Wiadomości z Rudy Śląskiej

Władze Rudy Śląskiej złożyły raport o stanie miasta za 2018 rok

 • Dodano: 2019-06-03 08:15, aktualizacja: 2019-06-03 06:31

Władze Rudy Śląskiej złożyły raport o stanie miasta za 2018 rok.

To nowy obowiązek prezydenta miasta, wprowadzony ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym.

Radni nad raportem będą debatować podczas sesji w czerwcu br.

Zgodnie z ustawą szczegółowe wymogi co do treści raportu może ustalić Rada Miasta. Rudzcy radni określili szeroki zakres danych, powstał więc bardzo obszerny dokument, liczący ponad 360 stron. Tę obszerną lekturę można podsumować następująco: Ruda Śląska 2018 to miasto, które w oparciu o stabilne finanse rozwija się tak, aby mieszkańcom jak najlepiej się tu żyło, pracowało i wypoczywało – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Krótko mówiąc, raport o stanie miasta za 2018 r. to źródło wiedzy o Rudzie Śląskiej oraz zmianach zachodzących we wszystkich obszarach aktywności jego mieszkańców. Zebrano w nim informacje, dane statystyczne, analizy i zestawienia, które mogą być użyteczną wskazówką w pracy, nauce czy planowaniu przyszłych aktywności.

Treść dokumentu pozwala przyjrzeć się głównym tendencjom rozwojowym i zmianom, jakie zachodzą w różnych sferach życia naszego miasta. Informacje przedstawione w dokumencie będą mogły posłużyć też mieszkańcom do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu oraz stanowić podstawę do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Rudy Śląskiej – zauważa prezydent Dziedzic.

Pierwszą część raportu stanowi informacja o stanie finansów miasta

To zasadnicza kwestia. Najlepsze nawet pomysły nie zdadzą się na wiele, jeśli nie będzie zapewnionych środków na ich realizację. Dlatego ciągle pracujemy nad dochodami budżetu, a zwłaszcza nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Dochody Rudy Śląskiej w 2018 roku wyniosły ponad 770 mln zł, a wydatki prawie 799 mln zł, z czego 16,77% to wydatki na inwestycje. Nadwyżka operacyjna, czyli przewaga dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi, wyniosła ponad 42 mln zł, co jest najlepszym wynikiem od 2014 roku.

W stosunku do roku 2017, w roku 2018 dynamika dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła 110,47%, co oznacza wzrost tych dochodów o kwotę prawie 18 mln zł, a dynamika dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyniosła 112,96%, co oznacza wzrost o kwotę prawie 9 mln zł. Przedsięwzięcia realizowane w Rudzie Śląskiej, jak np. termomodernizacje budynków, wpływają na efektywniejsze gospodarowanie środkami finansowymi poprzez ograniczenie wzrostu wydatków bieżących.

W ostatnich latach najwięcej inwestujemy w infrastrukturę drogową, dzięki czemu Ruda Śląska staje się atrakcyjnym miejscem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Coraz więcej firm decyduje się na przeniesienie tutaj swojej siedziby. Z kolei dzięki inwestycjom w nowe obiekty sportowo-rekreacyjne miasto staje się również atrakcyjnym miejscem dla osób szukających miejsca do zamieszkania – podkreśla prezydent Dziedzic.

Wszystko to sprawia, że rosną podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości, a w konsekwencji wzrastają dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Dla przykładu podstawa w zakresie budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 24 473 m2, zaś powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 869 507 m2. Ma to przełożenie na wzrost dochodów w tym zakresie o ponad 2 mln zł. Natomiast podstawa opodatkowania w zakresie budynków mieszkalnych wykazywanych przez osoby fizyczne wzrosła o 119 725 m2, a w zakresie gruntów pozostałych wykazywanych przez osoby fizyczne o 341 276 m2. Z tego tytułu dochody wzrosły o prawie 339 tys. zł.

Kolejna część raportu dotyczy pracy Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta, a także miejskich jednostek organizacyjnych i spółek.

W tym dziale raportu szczególne znaczenie ma dla mnie temat kontaktów z mieszkańcami, ponieważ od pierwszej kadencji swoją prezydenturę opieram na dialogu. W urzędzie przyjęłam w ubiegłym roku 327 osób, a moi zastępcy łącznie 867. Do tego dochodzą spotkania w dzielnicach, organizowane dwa razy w roku, w których uczestniczyło w sumie około 730 osób – zaznacza Grażyna Dziedzic.

Radni w 2018 r. złożyli 129 interpelacji i 5 wniosków, odpowiedzi na wszystkie zostały udzielone w ustawowym terminie.

W raporcie zawarte zostały też szczegółowe informacje na temat miejskich instytucji pomocy społecznej, oświaty czy kultury oraz 13 spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały, a także członkostwa miasta w 5 związkach.

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. na terenie Rudy Śląskiej działało 236 organizacji pozarządowych. W roku 2018 zadania publiczne realizowały 84 organizacje pozarządowe, a wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu miasta wykorzystanych na działania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi wyniosła łącznie ponad 13 mln zł. Beneficjentami tych zadań było ponad 70 tys. osób. Współpraca miała również formy pozafinansowe, jak np. doradztwo, promocja, konsultowanie aktów prawa miejscowego czy udostępnianie lokali na prowadzenie działalności.

Trzecia część raportu przedstawia realizację miejskich polityk, programów i strategii. Oprócz sprawozdań ze Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030 oraz z Gminnego Programu Rewitalizacji, które stanowią załączniki do raportu, mowa tu m.in. o działaniach z zakresu ochrony środowiska naturalnego, demografii i przedsięwzięć prorodzinnych, oświaty i wychowania, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta, rozwoju przedsiębiorczości, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizacji zadań Smart City, ochrony zabytków, budownictwa mieszkaniowego czy komunikacji i transportu w mieście.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod względem liczby mieszkańców Ruda Śląska jest 26. ośrodkiem w Polsce. Na koniec czerwca 2018 roku liczba mieszkańców wynosiła 138 215. Zameldowanych na stałe na koniec 2018 roku było 130 219 osób, z czego ponad 52% stanowiły kobiety, a niecałe 48% mężczyźni. Największą grupę – ponad 60% - stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (kobiety 19-60 lat i mężczyźni 19-65 lat), ponad 18% to dzieci i młodzież, a prawie 21% osoby w wieku poprodukcyjnym. W 2018 r. odnotowano 1311 urodzeń i 1708 zgonów.

Kolejna część raportu dotyczy budżetu obywatelskiego, a ostatnia – realizacji uchwał Rady Miasta

 W 2018 roku rudzcy radni podjęli 237 uchwał. Wśród projektów uchwał, którymi w ubiegłym roku zajmowała się Rada, przez Prezydenta Miasta zostało złożonych 198, w tym 61 aktów prawa miejscowego. Z 212 podjętych przez radnych uchwał, które zostały przekazane do wykonania prezydent Grażynie Dziedzic, niewykonana została tylko jedna, która stała się bezprzedmiotowa wskutek działania osób trzecich.

Instytucja raportu o stanie gminy została wprowadzona do ustawy o samorządzie gminnym od tej kadencji władz samorządowych na mocy uchwalonej 12 stycznia 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z nowymi zapisami wójt (w przypadku Rudy Śląskiej prezydent miasta) przedstawia go radzie gminy każdego roku do 31 maja. Ustawa mówi, że raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego, a szczegółowe wymogi dotyczące jego treści może określić rada gminy w drodze uchwały. Rada Miasta Ruda Śląska taką uchwałę podjęła 21 marca br. Ustawowy termin rozpatrzenia raportu przez radę wyznaczony jest na sesję, podczas której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla wójta. W debacie nad raportem oprócz radnych mogą zabierać głos mieszkańcy, którzy spełnią określone ustawą wymogi. Po zakończeniu debaty rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Komentarze (8)    dodaj »

 • Marek

  Szczęście że już nic nie idzie na chorzowski klub piłkarski.

 • szkoda godać

  jest rewelacyjnie, wspaniale, super, och, ach, i ojoj - a nie ma paru tyś na plener malarski albo coroczną imprezę sportową

 • Masakra

  Proponuję aby władze miasta zaczęły się interesować sprawą dotyczącą dyżurów przedszkoli podczas wakacji. Jak to jest możliwe że żłobki należące do miasta są czynne cały rok a przedszkola mają dyżury. Żeby dziecko zostało przyjęte na dyżur wakacyjny trzeba stać przed przedszkolem już o 5.00 rano bo miejsc jest tyle ile na codzień dzieci chodzi do przedszkola a chętnych 5 razy tyle. To jest nie możliwe żeby Pani prezydent o tym nie wiedziała. Wszyscy tylko chcą żeby dzieci rodzic a co potem radz sobie człowieku sam. Nie każdy ma babcie dziadka ciocie wujka chętnego do objęcia dwumiesięcznej opieki nad dzieckiem. Ciekawe kiedy zacznie się coś dziać w tym kierunku.

 • jakoś leci

  Ciekawe,że Pani Prezydent nie wypowiada się na temat wydatków dla UP - Zadanie: Podniesieniekwalifikacji zawodowych pracowników PUP Ruda Śląska, nawiązanie, współpracy międzynarodowej, podwyższenie kompetencji językowych oraz doskonalenie jakości realizowanych usług w urzędzie na kwotę 225000,00 zł - w sytuacji gdy bezrobocie praktycznie nie istnieje!

 • boluś

  NIE POTRZA RAPORTU KOŻDY SOM WIDZI. TYLKO ŻE WŁADZUNIA BEZ RÓŻOWE BRELE I Z INKSZYJ PRESPEKTYWY.

 • loluś

  Ty za to jesteś ślepy , skoro nie widzisz jak wiele w ostatnich latach się w mieście zmieniło i wciąż się zmienia.

 • mM

  Ciekawe co takiego się zmieniło?! Co raz bardziej się czuję w swoim mieście jak w slamsach. Wszystko zabazgrane (jak nie jedni to drudzy bez żadnej reakcji, ciągle w tych samych miejscach), śmieci się walają. Dziadostwo

 • Vicek

  Propaganda, i tyle to ma wspólnego z rzeczywistością.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również