Katalog firm

dodaj firmę

Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Zdrowe Życie Ruda Śląska

Adres i telefon

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska
Godziny otwarcia: nieczynne
 • Poniedziałek: 16:00 - 19:00
 • Wtorek: 16.00 - 19.00
 • Środa: 16.00 - 19.00
 • Czwartek: 16.00 - 19.00
 • Piątek: 16:00 - 18:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Stowarzyszenie nosi nazwę Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Dopuszcza się używania skróconej nazwy w formie RSRA „Zdrowe Życie”

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, prowadzącym działalność w nie zarobkowych celach

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnych celach i zadaniach

Oferta

Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii.

Pomoc rodzinom osób uzależnionych.

Propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia oraz alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.

Działania rehabilitacyjne (program dalszego zdrowienia), poradnictwo.


  Celem Stowarzyszenia jest:

1) DAWANIE DOBREGO PRZYKŁADU INNYM I EKSPONOWANIE W SPOŁECZENSTWIE WZORCÓW
ZDROWEGO STYLU ZYCIA, POPRZEZ OSOBISTA ABSTYNENCJE OD ALKOHOLU I INNYCH UZYWEK,


2) NIESIENIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY LUDZIOM UZALEZNIONYM W KSZTAŁTOWANIU
WŁASNEGO ROZWOJU I ODZYSKANIE WŁASCIWEJ POSTAWY W NAJBLIZSZYM OTOCZENIU,
RODZINIE, ZAKŁADZIE PRACY, SRODOWISKU,


3) PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI WSRÓD DZIECI I MŁODZIEZY W ZAKRESIE OSWIATY,
WYCHOWANIA, NAUKI, KULTURY I SPORTU W ZAKRESIE WIEDZY O ALKOHOLU I NARKOTYKACH,
NIEBEZPIECZENSTW Z NIMI ZWIAZANYCH ORAZ PROPAGOWANIE IDEI TRZEZWOSCI WSRÓD DZIECI
I MŁODZIEZY UWZGLEDNIAJAC OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE,


4) DOSKONALENIE UMIEJETNOSCI POMAGANIA INNYM I NIESIENIE POMOCY ZWŁASZCZA OSOBOM
DOTKNIETYM RÓZNYMI UZALEZNIENIAMI,


5) WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓZNYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI W ZAKRESIE NIESIENIA POMOCY
RODZINOM W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ORAZ DZIAŁALNOSCI WSPOMAGAJACEJ ROZWÓJ
WSPÓLNOT I SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH,


6) UDZIELANIE POMOCY RODZINOM DOTKNIETYM PRZEMOCA , WYNIKAJACA Z NADUZYWANIA
ALKOHOLU I INNYCH UZYWEK,


7) UDZIELANIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
ZYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB,


8) PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I
SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM,


9) PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI CHARYTATYWNEJ,


10) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA,


11) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU,


12) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEZNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM,


13) PROMOWANIE ABSTYNENCJI I TRZEZWEGO STYLU ZYCIA

 

 Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Inicjowanie i prowadzenie grup samopomocowych, grup treningu umiejętności społecznych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzinom jak i dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

2. Organizacja szkoleń dla osób, które chcą nieść pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy i osobom stosującym przemoc.

3. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie kontaktu z alkoholem i innymi używkami.

4. Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanych z realizacją celów statutowych.

5. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych na rzecz środowiska rodzin z problemem uzależnień od alkoholu i innych używek.

6. Uczestnictwo w konsultacjach dotyczących tworzenia przepisów prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu i innych używek organizowanych przez instytucje państwowe i samorządowe.

7. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze środowisk zagrożonych problemem uzależnień.

8. Gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych.

9. Udostępnianie miejsca spotkań i rozwoju psychologicznego dla rodzin abstynenckich, prezentowanie prawidłowych form spędzania wolnego czasu oraz treningi zachowań społecznych.

10. Organizacja różnego rodzaju zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin.

11. Nawiązywanie współpracy ze wspólnotami AA, AL-ANON, AL-ATEEN, DDA.

12. Współpraca z służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.

13. Stowarzyszenie może realizować swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako:

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
 

 JEŻELI:

 •  jesteś zainteresowany/na tematem uzależnień i współuzależnienia

 •  chcesz pomóc komuś, kto jest uzależniony a nie wiesz jak?

 •  żyjesz w bliskości osoby uzależnionej i czujesz się przytłoczony/a?

 •  masz problem z alkoholem lub innymi używkami

 •  szukasz informacji, wsparcia, pomocy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI / NASZA POMOC JEST BEZPŁATNA

Stowarzyszenie jest azylem dla rodzin, które uczą się żyć na nowo

 

 

RUDZKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "ZDROWE ŻYCIE"

JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Załączniki do pobrania:

Galeria

Polecenia (2)

Dodaj opinię
 • Polecam Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Zdrowe Życie. Wspieram lokalny biznes i korzystam z usług firm z naszego miasta.

 • Pomoc ludziom uzależnionym. Pomoc rodzinom osób uzależnionych. Propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia. Profilaktyka i działania rehabilitacyjne.Informacje telefoniczne, konsultacje, poradnictwo, pierwszy kontakt.

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.