Wiadomości z Rudy Śląskiej

Przekaż 1% podatku na rudzkie organizacje pozarządowe

 • Dodano: 2022-02-15 09:45, aktualizacja: 2022-02-15 11:41

Od dzisiaj (15 lutego) można składać zeznania podatkowe, a przy okazji przekazać 1 procent podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

– Jak co roku gorąco zachęcam rudzian do skorzystania z tego prawa – mówi Grażyna Dziedzic.

– To nieskomplikowane. W przypadku zeznań papierowych konieczne jest wskazanie wybranego podmiotu i kwoty 1%, co do policzenia jest banalnie proste, a w przypadku zeznań elektronicznych wyłącznie podmiotu, bo kwotę wyliczy i przekaże w naszym imieniu urząd skarbowy tłumaczy prezydent miasta.

Termin składania zeznań podatkowym upływa 30 kwietnia 2022 r.

Lista rudzkich organizacji, na które można przeznaczyć 1 procent

NAZWA NR KRS OPIS

Stowarzyszenia rejestrowane i fundacje mające siedzibę w  Rudzie Śląskiej

Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska Nr KRS: 0000002929
 • Status OPP: 27 kwietnia 2009 r.
 • Cele statutowe: krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Fundacja Minionej Epoki Nr KRS: 0000307419
 • Status OPP: 2 sierpnia 2017 r.
 • Cele statutowe: pielęgnowanie tradycji narodowej, działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wzbudzanie dumy z tradycji i dorobku regionu oraz zamieszkałej w nim społeczności; utrwalanie godności regionalnej poprzez wspieranie i promocję ludzi oraz firm przyczyniających się do postępu w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, ochrony zdrowia i ekologii, bezpieczeństwa, gospodarki i działalności proobywatelskiej; utrzymywanie i pielęgnowanie dóbr polskiej kultury i obyczaju; ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; zakup dzieł wybitnych twórców jak również artystów nieznanych oraz eksponatów o znaczeniu historycznym i tworzenie interaktywnych ośrodków kultury i sztuki, w tym muzeum, wraz z zapleczem pozwalającym na rozwój tychże ośrodków; wyrównywanie szans mieszkańców regionu poprzez wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; popieranie i prowadzenie działań podnoszących atrakcyjność regionu, w tym również w zakresie rozwoju nauki, sztuki, kultury, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej i sportu; popieranie i prowadzenie działalności na rzecz obronności kraju oraz kultywowanie tradycji wojskowych.
Fundacja Na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet GODULA - HOPE Nr KRS: 0000008844
 • Status OPP: 13 marca 2005 r.
 • Cele statutowe: wspieranie programów wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych narządów rodnych oraz edukacja medyczna.
Górniczy Klub Sportowy "Grunwald" Nr KRS: 0000077324
 • Status OPP: 29 kwietnia 2005 r.
 • Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców miasta Ruda Śląska. Organizowanie sekcji sportowych dla wyczynowego i masowego uprawiania sportu.
Górniczy Klub Sportowy "Urania" przy Kopalni Węgla Kamiennego "Polska – Wirek" Nr KRS: 0000001450
 • Status OPP: 20 października 2008 r.
 • Cele statutowe: propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz poprzez sport promowanie miasta Ruda Śląska.
Klub Sportowy "Zgoda" Ruda Śląska - Bielszowice Nr KRS: 0000227877
 • Status OPP: 26 kwietnia 2010 r.
 • Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej i sportu, organizowanie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, stwarzanie członkom Klubu warunków do uprawiania sportu, w tym sportu wyczynowego i profesjonalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.
Ludzie Serca Nr KRS: 0000478010
 • Status OPP: 8 czerwca 2016 r.
 • Cele statutowe: podstawowym celem fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do lat 18, które tej pomocy potrzebują.
Ośrodek Święta Elżbieta Nr KRS: 0000689791
 • Status OPP: 9 sierpnia 2017 r.
 • Cele statutowe: niesienie pomocy oraz udzielanie wsparcia dzieciom, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez:
 • kompleksową działalność rehabilitacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, kulturalną, oświatową i ewangelizacyjną,
 • działania integracyjne włączające wychowanków i mieszkańców w nurt życia społeczności ośrodkowej i lokalnej,
 • współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) wychowanków i mieszkańców oraz instytucjami i organizacjami pracującymi na ich rzecz.
Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr KRS: 0000213614
 • status OPP: 22 września 2006 r.
 • Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia; prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk - w formie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych; propagowanie komunikacji społecznej; aktywizacja społeczna osób starszych; rozwój indywidualnych zainteresowań.
Rudzkie Konto Pomocy Nr KRS: 0000002681
 • Status OPP: 8 lutego 2008 r.
 • Cele statutowe: wszechstronna pomoc osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie; udzielanie bezzwrotnych zapomóg, pomoc w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, bezpłatne poradnictwo.
Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek "RELAKS" Nr KRS: 0000003736
 • Status OPP: 30 września 2011 r.
 • Cele statutowe: wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych "In-nI" Nr KRS: 0000081653
 • Status OPP: 30 grudnia 2009 r.
 • Cele statutowe: działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców.
Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Nr KRS: 0000178360
 • Status OPP: 8 stycznia 2007 r.
 • Cele statutowe: pomoc ofiarom przestępstw i przemocy, w tym przemocy w rodzinie; udzielanie pomocy prawnej psychologicznej oraz w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń itp.; utrzymywanie kontaktów z jednostkami ochrony porządku prawnego w celu wypracowania sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.
Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie" Nr KRS: 0000003233
 • Status OPP: 12 lutego 2018 r.
 • Cele statutowe:
 • dawanie dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych używek,
 • niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku,
 • prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości wśród dzieci i młodzieży uwzględniając osoby niepełnosprawne,
 • doskonalenie umiejętności pomagania innym i niesienie pomocy zwłaszcza osobom dotkniętym różnymi uzależnieniami,
 • współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą , wynikającą z nadużywania alkoholu i innych używek,
 • udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • prowadzenie działalności charytatywnej, 10) ochrona i promocja zdrowia,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia.
Rudzkie Towarzystwo Hokejowe "Zryw" Ruda Śląska Nr KRS: 0000409689
 • Status OPP: 27 stycznia 2012 r.
 • Cele statutowe: propagowanie idei sportu i kultury fizycznej, w szczególności hokeja na lodzie; planowanie i organizowanie pozalekcyjnego czasu dla dzieci i młodzieży; rozwijanie sportu wyczynowego; organizowanie sekcji sportowych, w których prowadzone jest szkolenie; organizacja imprez oraz zawodów sportowych.
Stowarzyszenie "Barwy Śląska" Nr KRS: 0000300816
 • Status OPP: 29 października 2014 r.
 • Cele statutowe: promocja sztuki intuicyjnej i jej naukowe badania.
Stowarzyszenie "Dominus" Nr KRS: 0000411540
 • Status OPP: 19 listopada 2014 r.
 • Cele statutowe: wspieranie nauczycieli i uczniów w rozwoju, skierowanym na tworzenie specjalistycznej, nowoczesnej i otwartej na zmiany edukacji; prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych; zapewnienie równych szans uczniom; opieka na dziećmi w trudnej sytuacji; wdrażanie innowacyjnych programów edukacyjnych dostosowanych do wymogów reformy oświaty; współdziałanie z rodzicami i organizacjami w organizowaniu dzieciom aktywnego wypoczynku, pozwalającego na lepszy rozwój psychofizyczny uczniów.
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Przy KWK " Halemba" Nr KRS: 0000508559
 • Status OPP: 28 czerwca 2018 r.
 • Cele statutowe: stowarzyszenie jest stowarzyszeniem honorowych dawców krwi, którzy pragną służyć drugiemu człowiekowi kierując się zasadą humanitaryzmu; stowarzyszenie za cel swojej działalności uznaje dobro społeczeństwa polskiego i człowieka poprzez honorowe krwiodawstwo oraz rozwój idei krwiodawstwa, ściśle współpracując z placówkami służby krwi; stowarzyszenie zrzesza honorowych dawców krwi, celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców; dąży do szerokiej popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa i rejestracji dawców szpiku; dąży do stworzenia biura turystyki i organizacji imprez, które będą miały na celu organizowanie imprez turystycznych, sportowych oraz imprez okolicznościowych, a także wymianę doświadczeń; ściśle współdziała z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Przystanek" Nr KRS: 0000235253
 • Status OPP: 22 czerwca 2011 r.
 • Cele statutowe: prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia; nauki, szkodnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Pomocni" Nr KRS: 0000269679
 • Status OPP: 21 października 2009 r.
 • Cele statutowe: działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki, profilaktyka przemocy w rodzinie.
Stowarzyszenie Nasza Siódemka Nr KRS: 0000674788
 • Status OPP: 29 stycznia 2021 r.
 • Cele statutowe: celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym spowodowanym niepełnosprawnością, czynnikami zdrowotnymi, ekonomicznymi, społecznymi; pobudzanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Rudzie Śląskiej Nr KRS: 0000004129
 • Status OPP: 28 kwietnia 2004 r.
 • Cele statutowe: świadczenie pomocy medycznej i duchowej choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz udział w jej organizowaniu.
Stowarzyszenie "Otwarte Serca" Nr KRS: 0000006849
 • Status OPP: 22 stycznia 2010 r.
 • Cele statutowe: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych, opieka dzienna nad dziećmi, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska Nr KRS: 0000001693
 • Status OPP: 5 grudnia 2006 r.
 • Cele statutowe: uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej; rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.
Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" z siedzibą w  Rudzie Śląskiej Nr KRS: 0000003051
 • Status OPP: 21 stycznia 2015 r.
 • Cele statutowe: podstawowym celem stowarzyszenia jest wzajemne wspieranie się jego członków w działaniach opiekuńczych, terapeutycznych i innych wobec pozostających pod ich pieczą osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza Nr KRS: 0000013532
 • Status OPP: 16 listopada 2005 r.
 • Cele statutowe: pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym, działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poradnictwo obywatelskie.
Stowarzyszenie "Warto!" Nr KRS: 0000457226
 • Status OPP: 25 listopada 2015 r.
 • Cele statutowe: głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich wszechstronnego rozwoju, rehabilitacji, nauczania, opieki i integracji społecznej; cele szczegółowe to m.in.: aktywizowanie i uspołecznianie osób z niepełnosprawnością; przeciwdziałanie wykluczeniu osób zagrożonych  marginalizacją społeczną; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  przeciwdziałanie przemocy.
Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica" Nr KRS: 0000313300
 • Status OPP: 2 stycznia 2018 r.
 • Cele statutowe: aktywna promocja w życiu społecznym i ekonomicznym podstawowych zasad i wartości etycznych, takich jak: godność osoby ludzkiej, wspólne dobro, subsydiarność, uczciwość i chęć do współpracy.
Towarzystwo Lekkoatletyczne "Pogoń" Nr KRS: 0000313833
 • Status OPP: 18 września 2008 r.
 • Cele statutowe: rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej; prowadzenie szkolenia sportowego w formie treningów, obozów i zgrupowań; propagowanie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji; promowanie miasta Ruda Śląska na arenach sportowych województwa i Polski.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" w  Rudzie Śląskiej Nr KRS: 0000003109
 • Status OPP: 10 września 2004 r.
 • Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie schroniska i pogotowia interwencyjnego; edukacja ekologiczna i humanitarna; działania na rzecz zwierząt wolno i dziko żyjących.
Uczniowski Klub Sportowy "Floret – Ruda Śląska" Nr KRS: 0000312817
 • Status OPP: 9 września 2008 r.
 • Cele statutowe: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Terenowe jednostki ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego

Caritas Archidiecezji Katowickiej Nr KRS: 0000221725
 • Status OPP: 16 listopada 2004 r.
 • Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu będącemu w potrzebie w oparciu o naukę Kościoła; wszechstronna działalność charytatywna.
Olimpiady Specjalne Polska Nr KRS:  0000190280
 • Status OPP: 23 lutego 2005 r.
 • Cele statutowe: organizowanie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie im możliwości rozwijania sprawności fizycznej, indywidualnych uzdolnień, demonstrowania odwagi, doświadczania radości, przyjaźni oraz dzielenia się tym wszystkim ze swoimi rodzinami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną.
Polski Czerwony Krzyż Nr KRS: 0000225587
 • Status OPP: 24 stycznia 2005 r.
 • Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.
Polski Związek Filatelistów Nr KRS:  0000201405
 • Status OPP: 8 września 2005 r.
 • Cele statutowe: organizacja wystaw konkursowych (międzynarodowych, krajowych, okręgowych), pokazów i wernisaży filatelistycznych w muzeach oraz placówkach kulturalnych i oświatowych. Promocja miasta i jego wybitnych mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowo-filatelistycznych.
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Nr KRS:  0000012847
 • Status OPP: 5 kwietnia 2005 r.
 • Cele statutowe: zrzeszenie osób niewidomych i słabo widzących w celu ich społecznej integracji, kompleksowej rehabilitacji. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych.
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Nr KRS: 0000186577
 • Status OPP: 6 września 2005 r.
 • Cele statutowe: stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP zrzesza honorowych dawców krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania   pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny Nr KRS: 0000131323
 • Status OPP: 20 kwietnia 2004 r.
 • Cele statutowe: działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, przede wszystkim z rodzin ubogich, a także przewlekle chorych i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój dziecka.
Związek Górnośląski Nr KRS: 0000030109
 • Status OPP: 17 czerwca 2009 r.
 • Cele statutowe: obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim; dążenie do rozwoju mieszkańców regionu; działalność wydawnicza, kulturalna, naukowa, socjalna i charytatywna oraz praca z młodzieżą.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Nr KRS: 0000273051
 • Status OPP: 16 lutego 2004 r.
 • Cele statutowe: tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka oraz do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich, umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy o przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Nr KRS: 0000116212
 • Status OPP: 14 września 2004 r.
 • Cele statutowe: zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

Organizacje spoza miasta działające na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3,41-707 Ruda Śląska
Nr KRS: 0000237740 z dopiskiem DPS KOCHŁOWICE OMP
Nr KRS: 0000237740 z dopiskiem DPS KOCHŁOWICE OMP
Stowarzyszenie św. Józefa „Jesteśmy”, Mikołów
 • Status OPP: 4 stycznia 2007 r.
 • Cele statutowe: finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje jednostki oraz inne powołane lub zorganizowane w ramach kościoła katolickiego.
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Nr KRS: 0000018926
 • Status OPP: 5 sierpnia 2005 r.
 • Cele statutowe: rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, działalność edukacyjna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością.

- Rozliczenie z  urzędem skarbowym jest maksymalnie uproszczone – podkreśla Karina Bibrzycka, naczelnik Urzędu Skarbowego w  Rudzie Śląskiej.

– Podobnie jak w zeszłym roku wypełnione zeznania podatkowe są dostępne w usłudze Twój e-PIT w serwisie e- Urząd Skarbowy na stronie rządowej podatki.gov.pl – przypomina.

Aplikacja ta umożliwia ich weryfikację oraz uzupełnienie np. o przysługujące płatnikowi ulgi, czy też wskazanie Organizacji Pożytku Publicznego, do której ma trafić 1 procent zapłaconego przez nas podatku. Bez ingerencji podatnika formularz przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową wysłany zostanie automatycznie 30 kwietnia o północy.

- W przypadku, gdy nasze zeznanie zostanie złożone elektronicznie, na zwrot nadpłaty poczekamy maksymalnie 45 dni – mówi Karina Bibrzycka.

- Oczywiście nadal możemy składać zeznania w formie papierowej, ale w takich przypadkach termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy – dodaje.

- Apeluję, by rozliczając się z fiskusem upewnić się, że 1 procent podatku trafi na rzecz stowarzyszenia bądź fundacji działającej na rzecz mieszkańców naszego miasta – mówi prezydent Dziedzic.

– Kwota ta jest przez nas zapłacona i zostanie przekazana na konto wybranej OPP przez skarbówkę, więc poza wskazaniem podmiotu oraz kwoty w przypadku zeznań papierowych nic nie musimy robić – dodaje.

Jeśli w poprzednich zeznaniach wybraliśmy adresata 1 procenta, to nawet gdy w tym roku tego nie powtórzymy, wyliczona kwota trafi na jego konto.

- Oczywiście jeśli chcemy nasze wsparcie przekazać innej OPP, to możemy to zrobić wybierając odpowiednie dane w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” – tłumaczy naczelnik rudzkiego US.

- Jeśli nie znamy danych OPP, którą chcemy wesprzeć, należy kliknąć przycisk „Pokaż mi organizacje” - dodaje.

W przypadku, gdy w ubiegłych latach nie wskazywaliśmy żadnej OPP i nie uczynimy tego również w tym roku, to nasz 1 procent trafi do Skarbu Państwa. Podobnie stanie się, gdy wybierzemy organizację, której nie ma w wykazie podmiotów uprawnionych do jego uzyskania.

Emeryci, którzy otrzymali z  ZUS-u PIT-40A, mogą zadecydować o przyznaniu 1 procenta poprzez złożenie formularza PIT/OP. Należy go uzupełnić o swoje dane i numer KRS wybranej OPP i dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego.

Warto podkreślić, że za rok 2021 podatnicy rozliczają się na starych zasadach, więc wpływy z 1 procenta dla OPP powinny być na ubiegłorocznym poziomie. Jednak obowiązujący od stycznia br. Polski Ład i podwyższenie kwoty wolnej od podatku spowoduje, że w przyszłym roku do organizacji może wpłynąć mniej środków.

Ostatecznym dowodem, że urząd skarbowy otrzymał prawidłowe i terminowe zeznanie, jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

– Zachęcam, by jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem, szczególnie jeśli korzystamy z preferencji czy odliczeń – mówi Karina Bibrzycka.

– Jeśli np. z powodów technicznych, np. obciążenia serwerów, nie zmieścimy się w ustawowym terminie, to skarbówka zaakceptuje PIT rozliczony automatycznie. Nie ma więc ryzyka poniesienia kary, ale możemy być stratni z powodu braku odliczeń ulg. W takim wypadku podatnik może złożyć korektę zeznania. W zakresie zmiany danych organizacji pożytku publicznego mamy na to czas do końca maja br. - tłumaczy.

W Rudzie Śląskiej do uzyskania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021 uprawnionych jest 31 stowarzyszeń rejestrowanych i fundacji, 10 terenowych jednostek ogólnopolskich OPP oraz 2 organizacje spoza miasta działająca na rzecz rudzian.

– Ich działalność obejmuje wszystkie aspekty życia, od zdrowia, poprzez aktywność fizyczną i kulturę, a także ochronę środowiska czy pomoc zwierzętom – wylicza Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych.

– Jestem pewien, że każdy z nas w jakiś sposób skorzystał z działań OPP, a im większe wsparcie z naszej strony, tym szersze i lepsze działanie organizacji. Można powiedzieć, że to, co dajemy w formie 1 procenta, wraca do nas, więc na pewno się opłaca – podsumowuje.

Lista wszystkich organizacji, którym można przekazać swoje wsparcie, znajduje się tutaj.

Nie zapomnij o 1 procencie

1 procent podatku ze swojej rocznej deklaracji PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego podatnicy mogą przekazywać od 2004. Z tej możliwości skorzystało wtedy ok. 80 tys. osób, dzięki czemu OPP zasiliło ponad 10 mln zł. W ubiegłym roku z rozliczeń rocznych ponad 15,3 mln obywateli do organizacji trafiło ok 972,7 mln zł. To ok. 65 mln zł więcej niż rok wcześniej.

W 2021 r. w  Rudzie Śląskiej o przekazanie 1 procenta wnioskowało 45 215 podatników, dzięki czemu do organizacji trafiło ponad 3 mln zł. Prawie 530 tys. zł. z tej kwoty zasiliło rudzkie podmioty. Najwięcej otrzymało TOZ Fauna, Ludzie Serca oraz Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza.

Warto dodać, że poza wyborem organizacji podatnicy mają możliwość wskazania konkretnego przeznaczenia swojego 1 procenta, np. wybranemu podopiecznemu danej organizacji. Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnić pole oznaczone adnotacją „Informacje dodatkowe”.

– Jeśli chcemy zweryfikować, jak fundacja czy stowarzyszenie wykorzystało dochód z 1 procenta, dane znajdziemy w rocznych sprawozdaniach, które są umieszczane na stronach internetowych podmiotów – mówi Jerzy Szczerbiński.


W Polsce jest zarejestrowanych około 26 tys. fundacji i 117 tys. stowarzyszeń, czyli w sumie 143 tys. organizacji społecznych. Jednak tylko ok. 100 tys. rzeczywiście prowadzi swoją działalność, a co dziesiąta posiada status organizacji pożytku publicznego. By go otrzymać, organizacja musi najpierw spełnić wszystkie wymogi wynikające z ustawy, a następnie wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z wnioskiem o nadanie statusu OPP. Daje on możliwość otrzymywania 1 procenta, ale nakłada również obowiązki m.in. kontroli działalności finansowej.


Źródło: UM Ruda Śląska

Komentarze (1)    dodaj »

 • Barbara

  Bardzo fajna inicjatywa, dlaczego ma to trafić do skarbu państwa, skoro są bardziej potrzebujący. Ja co roku rozliczam się na Pitax i oprócz tego, że łatwo mogę dodać OPP, to jeszcze system mi podpowie, z jakich odliczeń mogę skorzystać.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również