Wiadomości z Rudy Śląskiej

Programy współpracy z NGO-sami i profilaktyki przyjęte

  • Dodano: 2020-12-07 08:15, aktualizacja: 2020-12-07 06:40

Ponad 11 mln zł z miejskiej kasy mają otrzymać w przyszłym roku rudzkie organizacje pozarządowe. Rudzcy radni przyjęli program współpracy w tej sprawie. Jednogłośnie przyjęto również Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021.

„Program współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” to dokument określający zasady polityki realizowanej przez nasz samorząd wobec sektora pozarządowego – tłumaczy Jerzy Szczerbiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych. – Obejmuje m.in. cele i zasady współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz sposoby ich realizacji – wymienia.

Ważną częścią tej współpracy jest wsparcie finansowe. Najczęściej odbywa się ono w formie otwartych konkursów, w ramach których organizacje otrzymują środki na realizację zadań publicznych, dotyczących m.in. zdrowia i profilaktyki, sportu, aktywizacji osób starszych, ekologii i ochrony zwierząt czy kultury i sztuki. Powierzenie realizacji danego zadania może być wieloletnie, choć nie dłuższe niż na 5 lat. Kilkuletnia współpraca dotyczy najczęściej zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Organizacje mogą również z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, w tym również takiego, które do tej pory było realizowane w inny sposób.

Ta opcja daje organizacjom wiele możliwości, dlatego szczególnie zachęcam członków NGO-sów do zapoznania się z jej zasadami – podkreśla Jerzy Szczerbiński.

Miasto dofinansowuje również wkład własny do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych 

Potrzeby zarówno mieszkańców, jak i organizacji, które chcą nieść pomoc, są bardzo duże – mówi Jerzy Szczerbiński. – Dlatego zachęcamy do pozyskiwania wsparcia spoza miasta, np. ze środków  wojewódzkich, ministerialnych czy europejskich, oferując przy tym pomoc nie tylko finansową, ale również merytoryczną – podkreśla.

Warto dodać, że w ciągu roku miasto we współpracy z około 80 organizacjami pozarządowymi realizuje ponad 70 zadań publicznych.

Współpraca samorządu z pozarządowcami obejmuje także aspekty pozafinansowe

Miasto pomaga organizacjom w pozyskaniu lokalu, udostępnia miejską bazę techniczną, informuje o planowanych przez miasto zadaniach do realizacji na kolejny rok oraz organizuje szkolenia dla przedstawicieli NGO-sów. Samorząd oferuje również wsparcie merytoryczne i promocyjne, podejmuje inicjatywy integrujące trzeci sektor, udziela rekomendacji i pomocy w pozyskiwaniu darczyńców. Warto dodać, że na miejskim portalu www.rudaslaska.pl umieszczane są bieżące informacje przydatne pozarządowcom, m.in. o konkursach, a także o działalności i osiągnięciach rudzkich organizacji.

Na realizację Programu w 2021 roku zarezerwowano ponad 11 mln złotych

Niestety, sytuacja finansowa samorządu powoduje konieczność cięć wydatków również na trzeci sektor – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. - Pamiętajmy jednak, że wyznaczony budżet, jak i lista wymienionych w dokumencie zadań mogą zostać zwiększone, jeśli pojawią się źródła finansowania i uzasadnione potrzeby – dodaje.

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej zarejestrowanych jest 139 stowarzyszeń rejestrowych, 57 stowarzyszeń sportowych, 18 stowarzyszeń zwykłych oraz 32 fundacje. Ich działalność obejmuje wszystkie aspekty życia społecznego. Rudzkie NGO-sy niosą wsparcie osobom chorym i ich rodzinom, aktywizują mieszkańców, prowadzą szeroką działalność edukacyjną, organizują ciekawe wydarzenia i dbają o bezpieczeństwo publiczne.

Za działalnością każdej organizacji stoi grupa ludzi o wielkich sercach, która jest gotowa nieść pomoc drugiemu człowiekowi – mówi odpowiedzialna za sprawy społeczne wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie nadal bliska i coraz więcej osób będzie się włączać w działalność trzeciego sektora – dodaje.

Rudzcy radni przyjęli również „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”. Program zakłada przede wszystkim wspólne działanie samorządu, placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej, policji, sądu i organizacji pozarządowych na rzecz profilaktyki oraz minimalizacji szkód, zarówno indywidualnych, jak i społecznych, wywołanych alkoholizmem i narkomanią. Zaangażowane w Program jednostki prowadzą akcje edukacyjne i zapobiegawcze, integrują osoby uzależnione i ich rodziny, oraz prowadzą leczenie i rehabilitację.

By nasze działania były efektywne, muszą być podejmowane systemowo i konsekwentnie – zaznacza Katarzyna Maćkowska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Miasto wdraża określone formy pomocy dla rodzin z problemem uzależnień, m.in. zakresie minimalizowania szkód ekonomicznych, wspiera funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego, a także buduje system przepływu informacji i danych dotyczących problemu nadużywania alkoholu, używania narkotyków czy przemocy w rodzinie. Program jest częścią Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, a źródłem jego finansowania są opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przyszłym roku ma to być 2,9 mln zł.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.