Wiadomości z Rudy Śląskiej

Sprawdź, jak rozliczyć PIT za pośrednictwem Twój e-PIT

 • Dodano: 2021-02-26 12:30

Złożenie zeznania podatkowego nie stanowi już większego problemu. Rozliczyć PIT można w wygodny sposób, korzystając m.in. z przygotowanej przez resort finansów usługi Twój e-PIT. Od 1 lutego 2021 roku usługę tę znajdziesz w serwisie e-Urząd Skarbowy. Sprawdź, jak rozliczyć PIT za pośrednictwem Twój e-PIT.

Od 15 lutego w rządowej aplikacji Twój e-PIT dostępne są zeznania podatkowe. W ten sposób szybko i łatwo można rozliczyć się z fiskusem. Zeznanie podatkowe trzeba złożyć do 30 kwietnia br. (PIT-28 należy rozliczyć do 1 marca). Rozliczenia podatkowe można składać w tradycyjnej formie papierowej lub drogą elektroniczną poprzez systemy: e-Deklaracje, lub usługę Twój e-PIT działająca od 1 lutego br. jako e-Urząd Skarbowy. 

- Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zachęcam do skorzystania z elektronicznej formy rozliczeń – mówi Karina Bibrzycka, naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej.

Aby zalogować się do serwisu i zobaczyć swój PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38, wystarczy wejść na stronę e-Urzędu Skarbowego, a następnie wybrać jedną z dwóch metod autoryzacji. 

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się na trzy sposoby: 

 1. przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną
  • Przygotuj dane do logowania profilem zaufanym lub e-dowód
    
 2. danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów)
  • Przygotuj:
  • PESEL (albo NIP i datę urodzenia)
  • kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.
  • kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od twojego pracodawcy),
  • i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r.
    
 3. przez aplikację mObywatel
  • Aby się zalogować przez aplikację mObywatel, aktywuj ją za pomocą profilu zaufanego.


Jak wygląda rozliczenie deklaracji podatkowej?

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 

Deklaracje przygotowane dla podatników w usłudze Twój e-PIT, będą w niej dostępne poprzez e-Urząd Skarbowy, począwszy od 15 lutego. Po zalogowaniu się podatnik będzie miał możliwość:

 • odrzucić treść przygotowanej deklaracji i sporządzić ją samodzielnie na portalu podatkowym korygując dane wskazane w przygotowanej deklaracji; po odrzuceniu deklarację należy złożyć samodzielnie lub przygotować ją na portalu podatkowym korygując wersję pierwotną;
   
 • zaakceptować wersję deklaracji przygotowaną dla niego; akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

Podatnik posiada przy tym możliwość wybrania opcji wspólnego rozliczenia się małżonków czy wskazania ulg podatkowych i odliczeń, które mu przysługują. Dzięki temu rozliczenie rocznego zeznania podatkowego jest proste i skupia się w pełni w ramach przygotowanego systemu.


1% podatku w usłudze Twój e-PIT

Bez ingerencji podatnika formularz przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową wysłany zostanie automatycznie 30 kwietnia o północy. Pamiętać trzeba też o tym, że termin na złożenie zeznania PIT-28 upływa już 1 marca 2021 roku.

Warto zajrzeć do swojego rozliczenia, szczególnie jeśli w poprzednich latach nie zdecydowaliśmy o przekazaniu 1 procenta. W udostępnionej podatnikowi deklaracji widniała będzie informacja o 1% podatku z ostatniego złożonego przez podatnika rozliczenia podatkowego (co do zasady – z deklaracji PIT z roku poprzedniego). W sytuacji, gdyby podatnik chciał przekazać 1% podatku na inną organizację, powinien zalogować się do portalu podatkowego i dokonać modyfikacji OPP lub też rozliczyć się samodzielnie poza usługą Twój e-PIT. 

– Jeśli nie ma ku temu przesłanek, nie trzeba nic zmieniać, a fiskus nas rozliczy i z kwoty naszego podatku wydzieli 1 procent, który przekaże na konto wybranej OPP – podkreśla Karina Bibrzycka.

Emeryci, którzy otrzymali z ZUS-u PIT-40A mogą zadecydować o przyznaniu 1 procenta poprzez złożenie formularza PIT/OP. Należy go uzupełnić o swoje dane i numer KRS wybranej OPP i dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli miejsce pozostawimy bez wyboru, 1 procent zasili Skarb Państwa.
 

Sprawdźcie listę rudzkich organizacji, którym możecie przekazać swój 1%

NAZWA NR KRS OPIS

Stowarzyszenia rejestrowane i fundacje mające siedzibę w  Rudzie Śląskiej

Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska Nr KRS: 0000002929
 • Status OPP: 27 kwietnia 2009 r.
 • Cele statutowe: krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Fundacja Integracji i Kreatywności AKUKU Nr KRS: 0000585840
 • Status OPP: 25 sierpnia 2020 r.
 • Cele statutowe: wspieranie i promowanie szeroko pojętej integracji; wspieranie i promowanie kreatywności i innowacyjności w edukacji; wspieranie i promowanie innowacyjnych działalności wychowawczo-edukacyjnych; wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej i prospołecznej; wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości.
Fundacja Minionej Epoki Nr KRS: 0000307419
 • Status OPP: 2 sierpnia 2017 r.
 • Cele statutowe: pielęgnowanie tradycji narodowej, działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wzbudzanie dumy z tradycji i dorobku regionu oraz zamieszkałej w nim społeczności; utrwalanie godności regionalnej poprzez wspieranie i promocję ludzi oraz firm przyczyniających się do postępu w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, ochrony zdrowia i ekologii, bezpieczeństwa, gospodarki i działalności proobywatelskiej; utrzymywanie i pielęgnowanie dóbr polskiej kultury i obyczaju; ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; zakup dzieł wybitnych twórców jak również artystów nieznanych oraz eksponatów o znaczeniu historycznym i tworzenie interaktywnych ośrodków kultury i sztuki, w tym muzeum, wraz z zapleczem pozwalającym na rozwój tychże ośrodków; wyrównywanie szans mieszkańców regionu poprzez wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; popieranie i prowadzenie działań podnoszących atrakcyjność regionu, w tym również w zakresie rozwoju nauki, sztuki, kultury, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej i sportu; popieranie i prowadzenie działalności na rzecz obronności kraju oraz kultywowanie tradycji wojskowych.
Fundacja Na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet GODULA - HOPE Nr KRS: 0000008844
 • Status OPP: 13 marca 2005 r.
 • Cele statutowe: wspieranie programów wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych narządów rodnych oraz edukacja medyczna.
Górniczy Klub Sportowy "Grunwald" Nr KRS: 0000077324
 • Status OPP: 29 kwietnia 2005 r.
 • Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców miasta Ruda Śląska. Organizowanie sekcji sportowych dla wyczynowego i masowego uprawiania sportu.
Górniczy Klub Sportowy "Urania" przy Kopalni Węgla Kamiennego "Polska – Wirek" Nr KRS: 0000001450
 • Status OPP: 20 października 2008 r.
 • Cele statutowe: propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz poprzez sport promowanie miasta Ruda Śląska.
Klub Sportowy "Zgoda" Ruda Śląska - Bielszowice Nr KRS: 0000227877
 • Status OPP: 26 kwietnia 2010 r.
 • Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej i sportu, organizowanie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, stwarzanie członkom Klubu warunków do uprawiania sportu, w tym sportu wyczynowego i profesjonalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.
Ludzie Serca Nr KRS: 0000478010
 • Status OPP: 8 czerwca 2016 r.
 • Cele statutowe: podstawowym celem fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do lat 18, które tej pomocy potrzebują.
Ośrodek Święta Elżbieta Nr KRS: 0000689791 Status OPP: 9 sierpnia 2017 r.
Cele statutowe: niesienie pomocy oraz udzielanie wsparcia dzieciom, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez:
 • kompleksową działalność rehabilitacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, kulturalną,
 • oświatową i ewangelizacyjną,
 • działania integracyjne włączające wychowanków i mieszkańców w nurt życia społeczności ośrodkowej i lokalnej,
 • współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) wychowanków i mieszkańców oraz instytucjami i organizacjami pracującymi na ich rzecz.
Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr KRS: 0000213614
 • status OPP: 22 września 2006 r.
 • Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia; prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk - w formie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych; propagowanie komunikacji społecznej; aktywizacja społeczna osób starszych; rozwój indywidualnych zainteresowań.
Rudzkie Konto Pomocy Nr KRS: 0000002681
 • Status OPP: 8 lutego 2008 r.
 • Cele statutowe: wszechstronna pomoc osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie; udzielanie bezzwrotnych zapomóg, pomoc w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, bezpłatne poradnictwo.
Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek "RELAKS" Nr KRS: 0000003736
 • Status OPP: 30 września 2011 r.
 • Cele statutowe: wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych "In-nI" Nr KRS: 0000081653
 • Status OPP: 30 grudnia 2009 r.
 • Cele statutowe: działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców.
Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Nr KRS: 0000178360
 • Status OPP: 8 stycznia 2007 r.
 • Cele statutowe: pomoc ofiarom przestępstw i przemocy, w tym przemocy w rodzinie; udzielanie pomocy prawnej psychologicznej oraz w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń itp.; utrzymywanie kontaktów z jednostkami ochrony porządku prawnego w celu wypracowania sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.
Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie" Nr KRS: 0000003233 Status OPP: 12 lutego 2018 r.
Cele statutowe:
 • dawanie dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych używek,
 • niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku,
 • prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości wśród dzieci i młodzieży uwzględniając osoby niepełnosprawne,
 • doskonalenie umiejętności pomagania innym i niesienie pomocy zwłaszcza osobom dotkniętym różnymi uzależnieniami,
 • współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą , wynikającą z nadużywania alkoholu i innych używek,
 • udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • prowadzenie działalności charytatywnej, 10) ochrona i promocja zdrowia,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia.
Rudzkie Towarzystwo Hokejowe "Zryw" Ruda Śląska Nr KRS: 0000409689
 • Status OPP: 27 stycznia 2012 r.
 • Cele statutowe: propagowanie idei sportu i kultury fizycznej, w szczególności hokeja na lodzie; planowanie i organizowanie pozalekcyjnego czasu dla dzieci i młodzieży; rozwijanie sportu wyczynowego; organizowanie sekcji sportowych, w których prowadzone jest szkolenie; organizacja imprez oraz zawodów sportowych.
Stowarzyszenie "Barwy Śląska" Nr KRS: 0000300816
 • Status OPP: 29 października 2014 r.
 • Cele statutowe: promocja sztuki intuicyjnej i jej naukowe badania.
Stowarzyszenie "Dominus" Nr KRS: 0000411540
 • Status OPP: 19 listopada 2014 r.
 • Cele statutowe: wspieranie nauczycieli i uczniów w rozwoju, skierowanym na tworzenie specjalistycznej, nowoczesnej i otwartej na zmiany edukacji; prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych; zapewnienie równych szans uczniom; opieka na dziećmi w trudnej sytuacji; wdrażanie innowacyjnych programów edukacyjnych dostosowanych do wymogów reformy oświaty; współdziałanie z rodzicami i organizacjami w organizowaniu dzieciom aktywnego wypoczynku, pozwalającego na lepszy rozwój psychofizyczny uczniów.
Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca Nr KRS 0000298424
 • Status OPP: 24 kwietnia 2017 r.
 • Cele statutowe: ochrona, dokumentacja i promocja lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego: zabytków, miejsc i przestrzeni; dokumentacja i opracowanie lokalnych dziejów oraz pamięci społecznej mieszkańców; budowanie społeczeństwa obywatelskiego;  rozwój kulturalny, społeczny i ekonomiczny Górnego Śląska; promocja celów stowarzyszenia przede wszystkim poprzez działalność wydawniczą i informacyjną.
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Przy KWK " Halemba" Nr KRS: 0000508559
 • Status OPP: 28 czerwca 2018 r.
 • Cele statutowe: stowarzyszenie jest stowarzyszeniem honorowych dawców krwi, którzy pragną służyć drugiemu człowiekowi kierując się zasadą humanitaryzmu; stowarzyszenie za cel swojej działalności uznaje dobro społeczeństwa polskiego i człowieka poprzez honorowe krwiodawstwo oraz rozwój idei krwiodawstwa, ściśle współpracując z placówkami służby krwi; stowarzyszenie zrzesza honorowych dawców krwi, celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców; dąży do szerokiej popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa i rejestracji dawców szpiku; dąży do stworzenia biura turystyki i organizacji imprez, które będą miały na celu organizowanie imprez turystycznych, sportowych oraz imprez okolicznościowych, a także wymianę doświadczeń; ściśle współdziała z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Przystanek" Nr KRS: 0000235253
 • Status OPP: 22 czerwca 2011 r.
 • Cele statutowe: prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia; nauki, szkodnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Pomocni" Nr KRS: 0000269679
 • Status OPP: 21 października 2009 r.
 • Cele statutowe: działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki, profilaktyka przemocy w rodzinie.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II w  Rudzie Śląskiej Nr KRS: 0000004129
 • Status OPP: 28 kwietnia 2004 r.
 • Cele statutowe: świadczenie pomocy medycznej i duchowej choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz udział w jej organizowaniu.
Stowarzyszenie "Otwarte Serca" Nr KRS: 0000006849
 • Status OPP: 22 stycznia 2010 r.
 • Cele statutowe: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych, opieka dzienna nad dziećmi, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym Ruda Śląska Nr KRS: 0000241090
 • Status OPP: 16 lutego 2006 r.
 • Cele statutowe: działalność pomocnicza dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin związanych z przemysłem hutniczym.
Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska Nr KRS: 0000001693
 • Status OPP: 5 grudnia 2006 r.
 • Cele statutowe: uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej; rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.
Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" z siedzibą w  Rudzie Śląskiej Nr KRS: 0000003051
 • Status OPP: 21 stycznia 2015 r.
 • Cele statutowe: podstawowym celem stowarzyszenia jest wzajemne wspieranie się jego członków w działaniach opiekuńczych, terapeutycznych i innych wobec pozostających pod ich pieczą osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza Nr KRS: 0000013532
 • Status OPP: 16 listopada 2005 r.
 • Cele statutowe: pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym, działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poradnictwo obywatelskie.
Stowarzyszenie "Warto!" Nr KRS: 0000457226
 • Status OPP: 25 listopada 2015 r.
 • Cele statutowe: głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich wszechstronnego rozwoju, rehabilitacji, nauczania, opieki i integracji społecznej; cele szczegółowe to m.in.: aktywizowanie i uspołecznianie osób z niepełnosprawnością; przeciwdziałanie wykluczeniu osób zagrożonych  marginalizacją społeczną; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  przeciwdziałanie przemocy.
Towarzystwo Lekkoatletyczne "Pogoń" Nr KRS: 0000313833
 • Status OPP: 18 września 2008 r.
 • Cele statutowe: rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej; prowadzenie szkolenia sportowego w formie treningów, obozów i zgrupowań; propagowanie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji; promowanie miasta Ruda Śląska na arenach sportowych województwa i Polski.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "FAUNA" w  Rudzie Śląskiej Nr KRS: 0000003109
 • Status OPP: 10 września 2004 r.
 • Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie schroniska i pogotowia interwencyjnego; edukacja ekologiczna i humanitarna; działania na rzecz zwierząt wolno i dziko żyjących.
Uczniowski Klub Sportowy "Floret – Ruda Śląska" Nr KRS: 0000312817
 • Status OPP: 9 września 2008 r.
 • Cele statutowe: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Terenowe jednostki ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego

Caritas Archidiecezji Katowickiej Nr KRS: 0000221725
 • Status OPP: 16 listopada 2004 r.
 • Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu będącemu w potrzebie w oparciu o naukę Kościoła; wszechstronna działalność charytatywna.
Olimpiady Specjalne Polska Nr KRS:  0000190280
 • Status OPP: 23 lutego 2005 r.
 • Cele statutowe: organizowanie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie im możliwości rozwijania sprawności fizycznej, indywidualnych uzdolnień, demonstrowania odwagi, doświadczania radości, przyjaźni oraz dzielenia się tym wszystkim ze swoimi rodzinami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną.
Polski Czerwony Krzyż Nr KRS: 0000225587
 • Status OPP: 24 stycznia 2005 r.
 • Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.
Polski Związek Filatelistów Nr KRS:  0000201405
 • Status OPP: 8 września 2005 r.
 • Cele statutowe: organizacja wystaw konkursowych (międzynarodowych, krajowych, okręgowych), pokazów i wernisaży filatelistycznych w muzeach oraz placówkach kulturalnych i oświatowych. Promocja miasta i jego wybitnych mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowo-filatelistycznych.
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Nr KRS:  0000012847
 • Status OPP: 5 kwietnia 2005 r.
 • Cele statutowe: zrzeszenie osób niewidomych i słabo widzących w celu ich społecznej integracji, kompleksowej rehabilitacji. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych.
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Nr KRS: 0000186577
 • Status OPP: 6 września 2005 r.
 • Cele statutowe: stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP zrzesza honorowych dawców krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania   pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny Nr KRS: 0000131323
 • Status OPP: 20 kwietnia 2004 r.
 • Cele statutowe: działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, przede wszystkim z rodzin ubogich, a także przewlekle chorych i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój dziecka.
Związek Górnośląski Nr KRS: 0000030109
 • Status OPP: 17 czerwca 2009 r.
 • Cele statutowe: obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim; dążenie do rozwoju mieszkańców regionu; działalność wydawnicza, kulturalna, naukowa, socjalna i charytatywna oraz praca z młodzieżą.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Nr KRS: 0000273051
 • Status OPP: 16 lutego 2004 r.
 • Cele statutowe: tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka oraz do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich, umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy o przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Nr KRS: 0000106108
 • Status OPP: 31 maja 2005 r.
 • Cele statutowe: popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Nr KRS: 0000116212
 • Status OPP: 14 września 2004 r.
 • Cele statutowe: zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

Organizacje spoza miasta działające na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Nr KRS: 0000018926
 • Status OPP: 5 sierpnia 2005 r.
 • Cele statutowe: rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, działalność edukacyjna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością.


Nie zostawiajmy rozliczenia na ostatni moment

Ostatecznym dowodem, że urząd skarbowy otrzymał prawidłowe i terminowe zeznanie, jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). 

- Nie zostawiajmy rozliczenia na ostatni moment, szczególnie jeśli korzystamy z preferencji czy odliczeń – apeluje Karina Bibrzycka. - Obciążenia serwerów mogą znacznie wydłużyć czas przetwarzania dokumentu i istnieje niebezpieczeństwo, że proces nie zakończy się do ostatniej minuty kwietnia – zaznacza. – W takich przypadkach zeznanie przygotowane przez fiskusa zostanie automatycznie zaakceptowane o północy 30 kwietnia br., więc nie ma ryzyka poniesienia kary za brak rozliczenia. Jeśli jednak po tym terminie zorientujemy się, że chcieliśmy zmienić zeznanie, będziemy musieli złożyć korektę. W przypadku korekty zeznania w zakresie zmiany danych organizacji pożytku publicznego mamy czas jedynie do końca maja br. – przypomina.

Sprawdź, jak rozliczyć PIT za pośrednictwem Twój e-PIT

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również