Mamy szansę (WND-RPSL.11.01.03-24-01HA/16-003) zastał zakończony, zrealizowano wszystkie zadnia i osiągnięto założone cele. Dyrekcja NPDN ABAKUS dziękuje wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację projektu.

 

2017-08-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017 Z DNIA 2017-08-01


Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS z siedzibą w 41-710 Ruda Śląska, Karłowicza 26 (biuro projektu 41-710 Ruda Śląska, Nowary 1a) ogłasza nabór specjalistów do realizacji projektu Samodzielni w przyszłości prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,współfinansowanego  ze środków  EFS. Nabór dotyczy specjalistów posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, którzy będą prowadzić dodatkowe zajęcia rewalidacyjno-terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności .Zajęcia projektowe dotyczą następujących przedszkoli  w Zabrzu: nr 27, nr 34, nr 48.

Nazwa usługi zawarta w CPC - usługi szkolnictwa przedszkolengo.

KOD z CPV w ramach kategorii 8011 0000-8

Poszukiwani specjaliści to:
oligofrenopedagodzy, tyflo i surdopedogodzy, muzykoterapeuci, specjaliści Integracji Sensorycznej, psychologowie,
W ramach projektu specjaliści:
- opracują IPT-y oraz programy zajęć grupowych dla dzieci objętych projektem;
- przeprowadzą dodatkowe zajęcia zgodnie z przygotowanymi IPT-ami i programami zajęć grupowych;
- udokumentują przeprowadzenie zajęć w dokumentacji wskazanej przez zamawiającego;
Kryteria oceny ofert:

- cena  - akceptowalna dla zamawiającego - warunek konieczny

- kwalifikacje do pracy z dziećmi o stwierdzonej potrzebie kształcenia specjalnego - warunek konieczny.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu 602453123. Wymagane dokumenty do pobrania (proszę wkleić link) należy złożyć w biurze NPDN ABAKUS do 2016-12-31:
https://www.dropbox.com/sh/k8xbh8cmaan624y/AAAWftT4ymUSygZmasYXRHSba?dl=0

Do realizacji projektu zakwalifikowani zostaną specjaliści którzy spełniają warunki kryterów oceny ofert

Okres realizacji zadań w projekcie: 2017-01-02 do 2017-12-31

Wykaz obowiązujących dokumentów

- zgłoszenie do projektu, w wybranym zakresie zajęć dodatkowych. Dopuszcza się możliwość złożenia ofety, (zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami) na wybrany rodzaj zajęć dodatkowych z wykazu poniżej, jednak pod warunkiem iż suma wszelkich form zaagażowania zawodowego nie przekroczy 276 godzin  miesięcznie.
- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
- oświadczenie o niekaralności
- oświadczenie o zatrudnieniu
- oferty cenowe

Poszukiwane specjalizacje szczegółowe:

Przedszkole nr 34

1. Zajęcia metodą Knillów – 307,5 h
2. Kształtowanie sprawności językowej i kompetencji komunikacyjnych – 164 h
3. Arteterapia 123 h
4. Rozwijanie percepcji słuchowej – 164 h
5. Muzykoterapia – 266,5 h
6. Integracja Sensoryczna – 410 h
7. Bajkoterapia – 123
8. Aromaterapia – 20,5
9. Polistymulacja – 205 h
10. Zajęcia logopedyczne – 492 h
11. Terapia ręki – 123 h
12. Terapia taktylna – 184,5 h
13. Terapia psychomotoryczna – 61,5h
14. Nauka czytania met. symultaniczno – sekwencyjną 61,5 h
Przewiduje się zatrudnienie 1 specjalisty, na łaczną sumę 2706 godzin.

O wyborze oferty każdy z oferentów zostanie powiadomiony drogą telefoniczną,

Umowy zostaną zawarte ze specjalistami, którzy spełnili kryteria i złożyli wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. Postępowanie może zakończyć sie podpisaniem więcej niż jednej umowy z tym samym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których zamawiający, działajacy z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Dane osobowe wybranych specjalistów zostaną upublicznionena stronie projektu w systemie LSI oraz na stronie internetowej zamawiajacego i w ziainteresowanych przedszkolach na ich tablicach informacyjnych.

NPDN ABAKUS realizuje projekt: Samodzielni w przyszłości (WND-RPSL.11.01.03-24-01H7/16-002)
Celem głównym projektu jest usprawnienie i wsparcie funkcjonowania 79 dzieci (57 chł. i 22 dziew.) z orzeczeniami o niepełnosprawności i opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania, poprzez organizację różnorodnych, dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych o charakterze terapeutycznym. Projekt ma charakter zamknięty. Zostaną nim objęte tylko dzieci niepełnosprawne Przedszk. z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 i 48 oraz Przedszkola nr 27 w Zabrzu. Przewiduje się realizację zadań: 1.- doposażenie 3 OWP w sprzęt i pomoce dydakt. niezbędne do realizacji dodatkowych zajęć terapeut. korekcyjnokompensac., logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych specjalistycznych; 2.- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 12 n-li OWP w zakresie pedagogiki specjalnej 3.- organizację 5166h dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. 4.- współpraca z rodzicami Projekt będzie realizowany w terminie 01.08.2016 do 31.01.2018 na terenie Miasta Zabrze.

2016-12-31
W wyniku przeprowadzonego naboru specjalistów do realizacji projektu Samodzielni w przyszłości dokonano wyboru 36 specjalistów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolach nr 27; 34; 48. Wszyscy specjaliści złożyli wymagane dokumenty oraz spełniają wymagania zapytania ofertowego. Dokumentacja z wyboru specjalistów znajduje się w biurze zamawiającego.

2016-12-31
W wyniku przeprowadzonego naboru specjalistów do realizacji projektu Mamy Szansę dokonano wyboru 18 specjalistów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolach nr 2; 4; 7; 8; 10; 17; 21. Wszyscy specjaliści złożyli wymagane dokumenty oraz spełniają wymagania zapytania ofertowego. Dokumentacja z wyboru specjalistów znajduje się w biurze zamawiającego.

 

2016-12-16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2016 Z DNIA 2016-12-16


Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS z siedzibą w 41-710 Ruda Śląska, Karłowicza 26 (biuro projektu 41-710 Ruda Śląska, Nowary 1a) ogłasza nabór specjalistów do realizacji projektu Samodzielni w przyszłości prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,współfinansowanego  ze środków  EFS. Nabór dotyczy specjalistów posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, którzy będą prowadzić dodatkowe zajęcia rewalidacyjno-terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności .Zajęcia projektowe dotyczą następujących przedszkoli  w Zabrzu: nr 27, nr 34, nr 48.

Nazwa usługi zawarta w CPC - usługi szkolnictwa przedszkolengo.

KOD z CPV w ramach kategorii 8011 0000-8

Poszukiwani specjaliści to:
oligofrenopedagodzy, tyflo i surdopedogodzy, muzykoterapeuci, specjaliści Integracji Sensorycznej, psychologowie,
W ramach projektu specjaliści:
- opracują IPT-y oraz programy zajęć grupowych dla dzieci objętych projektem;
- przeprowadzą dodatkowe zajęcia zgodnie z przygotowanymi IPT-ami i programami zajęć grupowych;
- udokumentują przeprowadzenie zajęć w dokumentacji wskazanej przez zamawiającego;
Kryteria oceny ofert:

- cena  - akceptowalna dla zamawiającego - warunek konieczny

- kwalifikacje do pracy z dziećmi o stwierdzonej potrzebie kształcenia specjalnego - warunek konieczny.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu 602453123. Wymagane dokumenty do pobrania (proszę wkleić link) należy złożyć w biurze NPDN ABAKUS do 2016-12-31:
https://www.dropbox.com/sh/k8xbh8cmaan624y/AAAWftT4ymUSygZmasYXRHSba?dl=0

Do realizacji projektu zakwalifikowani zostaną specjaliści którzy spełniają warunki kryterów oceny ofert

Okres realizacji zadań w projekcie: 2017-01-02 do 2017-12-31

Wykaz obowiązujących dokumentów

- zgłoszenie do projektu, w wybranym zakresie zajęć dodatkowych. Dopuszcza się możliwość złożenia ofety, (zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami) na wybrany rodzaj zajęć dodatkowych z wykazu poniżej, jednak pod warunkiem iż suma wszelkich form zaagażowania zawodowego nie przekroczy 276 godzin  miesięcznie.
- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
- oświadczenie o niekaralności
- oświadczenie o zatrudnieniu
- oferty cenowe

Poszukiwane specjalizacje szczegółowe:

Przedszkole nr 48
Zajęcia indywidualne
1. Psychostymulacja – 164 h
2. Integracja Sensoryczna – 328 h
3. Terapia ręki – 410 h
4. Terapia taktylna – 287 h
5. Zajęcia logopedyczne – 410 h
6. Kształtowanie uwagi słuchowej 82 h
7. Terapia zaburzeń koncentracji – 82 h
8. Nauka czytania met. symultaniczno – sekwencyjną 164 h
9. Rozwijanie percepcji słuchowej 164 h
Zajęcia grupowe
1. Terapia psychomotoryczna metodą Procus i Block – 410 h
2. Muzykoterapia - 123 h
3. Zajęcia metodą Knillów - 246h
4. Arteterapia – 287 h
5. Sensoplastyka – 287 h
Przewiduje się zatrudnienie 17 specjalistów, na łaczną sumę 3444 giodzin.

Przedszkole nr 34
1. Zajęcia metodą Knillów – 307,5 h
2. Kształtowanie sprawności językowej i kompetencji komunikacyjnych – 164 h
3. Arteterapia 123 h
4. Rozwijanie percepcji słuchowej – 164 h
5. Muzykoterapia – 266,5 h
6. Integracja Sensoryczna – 410 h
7. Bajkoterapia – 123
8. Aromaterapia – 20,5
9. Polistymulacja – 205 h
10. Zajęcia logopedyczne – 492 h
11. Terapia ręki – 123 h
12. Terapia taktylna – 184,5 h
13. Terapia psychomotoryczna – 61,5h
14. Nauka czytania met. symultaniczno – sekwencyjną 61,5 h
Przewiduje się zatrudnienie 15 specjalistów, na łaczną sumę 2706 godzin.

Przedszkole nr 27

1. Terapia sensoryczna - 164 h

2. Logopedia - 41 h

3. Arteterapia 164 h

Przewiduje się zatrudnienie 4 specjalistów, na łaczną sumę 369 godzin.

Termin składania ofert: od  2016-12-17 do 2016-12-31 godz. 15:30 w siedzibie zamawiającegio.

O wyborze oferty każdy z oferentów zostanie powiadomiony drogą telefoniczną,

Umowy zostaną zawarte ze specjalistami, którzy spełnili kryteria i złożyli wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. Postępowanie może zakończyć sie podpisaniem więcej niż jednej umowy z tym samym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których zamawiający, działajacy z należytą starannością nie mógł przewidzieć.

Dane osobowe wybranych specjalistów zostaną upublicznionena stronie projektu w systemie LSI oraz na stronie internetowej zamawiajacego i w ziainteresowanych przedszkolach na ich tablicach informacyjnych.

NPDN ABAKUS realizuje projekt: Samodzielni w przyszłości (WND-RPSL.11.01.03-24-01H7/16-002)
Celem głównym projektu jest usprawnienie i wsparcie funkcjonowania 79 dzieci (57 chł. i 22 dziew.) z orzeczeniami o niepełnosprawności i opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania, poprzez organizację różnorodnych, dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych o charakterze terapeutycznym. Projekt ma charakter zamknięty. Zostaną nim objęte tylko dzieci niepełnosprawne Przedszk. z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 i 48 oraz Przedszkola nr 27 w Zabrzu. Przewiduje się realizację zadań: 1.- doposażenie 3 OWP w sprzęt i pomoce dydakt. niezbędne do realizacji dodatkowych zajęć terapeut. korekcyjnokompensac., logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych specjalistycznych; 2.- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 12 n-li OWP w zakresie pedagogiki specjalnej 3.- organizację 5166h dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. 4.- współpraca z rodzicami Projekt będzie realizowany w terminie 01.08.2016 do 31.01.2018 na terenie Miasta Zabrze.

 

Data 2016-12-16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2016 Z DNIA 2016-12-16


Niepubliczna Placówka Nauczycieli ABAKUS z siedzibą w 41-710 Ruda Śląska, Karłowicza 26 (biuro projektu 41-710 Ruda Śląska, Nowary 1a) ogłasza nabór specjalistów do realizacji projektu Mamy Szansę prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,współfinansowanego  ze środków  EFS. Nabór dotyczy specjalistów posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, którzy będą prowadzić dodatkowe zajęcia rewalidacyjno-terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności .Zajęcia projektowe dotyczą przedszkoli  na terenie gminy Pszczyna.


Nazwa usługi zawarta w CPV - usługi szkolnictwa przedszkolnego.

KOD z CPC w ramach kategorii 8011 0000-8

Poszukiwani specjaliści to:
oligofrenopedagodzy, tyflo i surdopedogodzy, muzykoterapeuci, specjaliści Integracji Sensorycznej, psychologowie,
W ramach projektu specjaliści:
- opracują IPT oraz programy zajęć grupowych dla dzieci objętych projektem
- przeprowadzą dodatkowe zajęcia zgodnie z przygotowanymi IPT i programami zajęć grupowych
- udokumentują przeprowadzenie zajęć w dokumentacji wskazanej przez zamawiającego
Kryteria oceny ofert:

- cena  -  akceptowalna dla zamawiającego - warunek konieczny

- kwalifikacje do pracy z dziećmi o stwierdzonej potrzebie kształcenia specjalnego - warunek konieczny.

Do realizacji projektu zakwalifikowani zostaną specjaliści którzy spełniają warunki kryteriów oceny ofert.

Okres realizacji zadań w projekcie: 2017-01-02 do 2017-12-31
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu 602453123. Wymagane dokumenty do pobrania (proszę wkleić link) należy złożyć w biurze NPDN ABAKUS do 2016-12-31:
https://www.dropbox.com/sh/k8xbh8cmaan624y/AAAWftT4ymUSygZmasYXRHSba?dl=0
Wykaz dokumentów:

- zgłoszenie do projektu, w wybranym rodzaju zajęć dodatkowych

- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych- zgłaoszenie do projektu
- oświadczenie o niekaralności
- oświadczenie o zatrudnieniu
- oferty cenowe .

Zajęcia projektowe dotyczą następujących przedszkoli  w Gminie Pszczyna: nr 2; 4; 7; 8; 10; 17; 21


Poszukiwani specjaliści:
oligofrenopedagodzy, tyflo i surdopedogodzy,muzykoterapeuci, specjaliści Integracji Sensorycznej, psychologowie,
z uprawnieniami do pracy w przedszkolu. Specjalizacje jak poniżej:

PP nr 2: gimnastyka korekcyjna – 82 h
PP nr 4: rewalidacja / terapia pedagogiczna – 82 h
PP nr 7: rewalidacja / terapia pedagogiczna – 82 h
gimnastyka korekcyjna – 82 h
PP nr 8: gimnastyka korekcyjna – 82 h
Logopedia – 82 h
rewalidacja / terapia pedagogiczna – 164 h
PP nr 10: rewalidacja / terapia pedagogiczna – 82 h
PP nr 17: gimnastyka korekcyjna – 82 h
Logopedia – 82 h
rewalidacja / terapia pedagogiczna – 82 h
PP nr 21: Logopedia – 164 h
rewalidacja / terapia pedagogiczna – 984 h
Przewiduje się zatrudnienie 16 specjalistów.


Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie do 31-go grudnia 2016 r.
nr tel .602453123

Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące zajęć projektowych,będą omawiane indywidualnie z zainteresowanymi Osobami. Dokumenty do pobrania (proszę wkleić link) :

https://www.dropbox.com/sh/k8xbh8cmaan624y/AAAWftT4ymUSygZmasYXRHSba?dl=0

NPDN ABAKUS realizuje projekt: Mamy szansę (WND-RPSL.11.01.03-24-01HA/16-003)
Celem projektu jest wieloaspektowe wsparcie dzieci z autyzmem oraz dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie w stopniu umiarkowanym i lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do przedszkoli ogólnodostępnych nr 2,4,7,8,10 i 17 oraz przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Pszczynie. Cel ten będzie realizowany przez: 1. Doposażenie w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne 2. Utworzenie 5 nowych miejsc dla grupy dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym ze spektrum autyzmu. 3. Organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla kadry prowadzącej zajęcia, jako udoskonalenie umiejętności w zakresie pedagogiki specjalnej. 4. Rozszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia specjalistyczne, zgodnie z orzeczeniami o rodzaju niepełnosprawności.

 

2016-04-01

Wybór Oferenta

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS, kierując  się zasadą konkurencyjności, wybrała ofertę na organizację studiów podyplomowych: Mamy Szansę -  Integracja Sensoryczna - w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" firmy ZUWH "ELPAX" Sp. z o.o. z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Łużycka 11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-04-01

Wybór Oferenta

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS, kierując  się zasadą konkurencyjności, wybrała ofertę na organizację studiów podyplomowych: Samodzielni w Przyszłości -  Integracja Sensoryczna - w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" firmy ZUWH "ELPAX" Sp. z o.o. z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Łużycka 11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-01-15


Szanowni Państwo

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS,  zaprasza do składania ofert, na organizację studiów podyplomowych: Samodzielni w Przyszłości -  Integracja Sensoryczna - w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020"

Kryterium wybou oferty stanowi cena. 

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa z dniem 2016-03-31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-01-15


Szanowni Państwo

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS, kierując  się zasadą konkurencyjności, zaprasza do składania ofert, na organizację studiów podyplomowych: Mamy Szansę - Integracja Sensoryczna - w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020"

Kryteria wyboru oferenta obejmują:

Kryterium wybou oferty stanowi cena.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa z dniem 2016-03-31.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.02.2015

Szanowni Państwo

 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS, kierując  się zasadą konkurencyjności, zaprasza do składania ofert na organizację wyjazdów studyjnych do pracodawców w ramach projektu " PWP w edukacji Twój sukces "  (9.2 POKL)

 

Organizacja wyjazdu obejmuje:

 • przejzd autokarem 125 osób
 • ubezpieczenie dla uczestników
 • obiad w dniu wyjazdu dla każego uczestnika

Dokumenty niezbędne do złożenia ferty znajdują się pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oUmRoSlRqaEE4VlU/view?usp=sharing

 

Oferty należy składać na adres :

Nierpubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS

41-710 Ruda  Śląska , ul. Karłowicza 26

z dopiskiem : Organizacja wyjazdów studyjnych do pracodawców

 

 

 

18.02.2015

Szanowni Państwo

W zamieszczonym link przedstawiamy raport z elaizacji zajęć pozalekcyjny z matematyki  wykorzystaniem elemnetów Metody Profesora Milana Heynego.

link do raportu:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oUWVoVVNaT0czU1E/view?usp=sharing

 

 

02.01.2015

 

Szanowni Państwo

 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS, kierując  się zasadą konkurencyjności, zaprasza do składania ofert na organizację wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu " PWP w edukacji Twój sukces "  (9.2 POKL)

 

Organizacja wyjazdu obejmuje:

 • przejzd autokarem z Rudy Śląskiej i Zabrza do Warszawy dla 275 osób ( 5 grup x 55 osób )
 • wstęp do Centrum Nauki Kopernik dla 275 uczestników
 • obiad w dniu wyjazdu dla każego uczestnika

Dokumenty niezbędne do złożenia ferty znajdują się pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oOU5MdmdOdnRWM00/view?usp=sharing

Oferty należy składać na adres :

Nierpubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS

41-710 Ruda  Śląska , ul. Karłowicza 26

z dopiskiem : Organizacja wycieczki Centrum Nauki Kopernik

 

 

18.07.2014

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku ogłoszonego postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności, do realizacji kursów kwalifikacyjnych w projekcie "PWP W edukacji Twój sukces"  zostały wybrane następujące organizacje:

1. Kurs prawa jazdy 

Ośrodek Szkolenia Jazdy Leś ul. Lecha 12, 41-710 Ruda Śląska

2.Kurs barmański:

RICO-CONSULTING  Śląska Akademia Barmana ul. Wojewódzka 26A/4, 40-026 Katowice ,

3.Kurs baristy: 

RICO-CONSULTING  Śląska Akademia Barmana ul. Wojewódzka 26A/4, 40-026 Katowice ,

4.Kurs kelnerski:  

RICO-CONSULTING  Śląska Akademia Barmana ul. Wojewódzka 26A/4, 40-026 Katowice ,

5.  Kurs na rezdyenta i pilota wycieczek

EP INTERAKCJA Piotr Kruczek ul. Kopernika 4a/12, 43-100 Tychy

6. Kurs obsługi kasy fiskalnej:

Centum Kształcenia praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu ul. 3 Maja 95, 41-800 Zabrze

7. Kurs AUTOCAD

P.A. Nova S.A. oddział Katowice ul. Dulęby 7, 40-833 Katowice

 

Do wybranych firm zostanie przesłana stosowna informacja drogą pocztową.

 

Protokoły  wybrania ofert w/w kursów znajdują się pod adresem :

https://drive.google.com/folderview?id=0B5v9E1u1Fc0odEJwalhaeUZOQnM&usp=sharing

 

16.07.2014

 

Szanowni Państwo

 

informujemy, iż w wyniku zapytania ofertowego na realizację kursu obsługi kasy fiskalnej dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „PWP W edukacji Twój sukces” wybrano w oparciu o zasadę konkurencyjności wykonawcę:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

                                                              

Jako najlepiej spełniającego oczekiwania Zamawiającego.     

 

 

21.05.2014

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS, kierując  się zasadą konkurencyjności, zaprasza do składania ofert na realizację kursów na:

- pilotów wycieczek i rezydentów

- barmanów

- baristów

- kelnerów

- obsługi kasy fiskalnej

- AUTOCAD

-SEP

w ramach szkoleń organizowanych w projekcie „PWP W edukacji Twój sukces” (9.2 POKL), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na realizację kursów znajdują się pod adresem:

Kurs na pilotów wycieczek i rezydentów:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oU0s5MEZpWGNQdFU/edit?usp=sharing

Kurs na barmanów:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oNjlEblRPaTZwRWs/edit?usp=sharing

Kurs na baristów:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oc0VvM01UZnZPN1k/edit?usp=sharing

Kurs na kelnerów:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oV1g1SkE1aXhsams/edit?usp=sharing

Kurs obsługi kasy fiskalnej:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oZUI3WU5UTkV6WkE/edit?usp=sharing

Kurs AUTOCAD:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oWlF1UGZNeVpuclk/edit?usp=sharing

Kurs SEP:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oUUFKZ3VzM3BTNVk/edit?usp=sharing

 


05.05.2014

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS, kierując  się zasadą konkurencyjności, zaprasza do składania ofert na realizację kursu prawa jazdy kat. B (część  teoretyczna oraz praktyczna) w ramach szkoleń organizowanych w projekcie „PWP W edukacji Twój sukces” (9.2 POKL),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na realizację kursu prawa jazdy kat. B znajdują się pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oMTMycFpjVGdwMXc/edit?usp=sharing

31.01.2014

Harmonogram zajęć na miesiąc luty 2014 dla uczestników projektu "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe" dostępny jest pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oVGxpX1dOMFN5T0E/edit?usp=sharing

 

31.12.2013

Harmonogram zajęć na miesiąc styczeń 2014 dla uczestników projektu "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe" dostępny jest pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oNzlKTkJpZU1rSWs/edit?usp=sharing

 

 

24.10.2013

W dniach 22-23.10.2013r. odbyła się konferencja  wprowadzająca do projektu "PWP Szkoła efektywna", w której uczestniczyły wszystkie nauczycielki nauczania początkowego biorące udział w projekcie. Szczegółowy raport z konferencji dostępny jest pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oQWRweDNqdEpfRHM/edit?usp=sharing

 

 

13.09.2013

Szanowni Państwo

 

informujemy, iż w wyniku zapytania ofertowego na realizację usługi cateringu dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „PWP W edukacji Twój sukces” wybrano w oparciu o zasadę konkurencyjności wykonawcę:

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "GASTRO SERWIS 2" 40-856 Katowice ul. Gliwicka 106

                                                              

Jako najlepiej spełniającego oczekiwania Zamawiającego.     

 

30.08.2013

 

 

Szanowni Państwo

 

informujemy, iż w wyniku zapytania ofertowego na realizację usługi cateringu dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe” wybrano w oparciu o zasadę konkurencyjności wykonawcę:

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "GASTRO SERWIS 2" 40-856 Katowice ul. Gliwicka 106

                                                              

Jako najlepiej spełniającego oczekiwania Zamawiającego.                                                                            

 

 

30.08.2013

 

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności - usługa cateringowa na zajęcia pozalekcyjne

 

Zamawiający : Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS

Tryb postępowania:  Zgodnie z postępowaniem przy zachowaniu zasady konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia: Catering na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w ramach Projektu PWP W edukacji Twój sukces. Priorytet IX. Działanie 9.2. Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS.

Opis przedmiotu zamówienia: Zestaw: soczek i kanapki dla każdego ucznia

Zamówienie dotyczy :

 • Usługi dowożenia posiłków – kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CVP 55521200-0
 • Usługi dostarczania posiłków – kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CVP 55520000-1 
 • Usługi podawania posiłków - kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CVP 
 • Usługi przygotowywania posiłków - kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CVP 55321000-6 55320000-9

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych jednorazowych naczyń, jednorazowych sztućców, termosów, tac oraz wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu, jak również uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia po zakończeniu szkolenia.

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych wyłącznie z produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowania i przygotowania artykułów spożywczych (m in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. bezpieczeństwa żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.) 

Zaplanowana liczba wyżywienia w zestawach w trakcie realizacji projektu wynosi w roku 2013 - 10 000 szt. w roku 2014 -  10 000 szt.

Szczegółowe terminy dostarczenia usługi oraz liczby uczestników będą ustalane z Wykonawcą z 7-dniowym wyprzedzeniem, zgodnie z harmonogramem zajęć pozalekcyjnych. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na terenie Zabrza i Rudy Śląskiej

Termin przesyłania oferty :  od 30.08.2013 do 12.09.2013 roku do godz. 15: 00 na adres: ul. Karłowicza 26, 41-710 Ruda Śląska 

Osoba kontaktowa : Barbara Sztajerska tel. 602 453 123

Kryterium wyboru: cena  - 100%. Cena ofertowa  musi wykazać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia tj. koszty dostawy przedmiotu umowy do miejsca zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich

Sposób rozstrzygnięcia : Otwarcie ofert nastąpi 12.09.2013 roku o godzinie 15.30. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie  opublikowana na stronie: www.abakus.rsl.pl w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty  wyłonienia wykonawcy przez Komisję. Projektodawca skontaktuje się z wybranym oferentem telefonicznie.                                                

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2.Oświadczenie         

 

Wszystkie potrzebne załaczniki znajdują się pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oUzZFSU5WbjVqZ0U/edit?usp=sharing

 

                                                                                             

16.08.2013

 

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności - usługa cateringowa na szkolenia

I. Dane Zamawiającego

1. Zamawiający

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS

Ul. Karłowicza 26

41-710 Ruda Śląska

II. Tryb postępowania

Zgodnie z postępowaniem przy zachowaniu zasady konkurencyjności

III. Przedmiot zamówienia

1. Zamówienie dotyczy wykonania usługi cateringowej w ramach projektu: „Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe”:

§  Usługi dowożenia posiłków – kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CVP 55521200-0

§  Usługi dostarczania posiłków – kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CVP 55520000-1

§  Usługi podawania posiłków - kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CVP 55320000-9

§  Usługi przygotowywania posiłków - kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CVP 55321000-6

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na szkoleniach polegających na przygotowaniu oraz dostarczeniu do wskazanej szkoły i sali ciepłego lunchu dla uczestników szkolenia. Przykładowa propozycja menu:

§  Filet z ryby + frytki + surówka + napój

§  Kotlet de volaille  + ryż + surówka + napój

§  Kotlet schabowy + ziemniaki + surówka + napój

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych jednorazowych naczyń, jednorazowych sztućców, termosów, tac oraz wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu, jak również uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia po zakończeniu szkolenia.

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych wyłącznie z produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowania i przygotowania artykułów spożywczych (m in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. bezpieczeństwa żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.)

Zaplanowana liczba wyżywienia w zestawach opisanych w punkcie 2 w trakcie realizacji projektu wynosi 2100 szt.  w 2013r. i 4800 szt. W 2014r.

IV. Termin i miejsce wykonania zadania:

1. Szczegółowe terminy dostarczenia cateringu na szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia będą ustalane z wykonawcą z 7 dniowym wyprzedzeniem przed zaplanowanymi szkoleniami. Szkolenia będą odbywały się w grupach 10-12 osobowych.

2. Realizacja zamówienia będzie odbywać się na terenie gminy Pszczyna, w terminie od                     01.09.2013-31.12.2014

V. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym który stanowi załącznik nr 1 do zapytania. Do oferty należy złączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań.                                       

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.

3. Adres do korespondencji w sprawie postępowania.

NPDN ABAKUS

Ul. Karłowicza 26

41-710 Ruda Śląska

VI. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

1. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest:  Barbara Sztajerska tel. 602453123

VII. Sposób obliczania ceny

1. Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto obejmującą cenę jednostkową za 1 sztukę (porcja na osobę: napój + ciepły lunch). Cena ofertowa  musi wykazać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia tj. koszty dostawy przedmiotu umowy do miejsca zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich.

VIII. Kryterium wyboru oferty

100% cena

Sposób wyliczenia ceny:

Cena porównywanej oferty/ Cena oferty, która ma najniższą oferowaną cenę *100% = Liczba punktów W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną, oferenci którzy złożyli tożsame, najniższe oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych opartych na innych parametrach np. doświadczenie.

IX. Sposób rozliczenia z Zamawiającym

Forma rozliczenia – przelew na podstawie zestawienia  i faktury w ustalonych z Wykonawcą terminach

X. Termin składania ofert:

Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie od dnia 16.08.2013 r. do dnia 29.08.2013 r. na adres pocztowy siedziby firmy.

XI. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA

Otwarcie ofert nastąpi 29.08.2013 roku o godzinie 15.30. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie  opublikowana na stronie: www.abakus.rsl.pl w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty  wyłonienia wykonawcy przez Komisję. Projektodawca skontaktuje się z wybranym oferentem telefonie.                

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie                                                                                                                                                                

Wszystkie załączniki znajdują się pod adresem :

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oc2JlanJsVC1sMW8/edit?usp=sharing

 

 

12.08.2013

Informujemy, iż rekrutacja uczestników do projektu pt. "Nauczyciele wiejscy Gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe" została zakończona.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie, życzymy samych sukcesów w doskonaleniu zawodowym

 

 

01.08.2013

Z przyjemnością informuInformujemy, iż w dniu 01.08.2013 rozpoczeliśmy realizację projetu pn."PWP Szkoła efektywna". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wszelkie informacje dot. projektu "PWP Szkoła efektywna" znajdują się pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oMU15Y2Z5TWRXb0k/edit?usp=sharing

Dokumenty rekrutacyjne  projeku "PWP Szkoła efektywna" znajdują się pod adresem: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5v9E1u1Fc0oNi12YVpOZ3RMc3M&usp=sharing

 

 

29.07.2013

Szanowni Państwo

 

informujemy, iż w wyniku zapytania ofertowego na realizację zakupu zestawu dydaktycznego dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe” wybrano w oparciu o zasadę konkurencyjności wykonawcę:

Agencja Reklamowa Classics ul. Konstytucji 3-go Maja43/III/14 , 41-943 Piekary Śląskie

                                                              

Jako najlepiej spełniającego oczekiwania Zamawiającego.    

 

 

15.07.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy  się  z prośbą o wycenę zestawu dydaktycznego dla nauczycieli w projekcie „Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

W skład zestawu dydaktycznego wchodzi:

- Teczka 75 sztuk

- Długopisy 75 sztuk

- Notes A4 75 sztuk

Przygotowaną ofertę wraz z oświadczeniem o braku powiązaniu pomiędzy podmiotami współpracującymi prosimy wysyłać  na adres mailowy : abakus@biznespoczta.pl. lub na adres siedziby NPDN ABAKUS ul. Karłowicza 26 ,41-710 Ruda Śląska do dnia 26.07.2013 do godziny 15:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 15.30  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej biura w dniu następnym.  Projektodawca skontaktuje się z wybranym oferentem telefonicznie.                

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi znajduje się pod adresem :

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oRnliaFdOUkVNZnM/edit?usp=sharing

 

 

25.06.2013

Szanowni Państwo

 

informujemy, iż w wyniku zapytania ofertowego na realizację zakupu zestawu dydaktycznego dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „PWP W edukacji Twój sukces” wybrano w oparciu o zasadę konkurencyjności wykonawcę:

Agencja Reklamowa Classics ul. Konstytucji 3-go Maja43/III/14 , 41-943 Piekary Śląskie

                                                              

Jako najlepiej spełniającego oczekiwania Zamawiającego.    

 

 

11.06.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy  się  z prośbą o wycenę zestawu dydaktycznego dla nauczycieli w projekcie „PWP W edukacji Twój sukces”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

W skład zestawu dydaktycznego wchodzi:

- Teczka 250 sztuk

- Długopisy 250 sztuk

- Notes A4 250 sztuk

Przygotowaną ofertę wraz z oświadczeniem o braku powiązaniu pomiędzy podmiotami współpracującymi prosimy wysyłać  na adres mailowy : abakus@biznespoczta.pl. lub na adres siedziby NPDN ABAKUS ul. Karłowicza 26 ,41-710 Ruda Śląska do dnia 24.07.2013 do godziny 15:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 15.30  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej biura w dniu następnym.  Projektodawca skontaktuje się z wybranym oferentem telefonicznie.                

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi znajduje się pod adresem :

https://drive.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oRnliaFdOUkVNZnM/edit?usp=sharing

 

 

01.05.2013

Inforujemy, iż w dniu 01.05.2013 rozpoczeliśmy realizację projektu pt" Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe" . Projekty współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest  udoskonalenie komeptencji 75 nauczycieli/nauczycielek wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań wynikających z realizacji nowej podstawy programowej w krótkich formach kursowych w placówkach wiejskich Gminy Pszczyna w terminie od 01.05.2013 do 31.01.2015.

Regulamin uczestnictwa, program  doskonalenia nauczycieli oraz  deklaracja uczestników projektu znajdują pod adresem

https://drive.google.com/folderview?id=0B5v9E1u1Fc0oYVFVWUtfU0lBYnM&usp=sharing

 

10.04.2013

W związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji projektu "PWP W edukacji Twój sukces" z komponentem ponadnarodowym, w którym weźmie udział 5 szkół: ZS nr 10 i ZS nr 17 w Zabrzu oraz ZS nr 2, ZS nr 5, ZS nr 6 w Rudzie Śląskiej prosimy o zapoznanie się zainteresowanych udziałem w projekcie nauczycieli z regulaminami rekrutacji nauczycieli i uczniów, które znajdują się w sekretariatach w/wym. szkół.

Przypominamy, iż rekrutacja nauczycieli do projektu "PWP W edukacji Twój sukces" kończy się 10.05.2013

Wszelkie informacje dot. "PWP W edukacji Twój sukces" dostępne są pod adresem:

https://docs.google.com/file/d/0B5v9E1u1Fc0oTVJEczdVQzhuVUk/edit?usp=sharing

 

 

15.03.2013

Do realizowanych przez nas projektów w roku 2012, 2013, 2014, 2015 poszukujemy osób do pracy w projektach jako:

- koordynator/ka projektu

- asystent/tka koordynatora

- pracownik/ca biurowy/a

- specjalista/tka ds. sprawozdawczości ( wnioski o płatność)

- specjalista/tka ds. monitoringu i ewaluacji

Od kandydatków/tek oczekujemy kompetencji do wykonywanych funkcji, zaangażowania i kultury osobistej, sprawnej obsługi komputera. Sposób zatrudnienia: umowa o dzieło (celem umowy o dzieło jest osoiągnięcie zamierzonego, uzgodnionego rezultatu). Prosimy o kontakt osobisty. Oferta aktualna do 31.07.2013 r.

 

 

06.03.2013

Informujemy wszystkich zainteresowanych nauczycieli klas I-III SP, iż nawiązaliśmy kontakt z prof. Milanem Hejnym z Uniwersytetu w Czeskiej Pradze, który jest twórcą innowacyjnej metody nauczania matematyki polegającej na tworzeniu tzw. "środowisk matematycznych". Przewidujemy organizację konferencji z prezentacją tej metody w kwietniu lub maju bieżącego roku. Prosimy wszystkich zainteresowanych nauczycieli o kontakt telefoniczny lub osobisty .

 

15.01.2013

Dyrekcja ABAKUSA uprzejmie informuje, iż ogłasz nabór na szkolenia BHP dla kadry kierowniczej. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie 602 423 123

 

22.11.2012

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 02.11.2012 wpłynęły dwie oferty współpracy ponadnarodowej. Od : 

 • Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego z Republiki Czeskiej 
 • DAP Service a.s

 

12.11.2012

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 21.10.2012 wpłynęła  jedna oferta, spełniająca wymagane kryteria określone w Regulaminie konkursu. Oferentem jest : Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego z Republiki Czeskiej, z którym zostanie podpisana umowa ponadnarodowa.

 

02.11.2012

Ogłaszamy otwarty nabór na Partnera ponadnarodowego do realizaji projektu współpracy ponadnarodewej wdrażanego w trybie konkursowym pt. "PWP Szkoła efektywna" w ramach Priorytetu IX. Poddziałanie 9.1  "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienei wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

21.10.2012

Ogłaszamy otwarty nabór na Partnera ponadnarodowego do realizaji projektu współpracy ponadnarodewej wdrażanego w trybie konkursowym pt. "PWP W edukacji Twój sukces" w ramach Priorytetu IX. Poddziałanie 9.2  "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodoego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wszytskie pliki dotyczące Otwartego Naboru na Partnera ponadnarodowego dostępne są po adresem: 


 

Proponujemy Państwu wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000, systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności BRC, systemu HACCP oraz innych standardów w zakresie zapewniania bezpieczeństwa żywności.

Na turbulentnym rynku szansę na przetrwanie mają tylko te organizacje, które zrozumieją potrzebę zmian.

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, rynek pracy wymusił na polskich zakładach dostosowanie się do nowoczesnych metod zarządzania, szczególnie w zakresie jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa żywności i żywienia.

Oferujemy Państwu dostosowanie Waszego systemu zarządzania do standardów europejskich, zarówno w celu zmniejszenia kosztów ogólnych organizacji i zwiększenia jej stabilności, zdobycia wysoko wykwalifikowanej kadry, jak i zapewnienia pełnej kontroli nad bezpieczeństwem prowadzonego żywienia oraz produkowanej i dystrybuowanej żywności.

Korzyści z wdrożenia systemów zarządzania:

 • usprawnienie zarządzania organizacją oraz linią produkcyjną i bezpieczeństwem produktów
 • uporządkowanie dokumentacji
 • potwierdzenie certyfikatem osiągnięć i wiarygodności organizacji
 • łatwiejszy dostęp do funduszy unijnych
 • zdobycie przewagi konkurencyjnej

Zapewniamy pomoc w pełnym zakresie, zarówno w tworzeniu procedur jak i w aspektach merytorycznych.
Każde przedsiębiorstwo na rzecz którego pracowaliśmy, na dzień dzisiejszy jest stabilnym zakładem, z dużo większym portfelem zamówień i coraz bardziej liczącym się na rynku.

Do Państwa dyspozycji oddajemy wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Większość tych osób jest również zarejestrowana jako auditorzy jakości, lead auditors i międzynarodowi trenerzy.
W aspektach merytorycznych wspomagać Państwa będą nasi konsultanci, którzy do swojej pracy zostali przygotowani przez najlepszych polskich i europejskich ekspertów z dziedziny jakości pracy i bezpieczeństwa żywności i żywienia.
Koszt przygotowania do certyfikacji lub wdrożenia systemu uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa, jego struktury organizacyjnej, odległości od siedziby firmy wdrażającej itp. i może być rozłożony na korzystne raty.

Zapraszam do współpracy
Dobrochna Sztajerska
Dyrektor ds. jakości

Galeria

Polecenia i opinie (1) Dodaj opinię

 • Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS jest w portalu od 2011 roku. Jeżeli korzystałeś z usług tego podmiotu, dodaj polecenie, które może pomóc potencjalnym zainteresowanym.

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.