Wiadomości z Rudy Śląskiej

Ruda Śląska: Wkrótce rusza nabór wniosków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

 • Dodano: 2023-05-18 07:45, aktualizacja: 2023-05-19 11:31

W dniach 01-14.06.2023 planowane jest uruchomienie naboru na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Miasta Ruda Śląska w ramach realizacji programu parasolowego pn. „Budowa  instalacji fotowoltaicznych w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska - Etap IV” finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

Nowy program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych

Wnioski przyjmowane będą w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miasta oraz elektronicznie przez profil zaufany ePUAP.

O wpływie wniosku  zadecyduje zarejestrowanie wniosku poprzez dostarczenie wypełnionego wniosku do Urzędu Miasta (w formie papierowej lub elektronicznej - poprzez skrzynkę EPUAP) lub data stempla pocztowego w przypadku wysłania wniosku za pomocą poczty polskiej na adres Urzędu Miasta.

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?

Wraz z wnioskiem będzie trzeba złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości,
 • faktury VAT za miesięczne zużycie energii elektrycznej za okres minimum ostatnich 6 miesięcy,
 • umowę kompleksową na dostarczanie energii elektrycznej do budynku,
 • zgodę współwłaścicieli nieruchomości na montaż instalacji fotowoltaicznej.

Rozpatrywane będą tylko i wyłącznie wnioski złożone w terminie oraz kompletne. Nie dopuszcza się możliwości uzupełnienia wniosku.

Założenia realizacji programu są zgodne z zapisami procedury parasolowej w zakresie działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

Kto może wziąć udział w programie dofinansowania?

Beneficjantami programu mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Miasta Ruda Śląska posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w postaci własności lub współwłasności (w przypadku współwłasności wymagana będzie pisemna zgoda od wszystkich współwłaścicieli) oraz nieprowadzące działalności gospodarczej na wskazanej nieruchomości. Niezbędnymi kryteriami do wzięcia udziału w programie będą również:

 • posiadanie instalacji elektrycznej 3-fazowej w budynku oraz minimalnej mocy zamówionej 7 kW;
 • budynek oddany do użytkowania nie później niż do 01.06.2023r. tj. do dnia rozpoczęcia naboru;
 • nie posiadanie zamontowanej instalacji fotowoltaicznej;
 • posiadanie zawartej umowy kompleksowej dot. energii elektrycznej.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków?

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do programu będą miały osoby:

 • zameldowane w gospodarstwie domowym z co najmniej jedną osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • zameldowane w gospodarstwie domowym rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci) – zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
 • zameldowane w gospodarstwie domowym rodziny zastępczej.

Ocena spełnienia wyżej wymienionych kryteriów nastąpi na podstawie informacji zawartych we wniosku.

Osoby, które uzyskały dofinansowanie w programach pn. „Dofinansowania do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska – w ramach zrealizowanych etapów I-III” są wykluczone z udziału w planowanym naborze.

Jakie są etapy i procedury programu?

Wybór Beneficjentów ostatecznych i kwalifikacja wniosków do udziału w projekcie będzie prowadzony na podstawie danych zamieszczonych w złożonych wnioskach oraz załączonych do wniosków niezbędnych oświadczeń.

Po zebraniu wszystkich Wniosków przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna i merytoryczna  (punktowa), dla osób z jednakową ilością punktów zostanie przeprowadzone losowanie celem ustalenia kolejności uczestnictwa w projekcie w efekcie czego utworzona zostanie lista rankingowa potencjalnych uczestników projektu. Po przyznaniu Miastu dofinansowania utworzona zostanie  lista podstawowa i lista rezerwowa uczestników z zachowaniem kolejności z listy rankingowej potencjalnych uczestników projektu. Liczba miejsc będzie zależeć od wysokości udzielonego Miastu dofinansowania.

W przypadku wyczerpania beneficjentów z listy rezerwowej na etapie rzeczowej realizacji projektu zostanie ogłoszony dodatkowy nabór na brakującą ilość instalacji za zasadach naboru podstawowego.

Lista rankingowa potencjalnych uczestników projektu zostanie ogłoszona w terminie 30 dni od zakończenia naboru wniosków.

W terminie 7 dni od opublikowania listy budynków potencjalnie  zakwalifikowanych do projektu wnioskodawca może złożyć skargę na wyniki oceny. Miasto w terminie 7 dni rozpatrzy skargę.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia danych zawartych we wniosku oraz ich ewentualnej aktualizacji w terminie wyznaczonym przez Miasto. Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie.

Po przyznaniu dofinansowania miastu oraz stworzeniu listy podstawowej i rezerwowej uczestników projektu, nastąpi realizacja rzeczowa w ramach, którego Miasto zobowiązuje się do:

 • montażu nowej instalacji PV wraz z magazynem energii zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami wynikającymi z Projektu;
 • zgłoszenia w imieniu Beneficjenta robót niewymagających pozwolenia na budowę w Wydziale Urbanistyki i Architektury w  Urzędzie Miasta Ruda Śląska, kiedy będzie to konieczne.

Beneficjent zobowiązany będzie do:

 • pokrycia wkładu własnego tj. 15% wartości brutto instalacji;
 • pokrycia kosztów za wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Inżyniera Projektu w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w projekcie;
 • eksploatacji zabudowanych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwałości projektu;
 • nie dokonywania żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych urządzeniach oraz używania ich w sposób prawidłowy oraz zgodny z ich przeznaczeniem;
 • umożliwiania kontroli zarówno Miastu, Wykonawcy oraz Instytucji Zarządzającej w okresie trwałości projektu;
 • w przypadku zmiany właściciela budynku w okresie trwałości projektu zobowiązania wynikające z podpisanej umowy przechodzą na nowego właściciela budynku (Beneficjent na własne ryzyko jest zobowiązany powiadomić o obowiązkach z podpisanej umowy przystąpienia do Projektu oraz przekazać tę informacje pisemnie Miastu);
 • informowania Miasta o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację umowy.

Przez okres trwałości projektu ( rozumianym jako okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Gminę ) instalacja będzie własnością Miasta, po upływie tego czasu nieodpłatnie przejdzie na własność Beneficjenta.

Program zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 5 kWp wraz z magazynem energii o pojemności nie mniejszej niż 3kWh. W przypadku zużycia rocznego mniejszego niż 4,5 kWh będzie indywidualnie dobierana moc instalacji. Przyjęta moc instalacji jest wyliczona na podstawie zamontowanych przez miasto dotychczas 300 instalacji PV na budynkach mieszkalnych, gdzie średnie zużycie i moc instalacji nie przekraczały 5 kWp.

Jak energia będzie rozliczana i sprzedawana w ramach programu?

Instalacje będą przyłączone do sieci a energia będzie rozliczane na zasadach net-bilingu czyli sprzedaży nadwyżki energii. Zastosowanie magazynów energii zmniejszy ilość energii oddawanej do sieci i pozwoli na jej konsumpcję w czasie, gdy produkcja nie występuje.

Czy mieszkańcy posiadający pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne mogą również skorzystać z programu?

W przypadku osób posiadających pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne mieszkaniec będzie mógł po montażu instalacji z miasta założyć własną dodatkową, odrębną instalację PV, która zabezpieczy jego potrzeby w zakresie energii potrzebnej do ogrzania budynku, po uzyskaniu pisemnej zgody Miasta.

Ogłoszenie o naborze, wniosek, regulamin oraz wzór umowy z mieszkańcem zostaną umieszczone zostanie na stronie internetowej Miasta 1 czerwca 2023 r.

Dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej miasta również w wersji dostępnej cyfrowo. Osoby posiadające w swoim otoczeniu osoby niepełnosprawne proszone są o przekazanie im informacji o projekcie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również