Wiadomości z Rudy Śląskiej

PUP: Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 • Dodano: 2020-12-21 11:30, aktualizacja: 2020-12-22 14:42

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o dofinansowanie składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę podmiotu wnioskującego. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.
Wnioski papierowe nie będą rozpatrywane.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 19 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł. Dotacja udzielana jest jednorazowo.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z rudzkim Urzędem Pracy:

 • dedykowana infolinia nr 697 030 961
 • w godz. od 10:00 do 12:00
 • oraz od 13:00 do 15:00


Kto może otrzymać wsparcie?

Z dotacji może skorzystać mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

 • Na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.5l.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.
   
 • Których przychód z tej przeważającej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku, albo listopadzie 2019 r.
   
 • Nie mają zawieszonej działalności w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.


Czy dotacja podlega zwrotowi?

 • Dotacja podlega zwrotowi w całości, jeżeli mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy. Spełnienie warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji będzie sprawdzane przez PUP, który poinformuje przedsiębiorcę o wyniku tej weryfikacji. W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie od dnia udzielenia dotacji do upływu okresu 3 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej, spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu udzielonej dotacji.
   
 • Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę w całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli:
  • a) wydatkował j ą niezgodnie z przeznaczeniem;
  • b) złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń, wymaganych przy składaniu wniosku, lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji;
  • c) nie poddał się kontroli w zakresie wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub jej właściwego dokumentowania.


Ważne informacje dodatkowe

 • Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
   
 • Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
   
 • Wniosek o dotację mogą złożyć także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
   
 • Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.
   
 • Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.). Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Wniosek z portalu praca.gov.pl możecie pobrać TUTAJ

Niezbędne dokumenty i zasady na portalu psz.praca.gov.pl znajdziecie TUTAJ
 

Zobacz także

Komentarze (1)    dodaj »

 • boluś

  Tylko bez KPINY' niych niy podjeżdżajom brykami po poraset tysi' stojom w kolyjce z bezrobotnymi i cieszom sie że za frajer im skapnie! Bołch' widziołch na Wiosna i do dzisioj w[...]ony!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.