Wiadomości z Rudy Śląskiej

Ile kosztuje notariusz?

 • Dodano: 2021-04-30 07:45, aktualizacja: 2021-05-07 08:24

Usługi notarialne kosztują – wie to każdy, kto choć raz musiał skorzystać z pomocy rejenta. Dokładna cena wizyty w kancelarii notarialnej jest uzależniona od wielu okoliczności, również od rabatów, które może udzielić prawnika. Ile zatem koszt.uje notariusz? Patronem merytorycznym artykułu jest Notariusz Pruszków.

Taksa notarialna

Wynagrodzenie notariusza jest określone jako taksa i zostało dokładnie uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Już teraz zaznaczmy, że kwoty podane w powyższym akcie prawnym stanowią górną granicę wynagrodzenia, które może zażądać rejent za dokonanie określonej czynności notarialnej. Innymi słowy, notariusz nie może pobrać więcej, niż zostało to określone we wskazanym rozporządzeniu.

- Polecamy także: Na czym polega postępowanie upadłościowe spółki?

Taksa notarialna może być jednak zmniejszana – zależy to jednak wyłącznie od konkretnego notariusza. W praktyce rabaty udzielane klientom pojawiają się, gdy mamy do czynienia z umową opiewającą na sporą kwotę, a co za tym idzie, gdy maksymalna taksa notarialna byłaby bardzo wysoka. Bardzo często upust w wynagrodzeniu oferują także młodzi notariusze, którzy dopiero co rozpoczynają swoją praktykę zawodową. Pamiętajmy, że zmniejszenie taksy notarialnej zależy w zasadzie od dobrej woli rejenta i nie musi być stosowane wobec wszystkich klientów – w przypadku takiej samej umowy u dwóch różnych osób, notariusz może zastosować zróżnicowane rabaty (powołując się np. na większą sympatię wobec jednej osoby).

Taksa notarialna jest jednak tylko częścią opłat, które należy pozostawić w kancelarii w związku z dokonywaną czynnością. W zdecydowanej większości przypadków na koszty notarialne składają się także:

 • opłaty sądowe za dokonanie wpisu w księdze wieczystej – są to opłaty stałe i nie mogą być modyfikowane przez nikogo,

 • wynagrodzenie notariusza za wydane wypisy aktu notarialnego – oryginał aktu pozostaje w kancelarii notarialnej i nigdy nie jest wydawany stronom, uczestnicy czynności otrzymują wypisy aktu, które mają równoważną moc oryginałowi. Maksymalna stawka taksy notarialnej za wypis sporządzonego aktu wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę wypisu (stawka ta oczywiście może być mniejsza, o ile notariusz będzie chciał zastosować w tym zakresie stosowny rabat),

 • opłaty za dokumentację, którą należy dostarczyć do kancelarii notarialnej – spora część umów, które muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego musi zawierać konkretnie wskazane załączniki. Są nimi co do zasady dokumenty urzędowe, takie jak np. wypisy i wyrysy z dokumentów geodezyjnych lub odpisy aktów stanu cywilnego. Koszty pobrania i dostarczenia takich dokumentów pokrywa w całości strona, która zobowiązana jest do ich przedłożenia notariuszowi (oczywiście kancelaria informuje wcześniej jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia danej umowy),

 • podatek od towarów i usług (VAT) – taksa notarialna za sporządzenie umowy oraz wydanie wypisów aktu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (na chwilę obecną w stawce 23%), opłaty tej nie można zmniejszyć, ponieważ notariusz jest płatnikiem wskazanego podatku i musi go pobrać w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą,

 • podatki związane z daną czynnością – najpopularniejszym podatkiem pobieranym przez notariuszy, który pozostaje w ścisłym związku z daną umową, jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek ten pojawia się najczęściej w przypadku umów sprzedaży – strony danej czynności uiszczają go bezpośrednio do rąk notariusza, który przekazuje go następnie w wymaganym przez prawo terminie do właściwego urzędu skarbowego.

Od czego zależy wysokość taksy notarialnej?

W zdecydowanej większości przypadków wysokość taksy notarialnej jest uzależniona od wartości przedmiotu danej czynności. Przykładowo, jeśli strony zamierzają podpisać umowę sprzedaży nieruchomości, taksa będzie ustalana w oparciu o wartość takiej nieruchomości. Im większa będzie wartość przedmiotu danej umowy, tym wyższa będzie maksymalna stawka taksy notarialnej. Pamiętajmy jednak, że w przypadku niektórych czynności, ustawodawca stosuje tzw. sztywną taksę, a więc taką która jest niezależna od wartości danej umowy, lecz została określona jako konkretna kwota. Będzie tak np. w przypadku:

 • poświadczenia własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać: na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł; na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł;

 • za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł;

 • za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł;

 • za poświadczenie pozostawania przy życiu: w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 5 zł; w innym celu - 30 zł;

 • za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu - 30 zł.

Zgodnie z treścią §3 rozporządzenia ws. maksymalnych stawek taksy notarialnej, maksymalna stawka wynosi od wartości:

 • do 3.000 zł - 100 zł;

 • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;

 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

 • powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.