Wiadomości z Rudy Śląskiej

Wyniki matur 2020. Jak sprawdzić online wyniki egzaminu maturalnego?

  • Dodano: 2020-08-11 10:00, aktualizacja: 2020-08-11 12:44

Tegoroczni maturzyści w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne mogą już sprawdzić wyniki swojego egzaminu dojrzałości. Logowanie do każdego z systemów odbywać się będzie za pomocą loginu i hasła, które abiturienci otrzymali od dyrektora szkoły średniej, do której uczęszczali.

Wyniki matur 2020

Wyniki matur 2020 z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych pojawiły się w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne we wtorek pomiędzy godziną 8.00 a godziną 10.00.

Logowanie do każdego z systemów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które maturzyści otrzymali od dyrektora szkoły średniej, do której uczęszczali. We wtorek maturzyści otrzymają też świadectwa dojrzałości. Sposób ich wręczenia uczniom ustalą dyrektorzy szkół. Ze względu epidemicznych świadectwa mają być przekazane uczniom w sposób bezpieczny. 

Aby zdać maturę, uczeń musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Egzaminy w trakcie pandemii koronawirusa 

W tym roku w związku z epidemią koronawirusa egzaminy maturalne odbyły się nie w maju jak w latach ubiegłych, ale w czerwcu. Sesja w terminie głównym przeprowadzona została w dniach 8-29 czerwca. Maturzyści, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu mogli to zrobić w terminie dodatkowym w dniach 8-17 lipca. 

Uczniowie musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym.  Przedmiotami tymi były: 

  • język polski, 
  • matematyka 
  • i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski). 

Uczniowie musieli też zmierzyć się z co najmniej jednym egzaminem pisemnym z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.  W tym roku, ze względu na zagrożenie epidemiczne, nie odbyły się egzaminy ustne.

Egzaminy zarówno w sesji głównej, jak i dodatkowej odbywały się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i głównego inspektora sanitarnego. Wydzielone zostały odrębne wejścia i wyjścia dla uczniów, było więcej klas w których uczniowie pisali egzamin, a także więcej zespołów nadzorujących. Po każdym egzaminie krzesła i ławki były dezynfekowane. Na terenie każdej szkoły znajdowało się pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym można było odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Maturzysta może odwołać się od osiągniętego wyniku

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać od niego. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa.

Zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE po rozpatrzeniu wniosku może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal będzie kwestionował wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów.

Poprawka we wrześniu

Termin egzaminu poprawkowego dla tych maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych, wyznaczono na 8 września. Jego wyniki zostaną podane do 30 września. Postanowiono, że egzaminy przeprowadzone będą w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną Komisje Egzaminacyjną i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.