Wiadomości z Rudy Śląskiej

Oglądaj online: XLIV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska

  • Dodano: 2021-02-25 10:45

25 lutego o godz. 11:00 rozpocznie się sesja Rady Miasta. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Oglądaj sesję rudzkiej Rady Miasta na żywo:

Porządek obrad 44 sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25 lutego 2021 r. 

    1 Otwarcie posiedzenia.
    2 Przyjęcie porządku obrad.
    3 Sprawozdanie z prac Parlamentu Europejskiego, Senatu RP, Sejmu RP i Sejmiku Województwa Śląskiego.
    4 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
    5 Przyjęcie protokołów z sesji, które odbyły się w dniach 29.12.2020 r. i 28.01.2021 r. 
    6 Rozpatrzenie projektów uchwał:
        6.1 w sprawie wniosku o odwołanie z funkcji ławnika Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Zabrzu (druk nr 30/21);
        6.2  zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041 (druk nr 27/21);
        6.3  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 (druk nr 28/21);
        6.4  zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 (druk nr 29/21);
        6.5  w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (druk nr 20/21);
        6.6  w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (druk nr 21/21);
        6.7  w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (druk nr 22/21);
        6.8  w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Ks. Lexa 14 w Rudzie Śląskiej (druk nr 17/21);
        6.9  w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Nr 40 im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Cypriana Norwida 10 w Rudzie Śląskiej (druk nr 18/21);
        6.10  w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Bytomskiej 8 w Rudzie Śląskiej (druk nr 19/21);
        6.11 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.6.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Ruda Śląska (druk nr 12/21);
        6.12  w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Ruda Śląska na lata 2021-2025" (druk nr 16/21);
        6.13 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej za 2021 rok (druk nr 13/21);
        6.14  w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk nr 14/21);
        6.15 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2021 - 2026 (druk nr 24/21);
        6.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne położone w rejonie ulicy Rostka - Okopowej (druk nr 10/21);
        6.17  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul.Pokoju zabudowanych garażami murowanymi (druk nr 11/21);
        6.18 w sprawie Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ruda Śląska (druk nr 23/21);
        6.19  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jana Gierałtowskiego 29 (druk nr 15/21);
        6.20  w sprawie określenia szczegółowych wymogów opracowania Raportu o stanie  gminy za rok 2020 (druk nr 31/21);
    7     Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji.
7.1  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana xxxx z dnia 28 grudnia 2020 r. na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (druk nr 25/21);
7.2  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani xxxx z dnia 4 stycznia 2021 r. dotyczącej decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska odmawiającej przyznania skarżącej mieszkania z zasobów gminy Ruda Śląska (druk nr 26/21).
7.3  Stwierdzenie właściwości Rady Miasta do rozpatrzenia złożonych skarg i petycji.
    8  Interpelacje i zapytania.
    9  Wolne wnioski.
    10 Oświadczenia radnych.
    11 Sprawy organizacyjne Rady Miasta.
12 Zakończenie sesji. 

Komentarze (1)    dodaj komentarz »

  • Dżesika

    Nie, dziękuję

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.