Wiadomości z Rudy Śląskiej

Oddaj 1,5% podatku na rudzkie organizacje pozarządowe [LISTA]

 • Dodano: 2024-03-06 10:45

W tym roku mamy czas do 30 kwietnia, by rozliczyć się z fiskusem. Jak zwykle przy tej okazji można zdecydować o przekazaniu 1,5% zapłaconego już podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

– Pamiętajmy, że możemy sami wyznaczyć, na czyje konto mają trafić pieniądze, a ja zachęcam do wsparcia rudzkich organizacji, które robią tak wiele dobrego na rzecz naszego miasta – mówi prezydent Michał Pierończyk.

Cenne 1,5 procent

Procedura rozliczenia z fiskusem oraz przekazania 1,5% na rzecz stowarzyszenia bądź fundacji jest bardzo prosta. Podobnie jak w latach ubiegłych wypełnione zeznania podatkowe są dostępne w usłudze Twój e-PIT na stronie rządowej podatki.gov.pl. Na rozliczenie mamy czas do końca kwietnia br. Jeśli nie zmieścimy się w ustawowym terminie, nie grożą nam kary, ale skarbówka zaakceptuje PIT rozliczony automatycznie, bez uwzględnienia OPP. W takim razie możemy też być stratni z powodu braku odliczeń przysługujących nam ulg. Ostatecznym dowodem, że urząd skarbowy otrzymał prawidłowe i terminowe zeznanie, jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Pamiętajmy, że urząd skarbowy nie ma kompetencji, by w naszym imieniu przekazać 1,5%. Jeśli w poprzednich zeznaniach wybraliśmy adresata 1,5%, to nawet jeśli w tym roku tego nie powtórzymy, wyliczona kwota trafi na jego konto. Jeżeli do tej pory tego nie zrobiliśmy lub chcemy nasze wsparcie przekazać innej OPP, to możemy to zrobić wybierając odpowiednie dane w rubryce „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”. W przypadku, gdy nie znamy danych OPP, którą chcemy wesprzeć, należy kliknąć przycisk „Pokaż mi organizacje”.  Jeśli podatnik wskaże w tej rubryce organizację, której nie ma w wykazie, kwota nie trafi do żadnej OPP, tylko do budżetu państwa.

1,5% mogą przekazywać rozliczający się w Polsce podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku. Taką możliwość wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a podatnicy skorzystali z niej pierwszy raz w 2004 r. O 1,5% swojego podatku mogą również decydować emeryci. Mogą samodzielnie wypełnić PIT-37 na podstawie PIT-u, który przysyła ZUS lub wypełnić PIT-OP, w którym wskazuje się wybraną organizację.

Lista rudzkich organizacji, na które można przeznaczyć 1,5 proc.

W Rudzie Śląskiej do uzyskania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023 uprawnionych jest 30 stowarzyszeń rejestrowanych i fundacji, 10 terenowych jednostek ogólnopolskich OPP oraz 2 organizacje spoza miasta działające na rzecz rudzian. Poza wyborem organizacji podatnicy mają możliwość wskazania konkretnego celu bądź osoby, np. będącej pod opieką organizacji, która skorzysta z przekazanych pieniędzy. Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnić pole oznaczone adnotacją „Informacje dodatkowe”. Warto dodać, że w rocznych sprawozdaniach organizacje mają obowiązek wykazać jak wykorzystały dochód z 1,5%.

- Apeluję, by przekazywać 1,5% na rzecz rudzkich organizacji, które działają na różnorodnych obszarach: pomagają osobom z niepełnosprawnościami, chorym lub starszym, opiekują się zwierzętami, wspierają rozwój kulturalny i społeczny – mówi prezydent Michał Pierończyk. – Organizacje pożytku publicznego to mocny filar funkcjonowania naszego miasta, który warto wspierać – podkreśla.

NAZWA NR KRS OPIS

Stowarzyszenia rejestrowane i fundacje mające siedzibę w  Rudzie Śląskiej

Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska Nr KRS: 0000002929
 • Status OPP: 27 kwietnia 2009 r.
 • Cele statutowe: krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Fundacja Anioły w Piżamkach Nr KRS: 0000746019
 • Status OPP: 5 sierpnia 2022 r.
 • Cele statutowe: przybliżenie zdrowym dzieciom rzeczywistości codziennego trudu, z jakim mierzyć się muszą osoby przewlekle chore, pobudzanie dzieci do solidaryzowania się z chorymi, uwrażliwiania na potrzeby i tęsknoty chorych, a także zachęcanie do różnych form wyrzeczeń i działań na rzecz potrzebujących.
Fundacja Integracji i Kreatywności AKUKU Nr KRS: 0000585840
 • Status OPP: 25 sierpnia 2020 r.
 • Cele statutowe: wspieranie i promowanie szeroko pojętej integracji; wspieranie i promowanie kreatywności i innowacyjności w edukacji; wspieranie i promowanie innowacyjnych działalności wychowawczo-edukacyjnych; wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej i prospołecznej; wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości.
Fundacja Minionej Epoki Nr KRS: 0000307419
 • Status OPP: 2 sierpnia 2017 r.
 • Cele statutowe: pielęgnowanie tradycji narodowej, działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wzbudzanie dumy z tradycji i dorobku regionu oraz zamieszkałej w nim społeczności; utrwalanie godności regionalnej poprzez wspieranie i promocję ludzi oraz firm przyczyniających się do postępu w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, ochrony zdrowia i ekologii, bezpieczeństwa, gospodarki i działalności proobywatelskiej; utrzymywanie i pielęgnowanie dóbr polskiej kultury i obyczaju; ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; zakup dzieł wybitnych twórców jak również artystów nieznanych oraz eksponatów o znaczeniu historycznym i tworzenie interaktywnych ośrodków kultury i sztuki, w tym muzeum, wraz z zapleczem pozwalającym na rozwój tychże ośrodków; wyrównywanie szans mieszkańców regionu poprzez wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; popieranie i prowadzenie działań podnoszących atrakcyjność regionu, w tym również w zakresie rozwoju nauki, sztuki, kultury, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej i sportu; popieranie i prowadzenie działalności na rzecz obronności kraju oraz kultywowanie tradycji wojskowych.
Górniczy Klub Sportowy "Grunwald" Nr KRS: 0000077324
 • Status OPP: 29 kwietnia 2005 r.
 • Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców miasta Ruda Śląska. Organizowanie sekcji sportowych dla wyczynowego i masowego uprawiania sportu.
Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy KWK "Polska-Wirek" Nr KRS: 0000001450
 • Status OPP: 20 października 2008 r.
 • Cele statutowe: celem Klubu jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz poprzez sport promowanie miasta Ruda Śląska.
Klub Sportowy "Zgoda" Ruda Śląska - Bielszowice Nr KRS: 0000227877
 • Status OPP: 26 kwietnia 2010 r.
 • Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej i sportu, organizowanie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, stwarzanie członkom Klubu warunków do uprawiania sportu, w tym sportu wyczynowego i profesjonalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.
Ośrodek Święta Elżbieta Nr KRS: 0000689791 Status OPP: 9 sierpnia 2017 r.
Cele statutowe: niesienie pomocy oraz udzielanie wsparcia dzieciom, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez:
 • kompleksową działalność rehabilitacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, kulturalną,
 • oświatową i ewangelizacyjną,
 • działania integracyjne włączające wychowanków i mieszkańców w nurt życia społeczności ośrodkowej i lokalnej,
 • współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) wychowanków i mieszkańców oraz instytucjami i organizacjami pracującymi na ich rzecz.
Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr KRS: 0000213614
 • status OPP: 22 września 2006 r.
 • Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia; prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk - w formie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych; propagowanie komunikacji społecznej; aktywizacja społeczna osób starszych; rozwój indywidualnych zainteresowań.
Rudzkie Konto Pomocy Nr KRS: 0000002681
 • Status OPP: 8 lutego 2008 r.
 • Cele statutowe: wszechstronna pomoc osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie; udzielanie bezzwrotnych zapomóg, pomoc w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, bezpłatne poradnictwo.
Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek "RELAKS" Nr KRS: 0000003736
 • Status OPP: 30 września 2011 r.
 • Cele statutowe: wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych "In-nI" Nr KRS: 0000081653
 • Status OPP: 30 grudnia 2009 r.
 • Cele statutowe: działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców.
Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Nr KRS: 0000178360
 • Status OPP: 8 stycznia 2007 r.
 • Cele statutowe: pomoc ofiarom przestępstw i przemocy, w tym przemocy w rodzinie; udzielanie pomocy prawnej psychologicznej oraz w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń itp.; utrzymywanie kontaktów z jednostkami ochrony porządku prawnego w celu wypracowania sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.
Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie" Nr KRS: 0000003233 Status OPP: 12 lutego 2018 r.
Cele statutowe:
 • dawanie dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych używek,
 • niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku,
 • prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości wśród dzieci i młodzieży uwzględniając osoby niepełnosprawne,
 • doskonalenie umiejętności pomagania innym i niesienie pomocy zwłaszcza osobom dotkniętym różnymi uzależnieniami,
 • współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą , wynikającą z nadużywania alkoholu i innych używek,
 • udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • prowadzenie działalności charytatywnej, 10) ochrona i promocja zdrowia,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia.
Stowarzyszenie "Barwy Śląska" Nr KRS: 0000300816
 • Status OPP: 29 października 2014 r.
 • Cele statutowe: promocja sztuki intuicyjnej i jej naukowe badania.
Stowarzyszenie "Dominus" Nr KRS: 0000411540
 • Status OPP: 19 listopada 2014 r.
 • Cele statutowe: wspieranie nauczycieli i uczniów w rozwoju, skierowanym na tworzenie specjalistycznej, nowoczesnej i otwartej na zmiany edukacji; prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych; zapewnienie równych szans uczniom; opieka na dziećmi w trudnej sytuacji; wdrażanie innowacyjnych programów edukacyjnych dostosowanych do wymogów reformy oświaty; współdziałanie z rodzicami i organizacjami w organizowaniu dzieciom aktywnego wypoczynku, pozwalającego na lepszy rozwój psychofizyczny uczniów.
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Przy KWK " Halemba" Nr KRS: 0000508559
 • Status OPP: 28 czerwca 2018 r.
 • Cele statutowe: stowarzyszenie jest stowarzyszeniem honorowych dawców krwi, którzy pragną służyć drugiemu człowiekowi kierując się zasadą humanitaryzmu; stowarzyszenie za cel swojej działalności uznaje dobro społeczeństwa polskiego i człowieka poprzez honorowe krwiodawstwo oraz rozwój idei krwiodawstwa, ściśle współpracując z placówkami służby krwi; stowarzyszenie zrzesza honorowych dawców krwi, celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców; dąży do szerokiej popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa i rejestracji dawców szpiku; dąży do stworzenia biura turystyki i organizacji imprez, które będą miały na celu organizowanie imprez turystycznych, sportowych oraz imprez okolicznościowych, a także wymianę doświadczeń; ściśle współdziała z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Przystanek" Nr KRS: 0000235253
 • Status OPP: 22 czerwca 2011 r.
 • Cele statutowe: prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia; nauki, szkodnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Pomocni" Nr KRS: 0000269679
 • Status OPP: 21 października 2009 r.
 • Cele statutowe: działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowiska defaworyzowanych; działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji, turystyki.
Stowarzyszenie Nasza Siódemka Nr KRS: 0000674788
 • Status OPP: 29 stycznia 2021 r.
 • Cele statutowe: celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym spowodowanym niepełnosprawnością, czynnikami zdrowotnymi, ekonomicznymi, społecznymi; pobudzanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Rudzie Śląskiej Nr KRS: 0000004129
 • Status OPP: 28 kwietnia 2004 r.
 • Cele statutowe: świadczenie pomocy medycznej i duchowej choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz udział w jej organizowaniu.
Stowarzyszenie "Otwarte Serca" Nr KRS: 0000006849
 • Status OPP: 22 stycznia 2010 r.
 • Cele statutowe: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych, opieka dzienna nad dziećmi, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym Ruda Śląska Nr KRS: 0000241090
 • Status OPP: 16 lutego 2006 r.
 • Cele statutowe: działalność pomocnicza dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin związanych z przemysłem hutniczym.
Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska Nr KRS: 0000001693
 • Status OPP: 5 grudnia 2006 r.
 • Cele statutowe: uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej; rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.
Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" z siedzibą w  Rudzie Śląskiej Nr KRS: 0000003051
 • Status OPP: 21 stycznia 2015 r.
 • Cele statutowe: podstawowym celem stowarzyszenia jest wzajemne wspieranie się jego członków w działaniach opiekuńczych, terapeutycznych i innych wobec pozostających pod ich pieczą osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza Nr KRS: 0000013532
 • Status OPP: 16 listopada 2005 r.
 • Cele statutowe: pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym, działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poradnictwo obywatelskie.
Stowarzyszenie "Warto!" Nr KRS: 0000457226
 • Status OPP: 25 listopada 2015 r.
 • Cele statutowe: głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich wszechstronnego rozwoju, rehabilitacji, nauczania, opieki i integracji społecznej; cele szczegółowe to m.in.: aktywizowanie i uspołecznianie osób z niepełnosprawnością; przeciwdziałanie wykluczeniu osób zagrożonych  marginalizacją społeczną; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  przeciwdziałanie przemocy.
Towarzystwo Lekkoatletyczne "Pogoń" Nr KRS: 0000313833
 • Status OPP: 18 września 2008 r.
 • Cele statutowe: rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej; prowadzenie szkolenia sportowego w formie treningów, obozów i zgrupowań; propagowanie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji; promowanie miasta Ruda Śląska na arenach sportowych województwa i Polski.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" w  Rudzie Śląskiej Nr KRS: 0000003109
 • Status OPP: 10 września 2004 r.
 • Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie schroniska i pogotowia interwencyjnego; edukacja ekologiczna i humanitarna; działania na rzecz zwierząt wolno i dziko żyjących.
Uczniowski Klub Sportowy "Floret – Ruda Śląska" Nr KRS: 0000312817
 • Status OPP: 9 września 2008 r.
 • Cele statutowe: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Terenowe jednostki ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego

Caritas Archidiecezji Katowickiej Nr KRS: 0000221725
 • Status OPP: 16 listopada 2004 r.
 • Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu będącemu w potrzebie w oparciu o naukę Kościoła; wszechstronna działalność charytatywna.
Liga Obrony Kraju Nr KRS: 0000086818
 • Status OPP: 28 września 2009 r.
 • Cele statutowe: kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej; prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Olimpiady Specjalne Polska Nr KRS:  0000190280
 • Status OPP: 23 lutego 2005 r.
 • Cele statutowe: organizowanie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie im możliwości rozwijania sprawności fizycznej, indywidualnych uzdolnień, demonstrowania odwagi, doświadczania radości, przyjaźni oraz dzielenia się tym wszystkim ze swoimi rodzinami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną.
Polski Czerwony Krzyż Nr KRS: 0000225587
 • Status OPP: 24 stycznia 2005 r.
 • Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.
Polski Związek Filatelistów Nr KRS:  0000201405
 • Status OPP: 8 września 2005 r.
 • Cele statutowe: organizacja wystaw konkursowych (międzynarodowych, krajowych, okręgowych), pokazów i wernisaży filatelistycznych w muzeach oraz placówkach kulturalnych i oświatowych. Promocja miasta i jego wybitnych mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowo-filatelistycznych.
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Nr KRS:  0000012847
 • Status OPP: 5 kwietnia 2005 r.
 • Cele statutowe: zrzeszenie osób niewidomych i słabo widzących w celu ich społecznej integracji, kompleksowej rehabilitacji. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych.
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Nr KRS: 0000186577
 • Status OPP: 6 września 2005 r.
 • Cele statutowe: stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP zrzesza honorowych dawców krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania   pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny Nr KRS: 0000131323
 • Status OPP: 20 kwietnia 2004 r.
 • Cele statutowe: działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, przede wszystkim z rodzin ubogich, a także przewlekle chorych i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój dziecka.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Nr KRS: 0000273051
 • Status OPP: 16 lutego 2004 r.
 • Cele statutowe: tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka oraz do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich, umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy o przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Nr KRS: 0000116212
 • Status OPP: 14 września 2004 r.
 • Cele statutowe: zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

Organizacje spoza miasta działające na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3,41-707 Ruda Śląska Nr KRS: 0000237740 z dopiskiem DPS KOCHŁOWICE OMP
Stowarzyszenie św. Józefa „Jesteśmy”, Mikołów
 • Status OPP: 4 stycznia 2007 r.
 • Cele statutowe: finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje jednostki oraz inne powołane lub zorganizowane w ramach kościoła katolickiego.
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, ul. św. Piotra 9, 41-500 Chorzów Nr KRS: 0000018926
 • Status OPP: 5 sierpnia 2005 r.
 • Cele statutowe: rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, działalność edukacyjna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością.

* Wykaz zaktualizowany na podstawie danych z dnia 10 stycznia 2023 roku.

Dokonując rozliczenia za 2022 rok, 12,7 mln podatników przekazało 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji

W 2023 r., dokonując rozliczenia za 2022 rok, 12,7 mln podatników przekazało 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji. To o ponad 3 mln osób mniej niż rok wcześniej, co jest wynikiem obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Tym samym było to najmniej podatników przekazujących swój procent od 2016 roku. W sumie do OPP trafiło ponad 1,5 mld zł, z czego największe kwoty wpłynęły na Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, SiePomaga oraz AVALON.

W województwie śląskim o przekazanie 1,5% należnego podatku dochodowego wnioskowało 1,7 mln podatników. Natomiast w Rudzie Śląskiej było to ponad 41 tys. podatników, a łączna kwota wyniosła ponad 4,6 mln złotych. Blisko 6,5 tys. mieszkańców wybrało organizację OPP mającą siedzibę w Rudzie Śląskiej, a na ich konto wpłynęło nieco ponad 608 tys. zł. Największymi beneficjentami były: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”, na którego konto trafiło niecałe 350 tys. zł, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej z ponad 70 tys. zł. oraz Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z ponad 65 tys. zł.

Komentarze (2)    dodaj »

 • KotkaMigotka

  Nasze, jak co roku, poszło do Fauny.

 • Szczekuś

  Wyrzucone pieniądze

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również