Wiadomości z Rudy Śląskiej

Pomoc na szeroką skalę. MOPS w Rudzie Śląskiej podsumował swoją działalność w 2019 r.

 • Dodano: 2020-05-15 06:15, aktualizacja: 2020-05-15 06:25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej podsumował swoją działalność w 2019 roku.

Misją naszego ośrodka jest świadczenie pomocy poszczególnym osobom i całym rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Od stycznia do grudnia 2019 roku wsparciem z zakresu ustawy o pomocy społecznej objęto w Rudzie Śląskiej 3391 rodzin, w których przebywa 6986 osób. Pracownicy Socjalni Działu Pomocy Środowiskowej przeprowadzili między innymi 8703 wywiady środowiskowe w celu przyznania różnego typu świadczeń. Pomocą w formie pracy socjalnej objęto 2802 rodziny. Realizowano też 444 kontrakty socjalne. Ponadto w tym czasie ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów skorzystało 8660 rodzin, przyznano też pomoc materialną dla 216 uczniów. Z kolei w ramach rządowego programu „Dobry start” (300+) wsparcie finansowe trafiło aż do 15 347 uczniów (i osób uczących się), a z pomocy w formie świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” do końca grudnia 2019 roku skorzystało 23 768 dzieci. Natomiast w ramach pracy Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto łącznie 402 osoby. Trzeba wspomnieć też, że rudzki MOPS wraz z Caritas Archidiecezji Katowickiej umożliwił dostęp do uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). W ramach podprogramu 2018 pomoc otrzymało ponad 3 000 mieszkańców, którym wydano łącznie ponad 145 ton żywności.

Rudzki MOPS zajmuje się sprawami związanymi z tzw. zabezpieczeniem społecznym

Należy do nich wsparcie finansowe osób najuboższych, ochrona i opieka nad dziećmi oraz osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Działania placówki opierają się na ustawie o pomocy społecznej, ale również na szeregu innych ustaw i zmierzają m.in. do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców, ich usamodzielnienia i integracji ze społecznością lokalną. Ośrodek podejmuje również wiele zadań, których celem jest profilaktyka i zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.

Placówka kładzie duży nacisk na pomoc rodzinie. Warto tu przywołać „Gminny program wspierania rodziny w Mieście Ruda Śląska na lata 2018-2020 r.”. Projekty wchodzące w jego skład zabezpieczają rodziny w różnych przestrzeniach życia i obejmują m.in.: działania profilaktyczne i monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem, wzmacnianie funkcji rodziny czy wyrównywanie szans i zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Są to m.in. projekty: „Asystent rodziny”, „Bezpieczna rodzina”, „Spotkania interdyscyplinarne” czy różnego typu grupy wsparcia, jak np. „Mądry rodzic – szczęśliwe dziecko”, „Rudzkie warszatatkowo”.W roku 2019 koncentrowano się także na realizacji projektów zawartych w „Programie rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska na lata 2018-2020”. W jego skład weszły m.in. takie projekty jak: „Rodzicielstwo zastępcze – popularyzowanie idei”, „Tworzenie na terenie Miasta Ruda Śląska zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” oraz wiele działań wspierających dla osób usamodzielnianych. W minionym 2019 roku w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 217 rodzin zastępczych, w tym 140 spokrewnionych, 60 niezawodowych i 17 zawodowych. Natomiast poza miastem funkcjonowało 48 rodzin, w tym 19 spokrewnionych, 20 niezawodowych oraz 9 zawodowych.

MOPS w Rudzie Śląskiej zajmuje się także niepełnosprawnymi, na przykład poprzez organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, udzielanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W ośrodku można również ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia opiekuńcze dedykowane osobom niepełnosprawnym. Trzeba wspomnieć, że w 2019 roku w pięciu rudzkich domach pomocy społecznej przebywało łącznie 531 osób.

Warto dodać, że rudzki ośrodek zajmuje się także szerokim wachlarzem takich świadczeń, jak np. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Z kolei od 2016 roku rudzki MOPS realizuje program „Rodzina 500 plus". Natomiast w 2018 roku zaczął realizować kolejny program pod nazwą „Dobry start”.

W 2019 roku w dalszym ciągu realizowaliśmy duże zadanie, jakim jest program „Rodzina 500 plus”. Zadanie to zostało rozszerzone, ponieważ zwiększyła się grupa jego świadczeniobiorców. Realizujemy je od 1 kwietnia 2016 roku, jednak z dniem 1 lipca 2019 zmieniły się przepisy i programem zostały objęte wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód – zaznacza dyrektor Krystian Morys.

W minionym roku MOPS realizował również programy dofinansowane ze środków unijnych, które są ważną formą wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym („ Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” oraz „ Ruda Śląska – nowa szansa”). Ponadto w 2019 roku ośrodek podpisał umowę o dofinansowanie projektu „ Ruda Śląska - nowa jakość pracy socjalnej”.

Rudzki MOPS kieruje swoje działania także  do osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych oraz do ich rodzin. Zajmuje się także zapobieganiem wykluczeniu społecznemu z innych przyczyn. Ośrodek ten prowadzi też zajęcia z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej oraz poradnictwo indywidualne o charakterze zawodowym, a także organizuje prace społecznie użyteczne, które są formą aktywizacji bezrobotnych. W 2019 roku ośrodek realizował projekt „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019 w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej rozpoczął swoją działalność w lutym 1990 roku. Obecnie zatrudnia 282 pracowników. Na przestrzeni prawie trzydziestu lat działalność ośrodka była stopniowo rozszerzana poprzez przyjmowanie do realizacji nowych zadań, wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa.

Komentarze (6)    dodaj komentarz »

 • Rydz

  A to prawda, że pracują co dwa dni za pełną pensje?

 • Wydra

  Przy takim nawale pracy to się nie dziwię że trzeba było dodatkowo ściągać kierowników z ościennych miast.

 • Koala

  Same superlatywy. A gdzie podsumowanie - ile osób podjęło pracę, ilu "bezrobotnych" odmówiło pracowania - nie dostali zasiłku z PUP i przeszli na garnuszek MOPSU. Ile mieszkań i w jakim stanie zostało przekazanych bezdomnym? Ilu pijaków skierowano na przymusowe leczenie? Ile pieniędzy przekazano rodzinom zastępczym?

 • Xyz

  Ile mieszkan przekazano bezdomnym?! A to bezdomni mają dostawać mieszkania za to że są bezdomni i do tego z MOPS? Ty czytasz to co piszesz lol może by najpierw podjęli leczenie odwykowe potem pracę itd a następnie złożyli wniosek w UM i odczekali swoje w kolejce jak reszta mieszkańców

 • Koala

  To ogarnij swoja wiedzę w tym temacie. Bezdomni i pijaki meldują się oczywiście trzeźwi przez jakiś czas w MOPSIE, a ci załatwiają im mieszkania. Lokale oczywiście po remoncie. Właśnie tak działa mops. Najpierw pijaki, bezdomni, nierobole, a potem cała reszta. Nawet narkomani dostają na "leczenie". W tym mieście najbardzie dymani są pracujący mieszkańcy

 • Ulek

  Widać że nie masz pojęcia czym się zajmuje mops a jedynie wyobrażenie

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.