Wiadomości z Rudy Śląskiej

Dziś sesja Rady Miasta Ruda Śląska. Oglądaj online

  • Dodano: 2024-05-23 08:45, aktualizacja: 2024-05-23 09:11

Dzisiaj - 23 maja o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta rozpocznie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ślubowanie Radnych.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z prac Sejmu RP i Sejmiku Województwa Śląskiego.

5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

6. Uwagi do protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 6 maja 2024 roku.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

7.1. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (druk nr 117/24)

7.2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.206.2023 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2024-2041 (druk nr 118/24)

7.3. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na 2024 rok (druk nr 119/24)

7.4.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.207.2023 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2024 (druk nr 120/24)

7.5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (druk nr 115/24)

7.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (druk nr 116/24)

7.7. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację trzeciego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Szkolnej 22 w Rudzie Śląskiej (druk nr 106/24)

7.8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 107/24)

7.9. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 108/24)

7.10. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (druk nr 109/24)

7.11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony gruntu położonego w rejonie ulicy Staszica - Porębskiej (druk nr 110/24)

7.12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony gruntu położonego w rejonie ulicy Górnośląskiej (druk nr 111/24)

7.13. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Rejonowego w Zabrzu na kadencję 2024-2027 (druk nr 112/24)

7.14. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję obejmującą lata 2024 – 2027 (druk nr 113/24)

7.15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska IX kadencji na 2024 rok (druk nr 114/24)

8. Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski.

11. Oświadczenia radnych.

12. Sprawy organizacyjne Rady Miasta.

13. Zakończenie sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić podczas internetowej transmisji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również