Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

U nas nauka jest zupełnie za darmo - Katarzyna Marcinkowska, Centrum Kształcenia Ustawicznego

  • Dodano: 2015-08-26 09:00, aktualizacja: 2015-10-01 13:31
O Centrum Kształcenia Ustawicznego w Orzegowie rozmawiamy z Katarzyną Marcinkowską – doradcą zawodowym, rzecznikiem prasowym CKU.
 
 
Proszę opowiedzieć o centrum. Od kiedy istnieje, gdzie się znajduje, co oferuje?
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego jest zespołem publicznych szkół kształcących osoby dorosłe w liceum, szkole policealnej, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w gimnazjum i szkole podstawowej. Szkoła znajduje się w dzielnicy Rudy Śląskiej – Orzegów, przy ulicy Orzegowskiej 25. CKU funkcjonuje ponad 10 lat - od 2004r. 
 
Kto może zapisać się do Centrum Kształcenia Ustawicznego?
 
Do CKU może zapisać się każda osoba pełnoletnia, chcąca uzupełnić posiadane wykształcenie np. zawodowe o średnie ogólne albo też zdobyć średnie wykształcenie np. po szkole podstawowej lub gimnazjum oraz zdobyć zawód czy tzw. kwalifikacje zawodowe. Wyjątkiem jest Gimnazjum dla Dorosłych, do którego oprócz słuchaczy pełnoletnich uczęszczają słuchacze niepełnoletni spełniający kryteria przyjęcia do tego typu szkoły mimo, że nie mają ukończonego 18 roku życia (te kwestię reguluje odpowiednie rozporządzenie MEN).
 
W jakich typach szkół kształcą się osoby w CKU? 
 
Kształcimy w następujących typach szkół: Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych oraz na tzw. KKZ czyli Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. 
 
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych trwa rok i jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, które ukończyły 5 klas szkoły podstawowej czy to w starym czy już nowym systemie. Gimnazjum trwa 3 lata, natomiast trafiają do nas uczniowie z gimnazjów dziennych młodzieżowych, którzy kontynuują naukę np. od klasy II, albo kończą tylko klasę III. Wszystko zależy od tego 
w jakiej sytuacji „edukacyjnej” jest dany kandydat. LO trwa trzy lata – ten cykl kształcenia przeznaczony jest dla osób po gimnazjum dla dorosłych lub po 8 - letniej szkole podstawowej. Natomiast dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych mamy ofertę kształcenia przez okres dwóch lat tzn. osoba z wykształceniem zawodowym chcąca uzupełnić wykształcenie o średnie rozpoczyna naukę od II klasy LO. Po dwóch latach nauki zdobywa średnie wykształcenie. Szkoła policealna kształci w różnych zawodach: technik bhp, technik informatyk, technik administracji, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, technik masażysta. Jesteśmy gotowi na otwarcie innych kierunków kształcenia w zależności od zainteresowania. Zawodowo kształcimy również na KKZ czyli Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w takim kursie jest ukończony 18 rok życia, wykształcenie nie ma znaczenia. Może być podstawowe, średnie, nawet wyższe. Kursy mają na celu przygotować osobę do zdobycia kwalifikacji zawodowej jak najszybciej tzn. do roku czasu, zdarza się, że i dłużej, wszystko bowiem zależy od konkretnego zawodu, przypisanych do niego kwalifikacji zawodowych, programu nauczania w tym tzw. siatki godzin z przedmiotów zawodowych i praktyk zawodowych. KKZ organizujemy w zakresie górnictwa, budownictwa, ekonomii, administracji, rachunkowości, informatyki, sprzedaży, logistyki i kosmetyki. 
 
Jakie wykształcenie, tytuł osiąga się po zakończeniu edukacji w CKU?
 
Słuchacze kończący liceum dla dorosłych czy to po gimnazjum, czy po szkole zawodowej 
zdobywają wykształcenie średnie ogólne, mogą przystępować do zdawania matury, która odbywa się na takich samych zasadach jak matura w szkołach dziennych młodzieżowych. Słuchacze kończący szkołę policealną, oprócz średniego wykształcenia zdobywają także konkretny zawód z tytułem technika lub asystenta czy opiekuna, jak to jest w przypadku niektórych zawodów medyczno – społecznych. 
 
Czy jest zapotrzebowanie na kształcenie w takiej szkole jak CKU? 
 
CKU wspiera i pomaga osobom dorosłym w uzupełnianiu i zdobywaniu wykształcenia czy to zawodowego, czy ogólnego. Zapotrzebowanie na kształcenie osób dorosłych jest duże, a wynika chociażby z wielu różnych sytuacji życiowych, w jakich znajdują się ludzie. Jedni nie kończą szkoły z powodów osobistych: rodzinnych, zdrowotnych. Inni stanęli w pewnym momencie życia na tzw. zakręcie edukacyjnym, nie ukończyli szkoły. Od innych osób pracodawca wymaga uzupełnienia wykształcenia czy zdobycia nowego. Takie możliwości daje właśnie Centrum.  
 
Kształcenie w CKU jest kosztowne? 
 
Kształcenie w CKU jest bezpłatne i to należy podkreślić. Jesteśmy jedyną publiczną czyli bezpłatną, państwową szkołą dla dorosłych w Rudzie Śląskiej. 
 
Jak przedstawicie Państwo Waszą szkołę przyszłym potencjalnym słuchaczom? 
 
Oferta kształcenia w naszej szkole skierowana jest do dorosłych mieszkańców miasta chcących uzupełnić, podwyższyć posiadane już wykształcenie, zdobyć nowy zawód lub przekwalifikować się.
 
Nauka w CKU jest bezpłatna. 
 
Osoba zapisująca się do CKU otrzymuje status SŁUCHACZA CKU. Posiada legitymację szkolną i indeks. 
 
Oferujemy stałe miejsce nauki tzn. wszystkie zajęcia odbywają się w jednym budynku, w salach z bogatym zapleczem dydaktycznym. Wyjątkiem są praktyki zawodowe, które słuchacze z racji zdobywanego zawodu w szkole policealnej czy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych muszą realizować w miejscach do tego odpowiednio przygotowanych. Praktyki zawodowe zapewnia szkoła. 
 
Słuchacze mogą uczyć się w CKU wieczorowo lub zaocznie, według własnych potrzeb. Wieczorowo zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach popołudniowo – wieczornych. Zaocznie - co dwa tygodnie: w piątki i soboty. Takie formy kształcenia dają możliwość pogodzenia nauki z pracą w przypadku tych osób, które pracują zawodowo i chcą się uczyć. 
 
Słuchacze mogą korzystać ze szkolnej biblioteki i czytelni, w której dostępne są podręczniki szkolne oraz inne pozycje książkowe. 
 
W szkole słuchacze mogą również skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego i psychologa. W rozwoju kariery edukacyjno - zawodowej pomaga doradca zawodowy, który koordynuje pracą Ośrodka Doradztwa Zawodowego. 
 
Słuchacze mogą korzystać z kursów i szkoleń organizowanych w CKU przez Firmę Symulacyjną „Most”. 
 
Wszystkie dostępne informacje mieszkańcy miasta znajdą na stronie internetowej CKU: www.cku.rudaslaska.edu.pl lub pod nr telefonu 32 248-15-75 
 
Serdecznie zapraszam!
 
Dziękuję za rozmowę.
 
Dziękuję.