Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Najbardziej potrzebujący szybciej uzyskują mieszkania - wiceprezydent Michał Pierończyk

 • Dodano: 2015-06-03 16:15, aktualizacja: 2016-07-13 11:16
O zasadach przydziału mieszkań z zasobów komunalnych rozmawiamy z Michałem Pierończykiem, Wiceprezydentem Miasta Ruda Śląska.
 
W ubiegłym roku uległy zmianie procedury dotyczące przyznawania mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej. Teraz mieszkańcy sami starają się o lokal, który zainteresuje ich z listy dostępnych mieszkań. Z grupy zainteresowanych osób mieszkanie zostaje przydzielone tej osobie, której numer na liście znajduje się najwyżej.
 
Barbara Pilocik: Panie wiceprezydencie, czy wprowadzone zmiany przyspieszyły, tak jak przewidywano, oczekiwanie rudzian na własne mieszkanie?
 
Wiceprezydent Michał Pierończyk: Wprowadzenie nowych zasad przydziału lokali mieszkalnych pozwala na szybsze uzyskanie mieszkania osobom najbardziej potrzebującym. W dniu 01 sierpnia 2014 roku weszła w życie uchwała Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska. 
 
Od tego momentu wolne lokale mieszkalne są proponowane i przyznawane wg nowych zasad w niej zawartych, a mianowicie poprzez ogłoszenie podawane do publicznej wiadomości. Informacja o wolnych lokalach mieszkalnych wraz z datą i godziną oględzin jest dostępna: na tablicy ogłoszeń obok pokoju 228 Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska, w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, Rejonach Eksploatacji Budynków: REB Nr 1 ul. Janasa 13A, REB Nr 2 ul. Osiedlowa 6, REB Nr 3 ul. Solidarności 22, REB Nr 4 ul. Joanny 18, REB Nr 5 ul. Radoszowska 106, REB Nr 6 ul. Jadwigi Markowej 22, stronach internetowych: www.rudaslaska.bip.info.pl, www.mpgm.com.pl.
 
Podczas oględzin osoby zainteresowane poszczególnymi mieszkaniami powinny zapisać się na listy, podając imię, nazwisko, adres, numer telefonu  lub inny sposób kontaktu PESEL lub datę urodzenia. Kolejność zapisywania się na listy podczas oględzin nie ma znaczenia. Na bazie otrzymanych list osób zainteresowanych lokalami mieszkalnymi zostanie sporządzony wykaz osób uprawnionych do otrzymania propozycji lokalu mieszkalnego według kryterium daty złożenia wniosku, a następnie przygotowana propozycja skierowana do osoby, która najwcześniej złożyła wniosek o przydział mieszkania, przy  uwzględnieniu   faktu,  że   wniosek   jest  kompletny  i aktualny. Osoby oczekujące na mieszkanie mogą otrzymać maksymalnie 3 propozycje lokali mieszkalnych.
 
Do tej pory na ww. wykazach pojawiły się 103 lokale mieszkalne (w tym 12 lokali dwukrotnie): 64 lokale w roku 2014 oraz 39 lokali w roku 2015. Osoba, która otrzymała propozycję lokalu mieszkalnego z najwcześniej złożonym wnioskiem, miała 7. pozycję na liście oczekujących na mieszkanie (data złożenia wniosku: 29.09.1998r.). Osoba z najpóźniej złożonym wnioskiem, która otrzymała propozycję mieszkania, miała pozycję 4129 (data złożenia wniosku: 17.03.2015r.). Łącznie zainteresowanie lokalami podawanymi w wykazach wyraziło 868 osób. Pod względem ilości pokoi struktura lokali kształtowała się następująco: 73 lokale jednopokojowe, 23 lokale dwupokojowe, 6 lokali trzypokojowych, 1 lokal czteropokojowy. Pod względem dzielnic sytuacja kształtowała się następująco: w Wirku: 24 lokale, Nowym Bytomiu: 31 lokali, Rudzie: 27 lokali, Goduli: 8 lokali, w Orzegowie: 8 lokali, Chebziu: 2 lokale, Kochłowicach: 4 lokale, Halembie: 6 lokali, Bielszowicach: 1 lokal, Bykowinie: 0 lokali. 
 
Zgodnie z nowymi zasadami, zasiedlanie mieszkań trwa około 4 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wolnego lokalu mieszkalnego w Urzędzie Miasta do dnia podpisania umowy najmu przedmiotowego lokalu po wykonanym remoncie. Natomiast przed zmianą przepisów proces ten mógł trwać nawet około 1 roku. W konsekwencji, Miasto obecnie znacznie szybciej uzyskuje dochód z czynszu za zasiedlane lokale mieszkalne.
 
Jak teraz kształtuje się lista osób starających się o mieszkanie komunalne? Czy można przytoczyć aktualne liczby? Porównanie do lat ubiegłych?
 
Od dnia 01.09.2014r. nastąpiło połączenie list osób oczekujących na mieszkanie do remontu bieżącego i kapitalnego w jedną listę według kryterium daty złożenia wniosku. Obecnie lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego do remontu liczy 4211. W roku 2014, wg stanu na dzień 31.12.2014r. na ww. liście figurowało 4079 osób. Dla porównania, przed połączeniem ww. list, na liście osób oczekujących na mieszkanie do remontu bieżącego oczekiwały 904 osoby, a na liście oczekujących do remontu kapitalnego: 3546 osób (wg stanu na dzień 30.06.2013r.).
 
Co z osobami oczekującymi na mieszkanie socjalne, kiedy listy zostały połączone?
 
Osoby oczekujące na przyznanie lokalu socjalnego ujęte są w odrębnym rejestrze. Opisane powyżej zasady nie dotyczą osób oczekujących na lokal socjalny. Lokale socjalne przyznawane są w pierwszej kolejności osobom, którym takie uprawnienie zostało przyznane w wyroku sądu.
 
Warunkiem otrzymania mieszkania komunalnego jest wykonanie remontu w przeciągu trzech miesięcy. To dla wielu rudzian zbyt mało czasu, szczególnie dlatego, że większość lokali, które są im proponowane, wymaga ogromu pracy i nakładów finansowych. Czy miasto nie myślało o wydłużeniu tego czasu?
 
Zgodnie z zarządzeniem nr SP.0050.2.455.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.10.2014r. w sprawie określenia zasad zawierania umów o wykonanie remontu lokali mieszkalnych wraz z uzupełnieniem wyposażenia technicznego na koszt przyszłych najemców, termin wykonania remontu lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 3 miesięcy, w trakcie których przyszły najemca zobowiązany jest uiszczać opłaty za zużycie mediów. W uzasadnionych przypadkach termin wykonania remontu można przedłużyć o nie więcej niż 3 miesiące, jednakże wówczas, oprócz opłat za zużycie mediów, naliczane są opłaty za korzystanie z lokalu w wysokości czynszu najmu za dany lokal na zasadach określonych w stosownym zarządzeniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
 
Proszę przypomnieć, jakie trzeba spełniać wymagania związane z dochodem, aby móc starać się o mieszkanie z zasobów miasta?
 
Za osoby spełniające warunki do zakwalifikowania na listę osób oczekujących oraz do przyznania mieszkania do remontu rozumie się osoby, których średni miesięczny dochód na jedną osobę, w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku oraz przyznania mieszkania nie przekracza:
-     w gospodarstwie jednoosobowym - 350% najniższej emerytury (obecnie jest to kwota 3081,58 zł)
-     w gospodarstwie wieloosobowym –300% najniższej emerytury (obecnie jest to kwota 2641,35 zł/osoba).
Powyższe kwoty są kwotami brutto.
 
Złożony wniosek trzeba aktualizować. Czy mieszkańcy zapominają o tej konieczności? Co w takim przypadku, kiedy tego nie zrobią?
 
Osoby zakwalifikowane na listę osób oczekujących na lokal mieszkalny do remontu są zobowiązane do dokonania aktualizacji wniosku w terminie do dnia 01.08.2015r. i w każdym kolejnym roku. Brak aktualizacji, o której mowa powyżej, upoważnia do wykreślenia wniosku  z listy osób oczekujących na mieszkanie.
 
Czy miasto planuje budowę nowych mieszkań komunalnych? Ciągle brakuje ich w mieście.
 
W kwestii budownictwa mieszkaniowego komunalnego Miasto rozpoczęło w miesiącu kwietniu br. dialog techniczny z podmiotami zainteresowanymi budową mieszkań. Budowa mieszkań ma być procesem etapowym; w pierwszym etapie planuje się budowę około 80 mieszkań. 
 
Miasto prowadzi również rozmowy z Towarzystwami Budownictwa Społecznego, w których posiada udziały, tj. Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego z siedzibą w Chorzowie i Międzygminnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego z siedzibą w Tarnowskich Górach, celem kontynuacji budownictwa w ramach tej formy. 
 
Mieszkańcy apelują, by wprowadzić przepis, który nakazywałby przed opuszczeniem mieszkania przez poprzedniego lokatora doprowadzenie lokalu do stanu ogólnego porządku, z pobieleniem ścian i pozbyciem się starych przedmiotów, tak aby kolejny mieszkaniec nie musiał czynić tego za osobę, która mieszkała tam wcześniej. Co miasto sądzi o takim postulacie? Czy jest on możliwy do zrealizowania?
 
Mieszkania, którymi dysponuje Miasto jako wolnymi do zasiedlenia, to w przeważającej większości lokale po zgonie lub eksmisji dotychczasowego najemcy. W takiej sytuacji obowiązek doprowadzenia zwalnianego lokalu do stanu ogólnego porządku wraz z pobieleniem ścian byłby trudny, wręcz niemożliwy do wyegzekwowania.
 
Pojawiły się głosy oburzenia, że osoby, które posiadają tytuł prawny w postaci umowy najmu lokalu nie mogą starać się już o przydział mieszkania z zasobów komunalnych. Czy miasto może zmienić ten przepis?
 
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 150) gmina na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw o niskich dochodach.
 
Z powyższego przepisu wynika, że gmina winna swoje działania skoncentrować przede wszystkim na osobach, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Tytuł prawny w postaci umowy najmu świadczy o tym, że najemca w danym okresie ma zaspokojoną potrzebę mieszkaniową. Każda umowa najmu stanowi tytuł prawny do lokalu, niezależnie od okresu obowiązywania, a także podmiotu, z którym jest zawarta (innymi słowy niezależnie od tego, czy zawarta jest z Miastem, spółdzielnią mieszkaniową, czy np. prywatnym właścicielem).
 
Co więcej, ustawa kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 121, z późn. zm.) w art. 660 oraz 661 precyzuje, że umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę zawartą na czas nieoznaczony. Natomiast najem zawarty na czas dłuższy niż 10 lat poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. 
 
Niezwykle istotny jest też art. 674 ww. ustawy. Mówi on, że jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie lub w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony.  
 
Miasto nie może ingerować w przepisy rangi ustawowej.
 
Dziękuję za rozmowę.
 
Dziękuję.
 

Komentarze (26)    dodaj komentarz »

 • POLSKIE PRAWO NA ŚLĄSKU

  Szukam od 2 lat mieszkania po opuszczeniu ośrodka resocjalizacyjnego i mieszam pod mostem i mam pracę na czarno bo nie mogę podjąć normalnej pracy ponieważ nie mam zameldunku. Jestem po ślubie i musimy mieszkać na nocle[...]i. Takie polskie prawo. Ustawowo, jedyną formę pomocy wychowankom opuszczającym placówkę zapewniają Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.[1] Jeżeli tylko, PCPR-y, a co za tym idzie organ prowadzący, którym jest Starostwo Powiatowe, rzetelnie realizowałyby zadania zawarte w przepisach i miały odpowiednie środki finansowe oraz zasoby mieszkaniowe, nie musiałby powstawać fundacje takie jak nasza.

  • POLSKIE PRAWO NA ŚLĄSKU
   2018-06-21 20:51
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • ubiegajaca sie

  Proszę się zainteresować jak w Katowicach są rozdawane mieszkania do remontu. Chodzi głównie komu są przydzielane. Może w końcu coś się zmieni. Starałam się o mieszkanie we wrzesniu 2014 ale jako zwykły człowiek z ulicy nie mam szans. Mieszkania rozdawane są wśród pracowników urzędu miasta, znajomych, rodziny itp. Mimo tego, że złożyłam wniosek jako pierwsza i moje zarobki nie przekraczają 2 tys brutto wymyślili sobie urzędnicy tym razem ze zarobki mam za niskie bo mam 1680 brutto. Za pierwszym razem gdy starałam się o mieszkanie otrzymałam pismo z odmowa, że się spóźniłam bo o godz 7.31 ktoś na to mieszkanie juz złożył wniosek. Kiedy ja następnym razem składam wniosek 7.31 to mam za niskie zarobki. Trzeci raz już się nie staram bo Pani zastępca naczelnika stwierdziła że przez to ze robie szum w tej sprawie zmieni uchwale bo i tak ona ma ostatnie zdanie i ona będzie przydzielac mieszkania. Wiec teraz już będzie bez zasad uchwała i od pani zastępcy widzimisię będą przyznawane mieszkania. I tyle w tym temacie. Pismo do prezydenta nie pomogło do naczelnika tez. Kto nie ma pleców w urzędzie niech się nie stara szkoda nerwów...teraz jest wrzesień 2015 i uchwała została zmieniona już nie kolejność decyduje o przydzieleniu mieszkania... czyli tak jak uslyszałam od pani zastepcy naczelnika tak się stało przez to że biegałam robiłam szum w tej sprawie pani zastepca zrobila tak jak mówiła... więc ludzie nie starajcie się o te mieszkania bo to jest pic na wodę fotomontaż , i tak i tak rozdają te mieszkania komu chcą...nie wiem czemu Pan Prezydent dalej w to brnie...dobrze wie jak te mieszkania są przydzielane... ja nie wiem ale teraz uważam że po prostu są te mieszkania dawane komuś swojemu remontowane i sprzedawane oczywiście nie zaraz muszą troszkę odczekać... ale jakoś na tym muszą zarabiać...nie siedze tam nie wiem jak to wygląda od środka mogę się tylko domyśląc.chce zaznaczyć że moja sprawa jest od marca w prokuraturze i do dnia dzisiejszego nie dostałam żadnej informacji na jakim etapie ona jest. JEDNA MAFIA ;) Pozdrawiam pana b.

 • OK

  Dziękuję bardzo miastu za troskę że po 7 latach od złożenia wniosku zainteresowali się i przysłali pismo o możliwości przydzielenia lokalu...Tylko że przez te 7 lat musielibyśmy wpierw z dzieckiem mieszkać pod mostem licząc na miasto jako młoda rodzina bez mieszkania na start... Takie realia i polityka prorodzinna tego kraju... Chcesz na coś liczyć licz na siebie! Najlepiej kup coś z rynku pierwotnego jak teraz przy dofinansowaniu kredytów tylko kogo na to stać...

 • aaaaaaaaa

  ja z mężem i 2 dzieci mieszkam na 16 metrach u teściów .a na mieszkanie z urzędu nie mam szans bo w spadku po babci dostałam kawałek strychu w domku

 • kriiii

  Jeszcze pamiętam jak w połowie lat 90 Michał Pierończyk uczył naszą klasę Angielskiego na zajęciach dodatkowych :P

 • Asss

  Urząd Miasta a raczej MPGM zaproponował mi mieszkania do.kapitalnego remontu. Jak weszłam do tego pałacu w centrum n. Bytomia to nie wiedziałam czy jestem w przedpokój łazience kuchni czy pokoju dalej było tylko gorzej. Remont lekko licząc bez luksusu aby tylko sprostać wymaganiom Mpgm ok 50 tyś. Przeliczająć wszystkie koszty doszłam do wniosku że frajerkom nie jestem i lepiej dołożyć kilka zł i kupić kawalerkę na własność niz miastu zrobić przysługę

 • Mała

  Dokładnie. Chore przepisy! Wymagania na liście do remontu to zgroza! Wszystko na tip-top ma być zrobione w 3 miesiące. Łącznie z oknami, instalacjami, podłogami, ogrzewaniem, pozwoleniami itp. Wyjdzie kilkadziesiąt tysięcy, jak dostajesz mieszkanie po żulu, który powykręcał nawet krany, a w podłodze są dziury po palonych w mieszkaniu ogniskach. Wiem bo też chodziłam oglądać - tak wygląda większość tych miejskich ruinek. TRAGEDIA! Weź i im zrób remont, a oni Ci później jeszcze z łaską pozwolą je wykupić za 60% wartości. Oczywiście tej wartości, którą Ty sobie wypracowałaś własną robotą i pieniędzmi. Phi! Lepiej "uszporować" i sobie coś na własność małego kupić. Przynajmniej wiesz wtedy dla kogo to robisz.

 • ..,

  najbardziej potrzebujący to są urzedasy i ich znajomi ... a tak możesz czekac i czekac ;/

 • sssssssssssssssssssssss

  To juz szczyt ten facet i jego fałszywy usmieszek tak chetnie sie wypowiada przed reporterem a jak sie do niego idzie osobiscie to nawet w oczy nie patrzy tak jak i jego władczyni mam tylko wielka nadzieje i wierze w to że nadejdzie taki dzien jak cały ten cyrk sie w naszym miescie skonczy a cała ta banda cwaniaczkow zniknie pozdrawiam ludzi ktorzy uwazaja tak jak ja Ssssssssssssssd

  • sssssssssssssssssssssss
   2015-06-04 12:47
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • Babcia

  Ten Pan to najmniej kompetentny urzędnik w tym mieście od 25 lat. ( Na razie nie pokonał jeszcze kaców PRL-owskich). Tę opinię można często na mieście usłyszeć.

 • Marek ze Orzegowa

  Co ten gość bredzi. Uzyskują osoby z odpowiednich opcji tak jak w Orzegowie jedna z towarzyszek obywateli.

 • Paula

  uważam, że wprowadzenie tych przepisów było genialnym posunięciem, teraz o wiele szybciej można uzyskać lokal jeśli tylko chce się komuś ruszyć 4 litery :) sama chodziłam na prawie każde oględziny (pracując na cały etat)mieszkanie dostałam po 6 miesiącach teraz kończę remont :):):)

 • nic za nic

  Skoro masz 2600,00 zł na osobę to sobie KUP mieszkanie.

 • Paula

  żeby zarobić 2600 zl to muszę 2 i pół miesiąca tyrać, myślę że jeśli nie zna się czyjeś sytuacji to najlepiej się nie odzywać.

 • Hanys

  Te Nic a nic? A Ty czytać umiesz? Nie przekracza ca. 2600 w rodzinie wieloosobowej?

 • nic za nic

  w gospodarstwie wieloosobowym 300% najniższej emerytury (obecnie jest to kwota 2641,35 zł/osoba).Sam idź do szkoły na naukę czytania ze zrozumieniem

 • Hanys

  Ale nie przekracza, a nie tak jak napisałeś, że sobie kupisz. Tak więc jednak do szkoły musisz Ty :)

 • waltornista

  Tutaj oczywiscie ironizujesz, w pierwszej chwili dalem sie nabrac i troche podskoczylo mi cisnienie. Wracając do meritum to trzeba powiedziec jedno - kiedys na takie stan rzeczy mowilo sie: "socjalizm", teraz mowi sie: "solidarnosc spoleczna", ot taka lewicowa nowomowa.

 • wn

  2600 BRUTTO! no, rzeczywiście majątek

 • nic za nic

  2600 na osobę - mało?

12

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.