Wiadomości z Rudy Śląskiej

Radni będą głosować w sprawie absolutorium dla prezydent Grażyny Dziedzic

 • Dodano: 2019-06-25 06:45, aktualizacja: 2019-06-25 07:24

Wzrost dochodów ogółem o blisko 70 mln zł w porównaniu rok do roku, dochody ze środków unijnych jedne z najwyższych w województwie, wzrost majątku miasta o 49 mln zł, nadwyżka operacyjna najwyższa od 2014 r, a wydatki na inwestycje na poziomie prawie 134 mln zł.

To tylko niektóre dane dotyczące wykonania ubiegłorocznego budżetu Rudy Śląskiej.

Radni będą głosować w sprawie absolutorium dla prezydent Grażyny Dziedzic

W najbliższy czwartek podczas sesji Rady Miasta /27 czerwca o godz. 11:00 w sali 213/ rudzcy radni będą głosować w sprawie absolutorium dla prezydent Grażyny Dziedzic. Z wnioskiem o jego udzielenie wystąpili już radni Komisji Rewizyjnej. Podczas tej jednej z najważniejszych sesji w roku radni będą także rozpatrywać raport o stanie miasta za 2018 r. Debata w tej sprawie zakończona zostanie głosowaniem nad udzieleniem prezydent wotum zaufania.

Uchwała absolutoryjna to jedna z najważniejszych uchwał, jaką podejmuje Rada Miasta. Jest ona oceną działalności prezydenta miasta za dany rok w oparciu o realizowany budżet. Najpierw oceny wykonania budżetu miasta za 2018 r. dokonała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach /RIO/. Wydana przez nią jeszcze w kwietniu opinia była w tym zakresie pozytywna. Następnie opinia wraz z innymi dokumentami była poddana analizie przez radnych Komisji Rewizyjnej, kontrolujących wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W efekcie członkowie komisji wnioskowali o udzielenie prezydent miasta absolutorium. Wniosek ten pozytywnie zaopiniowała RIO. Teraz projekt uchwały o udzielenie prezydent Grażynie Dziedzic absolutorium będzie poddany pod głosowanie wszystkich radnych.

Jak zatem wyglądają finanse Rudy Śląskiej A.D. 2018?

Są one stabilne, pozwalające jednocześnie na systematyczny rozwój miasta. Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej, nie musimy tak bardzo posiłkować się kredytami – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Na tle innych miast, nawet wyraźnie bogatszych od naszego, wypadamy całkiem dobrze. Co ważne, nie mamy też żadnych problemów z płynnością finansową, co niestety dotyka niektóre samorządy – dodaje.

Analizując wykonanie ubiegłorocznego budżetu Rudy Śląskiej nie sposób nie zauważyć dużych nakładów miasta na inwestycje. Miasto na ten cel wydało prawie 134 mln zł, praktycznie połowa, bo przeszło 66,3 mln zł, to wartość projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych. Również po stronie dochodów pieniądze unijne stanowiły istotną pozycję. W ubiegłym roku do budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 54 mln zł.

Stawiamy na realizację tych inwestycji, gdzie albo już uzyskaliśmy dofinansowanie, albo wiemy, że możemy takie środki pozyskać – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.

Okazuje się, że miasto w zakresie dochodów ze środków europejskich wypada bardzo dobrze na tle innych miast na prawach powiatu w województwie śląskim. Wśród 19 takich miast Ruda Śląska miała 6. wynik. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda jeżeli pod analizę weźmie się dochody unijne jako procent ogółu wszystkich dochodów budżetowych. W przypadku Rudy Śląskiej środki europejskie stanowiły 7 proc. wszystkich dochodów. To 2. wynik wśród miast na prawach powiatu w województwie.

Dzięki stale realizowanej przez władze miasta strategii maksymalnego wykorzystania środków zewnętrznych, miasto w ubiegłym roku nie musiało uruchamiać całej zaplanowanej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W ten sposób deficyt zaplanowany w pierwotnie uchwalonym budżecie na 2018 r. z 64,7 mln zł spadł ostatecznie do 28,4 mln zł – informuje Ewa Guziel, skarbnik miasta. Zmniejszenie deficytu przełożyło się także na zmniejszenie planowanego zadłużenia. Jego wskaźnik, który pokazuje udział zobowiązań w dochodach ogółem, w 2018 r. wyniósł 35,02 proc. Jest on zatem wyższy jedynie o 2 proc. niż w 2017 r. - Pomimo dużych nakładów inwestycyjnych w ostatnich 4-5 latach wskaźnik zadłużenia nadal jest mniejszy od tego z 2011 r., kiedy dopiero szykowaliśmy się na nową perspektywę finansową. Warto jednak zauważyć, że wydatki inwestycyjne w tym czasie z 56 mln zł w 2011 r. wzrosły do 134 mln zł w 2018 r. – wylicza skarbnik miasta.

Niezwykle ważna w kontekście stabilności finansów miasta, szczególnie w perspektywie kolejnych lat, jest tzw. nadwyżka operacyjna. Jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi. W ubiegłym roku była ona dodatnia, na poziomie 42,2 mln zł. To najlepszy wynik od 2014 r.

Im większa nadwyżka, tym większe możliwości inwestycyjne miasta. Ma ona także wpływ na wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia, które miasto musi wypełnić planując wydatki na kolejne lata – informuje Ewa Guziel.

Dobra sytuacja finansowa Rudy Śląskiej ma swoje odzwierciedlenie także w innych wskaźnikach dotyczących budżetu miasta. Przykładem może być wskaźnik samofinansowania, który w 2018 r. wyniósł 78,81 proc. i był wyższy od tego w 2017 r. o ponad 17 proc.

Wartość tego wskaźnika obrazuje stopień, w jakim miasto finansuje inwestycje ze środków własnych, czyli z nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych. Generalnie im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej przez miasto – tłumaczy skarbnik miasta.

Ubiegłoroczny budżet był drugim z rzędu, w którym zarówno wydatki, jak i dochody przekroczyły 700 mln zł. Rosnące z roku na rok dochody budżetowe sprawiają, że miasto może bezpiecznie realizować zadania zapisane w budżecie po stronie wydatkowej. Przypomnijmy, że w 2012 r. dochody Rudy Śląskiej wynosiły 544,4 mln zł, w 2017 r. było to już 700,9 mln zł, natomiast w zeszłym ponad 770,3 mln zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca dochody Rudy Śląskiej wyniosły 5 574 zł. Na tle sąsiednich miast na prawach powiatu wyższy wskaźnik w tym zakresie mają tylko Katowice i Chorzów. Mniejsze dochody na „głowę mieszkańca” odnotowały Bytom, Zabrze czy Świętochłowice. Jeśli chodzi o wydatki miasta, to w 2018 r. zamknęły się one kwotą 798,7 mln zł i były wyższe od tych w 2017 r. o blisko 56 mln zł.

Oprócz instytucji absolutorium od tego roku na skutek zmian w ustawie o samorządzie gminnym radni otrzymali kolejne narzędzie oceny prezydenta miasta. Jest nim raport o stanie miasta. Zawarto w nim dane o zmianach zachodzących we wszystkich obszarach aktywności samorządu, dane statystyczne, analizy i zestawienia. Dokument taki został przygotowany przez władze Rudy Śląskiej i do końca maja złożony został w Kancelarii Rady Miasta. Na tej samej sesji, na której podejmowana będzie uchwała absolutoryjna, radni będą debatować nad raportem. Co ciekawe, w debacie nad raportem oprócz radnych mogą zabierać głos mieszkańcy, którzy spełnią określone ustawą wymogi, m.in. chętny uczestnik musi zebrać poparcie co najmniej 50 innych osób. Po zakończeniu debaty rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem prezydent Grażynie Dziedzic wotum zaufania.

Raport składa się z kilku części

Pierwszą i jedną z najważniejszych jest informacja o stanie finansów miasta, oznacza to, że w tym elemencie dokument ten wpisuje się w zakres tematyczny, który obejmuje uchwała absolutoryjna. Oprócz wymienionych już wcześniej danych dotyczących budżetu miasta za 2018 r. z lektury raportu w tej części można się dowiedzieć o rosnących dochodach miasta. W stosunku do roku 2017, w roku 2018 dynamika dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła 110,47%, co oznacza wzrost tych dochodów o kwotę prawie 18 mln zł, a dynamika dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyniosła 112,96%, co oznacza wzrost o kwotę prawie 9 mln zł.

Kolejna część raportu dotyczy pracy Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta, a także miejskich jednostek organizacyjnych i spółek.

W tym dziale raportu szczególne znaczenie ma dla mnie temat kontaktów z mieszkańcami, ponieważ od pierwszej kadencji swoją prezydenturę opieram na dialogu. W urzędzie przyjęłam w ubiegłym roku 327 osób, a moi zastępcy łącznie 867. Do tego dochodzą spotkania w dzielnicach, organizowane dwa razy w roku, w których uczestniczyło w sumie około 730 osób – zaznacza Grażyna Dziedzic.

Trzecia część raportu przedstawia realizację miejskich polityk, programów i strategii. Oprócz sprawozdań ze Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030 oraz z Gminnego Programu Rewitalizacji, które stanowią załączniki do raportu, mowa tu m.in. o działaniach z zakresu ochrony środowiska naturalnego, demografii i przedsięwzięć prorodzinnych, oświaty i wychowania, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta, rozwoju przedsiębiorczości, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizacji zadań Smart City, ochrony zabytków, budownictwa mieszkaniowego czy komunikacji i transportu w mieście.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod względem liczby mieszkańców Ruda Śląska jest 26. ośrodkiem w Polsce. Na koniec czerwca 2018 roku liczba mieszkańców wynosiła 138 215. Zameldowanych na stałe na koniec 2018 roku było 130 219 osób, z czego ponad 52% stanowiły kobiety, a niecałe 48% mężczyźni. Największą grupę – ponad 60% - stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (kobiety 19-60 lat i mężczyźni 19-65 lat), ponad 18% to dzieci i młodzież, a prawie 21% osoby w wieku poprodukcyjnym. W 2018 r. odnotowano 1311 urodzeń i 1708 zgonów.

Kolejna część raportu dotyczy budżetu obywatelskiego, a ostatnia – realizacji uchwał Rady Miasta. W 2018 roku rudzcy radni podjęli 237 uchwał. Wśród projektów uchwał, którymi w ubiegłym roku zajmowała się Rada, przez Prezydenta Miasta zostało złożonych 198, w tym 61 aktów prawa miejscowego. Z 212 podjętych przez radnych uchwał, które zostały przekazane do wykonania prezydent Grażynie Dziedzic, niewykonana została tylko jedna, która stała się bezprzedmiotowa wskutek działania osób trzecich.

Przypomnijmy, że szczegóły zawartości raportu o mieście może określić rada danej gminy. Rudzcy radni z tej możliwości skorzystali i uchwałą podjętą 21 marca sprecyzowali wymogi dotyczące tego, co w raporcie miało się znaleźć.

Komentarze (4)    dodaj komentarz »

 • Rudzianin

  I znowu solodarność partyjna będzie górować nad zdrowym rozsądkiem. Przyjdzie 22, 8 będzie za, a 15 się wstrzyma. Cyrk na kółkach. Ale znowu usłyszymy, że każdy może głosować jak chce, byle tylko głos był zgodny z głosem partii. Rozumiem jeśli ciągle ktoś się wstrzymuje od głosu to nie rozumie przedmiotu dyskusji...

 • dejcie pozor

  lemingi się szykują do III referendum , jak nie idzie tak to trzeba tak.

 • boluś

  no to mają kolejno okazja posprzątać Miasto pozostaje kwestia czy ją wykorzystają czy zaprzepaszczą jak w ubiegłych latach. Sykłoby tego cyckania mieszkańców i sponsorowania zaprzyjażnionych firm,demolowania zieleni ,betonowania miasta i wałków w stylu budujemy "eco"spalarnie.

 • jUREK

  Prawdopodobnie będzie powtórka z lat ubiegłych. Ciekawe co tym razem zarzucą .Parasole już były i zagłaskiwanie Pani prezydent. OBYM SIĘ MYLIŁ.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.