Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Proszę o staranność przy wypełnianiu zeznań rocznych - Edyta Meisner

  • Dodano: 2014-02-14 10:00, aktualizacja: 2015-10-01 14:06

O rocznych rozliczeniach rozmawiamy z zastępcą naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej, Edytą Meisner. 


Ile osób zobowiązanych jest do złożenia rozliczeń rocznych?
Do złożenia zeznania rocznego zobowiązany jest każdy, kto osiągnął w roku 2013 dochód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za rok 2012 złożono 78.012 zeznań w tym 18.142 zeznania złożone zostały przez płatników, czyli przez pracodawców, którzy zostali upoważnieni do tego przez pracownika. Pozostałe 59.870 zeznań złożyli podatnicy bezpośrednio w tut. urzędzie, przez Internet albo za pośrednictwem urzędów pocztowych.

Do tutejszego urzędu za rok 2012 wpłynęło 85.041 informacji o dochodach ( PIT-11), zatem tyle osób teoretycznie powinno złożyć zeznania roczne. Jednak w praktyce wygląda to trochę inaczej, a to za sprawą ustawodawcy, który zezwolił na wspólne rozliczenie małżonków składających jedno zeznanie mimo osiągania dochodów przez każdego z osobna i osiąganie przez podatników dochodów z więcej niż jednego źródła. Wszystko to prowadzi do zmniejszenia liczby składanych zeznań.
 

Jakie błędy najczęściej są popełniane podczas składania rozliczeń rocznych?
Składając zeznania roczne podatnicy najczęściej:
- zapominają o złożeniu podpisu – zeznanie takie nie ma mocy dokumentu,
- wpisują adres zameldowania, zaś na zeznaniu powinien być wpisany adres zamieszkania (często adresy te są różne),
- osoby, które nie uzyskują innych dochodów niż emerytura czy renta wpisują do rubryki składki na ubezpieczenia społeczne (odliczane od dochodu) potrącane przez Zakład Ubezpieczeń składki na ubezpieczenie zdrowotne ( odliczane od podatku), wykazując te kwoty w zeznaniu dwa razy.
 
Pamiętać należy, że emeryci i renciści płacą tylko składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczane od podatku - na początku zeznania wpisują bardzo często NIP płatnika. Tu przypomnieć należy, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej posługują się numerem PESEL. 
 
Przy wydawaniu dyspozycji dla urzędu o przekazaniu 1% podatku na OPP podatnicy :
- wpisują błędny numer KRS organizacji – należy zawsze upewnić się czy numer jest prawidłowy i czy jest to organizacja figurująca w rejestrze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- wpisują błędne kwoty odliczenia – winno być nie więcej niż 1% należnego podatku w pełnych dziesiątkach groszy przez odcięcie setnych części nie przez zaokrąglenie do pełnych dziesiątek groszy czy z setnymi groszami np. 1% stanowi kwota 15,26 zł do zeznania wpisujemy 15,20 zł, 
- wpisują kwotę do przekazania przy braku numeru KRS-u organizacji – dzieje się tak często, gdy podatnicy korzystają z gotowych programów do sporządzania zeznań, gdzie automatycznie wpisuje się kwota do odliczenia, jednak KRS organizacji należy podać samemu. 
Dlatego apeluję, by zwracać uwagę na takie sytuacje i albo wpisać numer KRS – jeżeli chcemy zobowiązać urząd do przekazania kwoty na określoną organizację albo wykreślić kwotę ( stawiając obok parafkę ) wyliczoną przez system – jeżeli nie mamy chęci zasilić budżetu organizacji pożytku publicznego.
Popełnienie takich błędów skutkuje obowiązkiem złożenia korekty zeznania, a co za tym idzie przedłuża się czasokres oczekiwania na zwrot należnej nadpłata, jeżeli taka wynika z zeznania. Dlatego proszę o szczególną staranność przy wypełnianiu zeznań rocznych.
 
 
Czy mieszkańcy mogą liczyć na pomoc ze strony pracowników?
Pracownicy mają obowiązek wyjaśnić podatnikowi co i jak ma zrobić, aby poprawnie wypełnić zeznanie, udzielić instruktażu jak wysłać zeznanie drogą elektroniczną, jednak wypisać zeznanie musi podatnik osobiście. Od końca lutego uruchomiony zostanie w tutejszym Urzędzie punkt wysyłania zeznań rocznych przez Internet.


Jakie są konsekwencje nieterminowego złożenia zeznania podatkowego?
Złożenie zeznania rocznego po ustawowym terminie ( bez uzasadnionych przyczyn popełnienia tego czynu ) powoduje wszczęcie postępowania karnego i nałożenia kary pieniężnej. Najniższa kara to 168 zł.
        

Jak wyglądają statystyki jeśli chodzi o zeznania składane tradycyjną drogą papierową lub też drogą elektroniczną ?
Od roku 2010 ( dotyczy zeznań za rok 2009 ) umożliwiono składanie zeznań drogą elektroniczną. Oto statystyka tego zagadnienia.
W roku 2010 złożono:     58.460 zeznań papierowych              1.009 zeznań elektronicznie
W roku 2012 złożono:     57.575 zeznań papierowych              2.975 zeznań elektronicznie
W roku 2013 złożono:     49.472 zeznania papierowo            12.060 zeznań elektronicznie.
Jak wskazują statystyki z roku na rok zeznań przesłanych drogą elektroniczna przybywa .
        

Ile osób przy rocznym rozliczeniu podatkowym oddaje 1% swojego podatku?
Za rok 2012 dyspozycję przekazania 1% swojego podatku na rzecz OPP wykazano na 37.472 zeznaniach rocznych. Osób, które przekazały te darowizny mogło być więcej, gdyż często zeznania składane są przez małżonków wspólnie, jednak kwota przekazywana jest ze wspólnego podatku z jednego zeznania.
Kwota zadeklarowana w 2013 roku ( dotyczy zeznań za rok 2012 ) wynosiła 1.949.829,34 z tego: 364.922,22 zł zadeklarowano na rudzkie organizacje z czego najwięcej bo aż 141.138,50 otrzymało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA".
 

Z jakich ulg mieszkańcy korzystają najczęściej?
Mieszkańcy naszego miasta najczęściej korzystają z ulgi na Internet, jak również z ulgi na wychowywanie dzieci. Jednak często również odliczają wydatki na rehabilitację, darowizny przekazywane na różne organizacje i różne cele np. OPP, kultu religijnego, inne organizacje, cele charytatywne 
W pewnym stopniu do ulg zaliczyć można również wspólne rozliczenie małżonków i rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci. Z tych preferencji korzysta również stosunkowo dużo mieszkańców naszego miasta.
 
 
Czy mieszkańcy korzystają z sobotniego dyżuru? Ile takich dyżurów urząd przewiduje?
Dyżur sobotni odbędzie się 5 kwietnia 2014 roku w godzinach od 9:00 do 13:00. W czasie tych dyżurów mieszkańcy naszego miasta odwiedzają nasz urząd, jednak nie jest to liczba powalająca nas na kolana. W roku 2012 w dniu otwartym odwiedziło nasz urząd 188 osób, zaś w 2013 roku uczyniło to 178 osób, gdzie w dni powszednie często liczba ta przekracza 1000 osób.
 

Dziękuję za rozmowę. 
 

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.