Wiadomości z Rudy Śląskiej

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty Vienna Life?

 • Dodano: 2022-08-12 11:15, aktualizacja: 2023-07-14 11:12

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group to aktualna nazwa Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.. Podmiot ten zajmował się swego czasu masową dystrybucją tzw. polisolokat. To potoczna nazwa produktu, jakim jest ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Umowy te powszechnie zawierały niedozwolone postanowienia umowne dotyczące opłat likwidacyjnych. Taki charakter kwestionowanych postanowień pozwala aktualnie ubezpieczającym na dochodzenie zapłaty od ubezpieczyciela znaczenie większej kwoty, niż ta, która została wypłacona przy rozwiązaniu umowy.

Jak odzyskać pieniądze z Vienna Life?

Przeważnie proces odzyskania pieniędzy z Vienna Life wygląda w następujący sposób:

 1. Wypowiedzenie umowy UFK
 2. Wezwanie do zapłaty
 3. Pozew przeciwko Vienna Life
 4. Rozprawa UFK
 5. Wyrok opłaty likwidacyjne

Opłata likwidacyjna

Opłata likwidacyjna stanowiła swego rodzaju karę za wcześniejsze rozwiązanie umowy polislokaty przez konsumenta. Była to zryczałtowana należność, odpowiadająca określonemu procentowi wartości rachunku ubezpieczonego. Nierzadko jej wysokość sięgała 90 czy 100 procent wszystkich zgromadzonych środków. Sądy powszechne dostrzegły, że postanowienia wprowadzające opłaty likwidacyjne były tak naprawdę pułapką na konsumenta. Zniechęcały bowiem do wcześniejszego rozwiązywania umowy i zmuszały do trwania w ubezpieczeniu. Sytuacja konsumentów była nieciekawa, ponieważ z jednego strony mogli oni patrzeć na to, jak wartość ich środków topnieje, a z drugiej mierzyli się ze stratą znacznej części środków w razie zerwania umowy przed terminem. Towarzystwa ubezpieczeń co prawda argumentowały, że opłata likwidacyjna jest przeznaczana na pokrycie kosztów działalności, jednakże nie potrafiły wykazać tutaj bezpośredniego związku. Tym bardziej, że były to kwoty zryczałtowane i ustalone w arbitralnej wysokości.

Wypowiedzenie umowy UFK

Pierwszym krokiem do odzyskanie pieniędzy z Vienna Life jest rozwiązanie umowy. W tym celu konieczne jest złożenie towarzystwu ubezpieczeń oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Jest to stosowne pismo, w którym wyrażamy naszą wolę zakończenia stosunku umownego. Nie ma ono szczególnie sformalizowanej treści. Istotne jest jedynie to, aby jasno z niego wynikało, że chcemy rozwiązać umowę i rozliczyć środki znajdujące się na rachunku. Aby uniknąć wątpliwości, można skorzystać z gotowych formularzy, znajdujących się na stronie ubezpieczyciela. Ułatwia to złożenie wypowiedzenia umowy UFK, jak i umożliwia przekazanie towarzystwu ubezpieczeń za jednym zamachem wszelkich danych, które są niezbędne do zamknięcia polisy i wypłaty środków.

Wezwanie do zapłaty

Po wypowiedzeniu umowy UFK, towarzystwo ubezpieczeń przesyła rozliczenie do umowy, z którego wynika m.in. jaka była wartość zgromadzonych środków na moment rozwiązania umowy oraz jaka kwota została ostatecznie wypłacona przez ubezpieczyciela. Dokument ten stanowi podstawę przygotowania wezwania do zapłaty. Jest to stosowne pismo, w którym domagamy się zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Warto jest w nim wskazać również nasze argumenty, które uzasadniają wypłatę, aby dać możliwość zrozumienia drugiej stronie, gdzie upatrujemy podstawy roszczenia. Wezwanie do zapłaty najlepiej jest wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby dysponować dowodem na jego złożenie. Wezwanie do zapłaty może mieć również znaczenie z perspektywy naliczania odsetek za opóźnienie, ponieważ część prawników uważa, że odsetek od zatrzymanej kwoty tytułem opłaty likwidacyjnej można domagać się dopiero od upływu terminu na zapłatę wskazanego w wezwaniu.

Pozew przeciwko Vienna life

Po upływie terminu na zapłatę, który został wyznaczony w wezwaniu do zapłaty można rozpocząć przygotowanie pozwu. Jest to pismo, które inicjuje postępowanie cywilne. Aby je poprawnie przygotować należy spełnić wszystkie wymogi formalne, przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego, tak aby nie narazić się na jego zwrot. W uzasadnieniu pozwu należy podać wszystkie okoliczności faktyczne, które uzasadniają nasze roszczenie. Dodatkowo dobrze zawrzeć stosowną argumentację prawną odnośnie tego, dlaczego naszym zdaniem określone postanowienia powinny być uznane za niedozwolone. Jest to szczególnie ważne w postępowaniach dotyczących opłat likwidacyjnych, ponieważ spór pomiędzy stronami ma tu charakter ściśle prawny.

Rozprawa UFK

Po złożeniu pozwu Sąd wydaje przeważnie nakaz zapłaty, dotyczący żądanej przez nas kwoty. Jest to swego rodzaju wstępne orzeczenie, w którym sąd stwierdza, że nasze roszczenie zasługuje na uwzględnienie. Towarzystwo ubezpieczeń najczęściej wnosi od niego sprzeciw i sprawa jest kierowana na rozprawę. Podczas posiedzenia sądowego sąd przeprowadza postępowanie dowodowe i daje możliwość wypowiadania się stronom. Po zakończeniu wszystkich czynności następuje zamknięcie rozprawy, po czym ogłaszany jest wyrok. Nie ma przy tym najmniejszych problemów, aby konsument na rozprawie był reprezentowany przez pełnomocnika np. adwokata.

Wyrok opłaty likwidacyjne

Aktualnie wyroki sądowe zapadające w sprawach dotyczących opłat likwidacyjnych są w przeważającej mierze korzystne dla konsumentów. Sąd, uznając dane postanowienia polisolokat za niedozwolone ,zasądza od towarzystwa ubezpieczeń na rzecz powoda określoną kwotę pieniężną (równą niewypłaconej części rachunku), powiększoną o należne odsetki za opóźnienie. W zależności od sprawy ubezpieczyciel albo od razu wypłaca zasądzoną należność pieniężna albo wnosi apelację (do czego ma oczywiście prawo). Postępowanie apelacyjne jest jednak najczęściej tylko formalnością i jedynie wydłuża czas, w którym konsument musi czekać na swoje pieniądze. Z drugiej strony prowadzi to do zwiększenia się kwoty należnych odsetek, a więc jest w tej sytuacji także pewien aspekt pozytywny.

Opłata likwidacyjna przedawnienie

Roszczenie o zwrot opłaty likwidacyjnej, jak każde roszczenie majątkowe, podlega przedawnieniu. Generalnie przyjmuje się, że w przypadku umów, które zostały rozwiązane przed 9 lipca 2018 r. termin przedawnienia wynosi 10 lat. Jeżeli natomiast polisolokata została zamknięta później, wówczas termin ten wynosi jedynie 6 lat. Ostatnio pojawiło się jednak światełko nadziei dla osób, które dawno temu rozwiązały polisolokatę, lecz nie dochodziły swoich roszczeń z powodu niewiedzy. Sąd Najwyższy w uchwale wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 61/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. wskazał, że początek biegu przedawnienia w stosunku do konsumenta zaczyna swój bieg dopiero wówczas, gdy ten dowiedział się o niedozwolonym charakterze postanowień zastrzegających opłatę likwidacyjną. Innymi słowy, jeżeli ubezpieczający dopiero teraz dowiedział się, że przysługuje mu prawo żądania zwrotu opłaty likwidacyjnej, może on powołać się na ten fakt, co sprawi, że zarzut przedawnienia podnoszony przez towarzystwo ubezpieczeń będzie uznany za niezasadny.

Opłaty likwidacyjne były skrajnie niekorzystnymi postanowieniami, które naruszały interesy konsumentów. Na szczęście obecnie nie ma większych problemów z odzyskaniem kwot niezasadnie zatrzymanych przez ubezpieczyciela. Trzeba pamiętać jedynie o prawidłowym napisaniu pozwu i powołaniu się na stosowne argumenty prawne, znajdujące uznanie w oczach sądu. W każdym wypadku warto powierzyć sprawę kancelarii prawnej, która specjalizuje się w tego typu procesach. Zapewni to bezpieczeństwo postępowania i szanse na odzyskanie całej opłaty likwidacyjnej wraz z odsetkami.

Zobacz także:

 • Jak odzyskać pieniądze z polisolokat Generali?
 • Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty UNIQA?

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel
ul. Rynek Dębnicki 6/3a
30-319 Kraków

tel. 12 3072126

Justyna RomańczykJustyna Romańczyk
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Komentarze (1)    dodaj »

 • Malaga

  Każda polisolokata ma OWU, gdzie są opisane warunki wyjścia z takiego ubezpieczenia oraz opłaty, polisolokata jest zawierana na kilka/kilkanaście lat i klient decydując się na taki produkt finansowy powinien być świadomy, że zerwanie umowy jest kosztowne ale z reguły nie słucha doradcy i stąd skargi, że nie wiedział o opłatach. Dodatkowo za zrywaniem takich umów stoją pseudodoradcze firmy, które proponują "lepsze" rozwiązania. Na stronie knf.gov można znaleźć aktualne listy ostrzeżeń publicznych, gdzie łatwo odszukać czy firma dzwoniąca do nas z propozycją zmiany polisolokaty działa uczciwie. Klienci czytajcie OWU, czytajcie je przed podpisaniem umowy i nie będzie niespodzianek. Nie dajcie zarabiać innym na swojej niewiedzy.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.