Wiadomości z Rudy Śląskiej

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

  • Dodano: 2020-06-17 10:45

Prawo do renty rodzinnej po osobie zmarłej mają dzieci, dzieci przysposobione, wnuki czy małżonek. Jednak aby mogli otrzymać rentę, muszą zostać spełnione określone warunki. Kto i kiedy ma prawo do renty rodzinnej?

Śmierć mamy, taty dla członka rodziny jest nie tylko osobistą tragedią, ale również często zdarzeniem pozbawiającym środków do życia. Zabezpieczeniem dla takich osób jest renta rodzinna wypłacana przez ZUS wprowadzona 17 grudnia 1998 roku. Jest to świadczenie wydawane uprawnionym członkom rodziny zmarłego. Dzieje się tak, gdy zmarły był uprawniony do emerytury lub renty z niezdolności do pracy i spełniał warunki przyznania świadczenia.

Do tego osoby uprawnione mogą otrzymać rentę dodatkową do podstawowego ubezpieczenia. Korzystając z umowy dodatkowej, można zapewnić środki finansowe członkom rodziny. Po śmierci ubezpieczonego, renta będzie wypłacana wskazanym członkom rodziny w umowie. Więcej na ten temat w artykule „Renta rodzinna – ile wynosi i kto ma do niej prawo?”.

Kiedy osoby uprawnione mają prawo do renty rodzinnej?

Aby otrzymać rentę rodzinną z ZUS po tacie czy mamie, muszą zostać spełnione określone warunki. Rentę rodzinną mogą otrzymać członkowie rodziny zmarłego, gdy zmarły miał ustalone prawo do emerytury lub spełniał warunki do jej uzyskania. Otrzymać rentę po zmarłym można, gdy miał ustalone prawo do emerytury pomostowej czy renty z tytułu niezdolności do pracy (też, gdy spełniał warunki do jej uzyskania).

Do renty po zmarłym np.: tacie ma się prawo, gdy pobierał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Trzeba przyjąć też założenie, że osoba była trwale niezdolna do pracy.

Kiedy dzieci i wnuki mają prawo do renty rodzinnej?

Do renty rodzinnej mają prawo najbliżsi członkowie rodziny. Mowa jest o dzieciach własnych zmarłego, dzieciach współmałżonka czy dzieciach przysposobionych do ukończenia 16-tego roku życia. Jeśli dzieci kontynuują naukę, mają prawo do renty do 25 roku życia. Wiek nie ma znaczenia, jeśli osoba uprawniona stała się całkowicie niezdolna do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub ukończeniem studiów – 25 rok życia.

Do renty np.: po zmarłym dziadku mają również prawo wnuki przyjęte na wychowanie i utrzymanie przynajmniej rok przed śmiercią oraz przed osiągnieciem pełnoletności.

Prawo małżonka do renty rodzinnej

Do renty ZUS po zmarłym ma prawo małżonek (wdowa, wdowiec), który do chwili śmierci pozostawał we wspólnocie małżeńskiej i ukończył 50 lat lub był trwale niezdolny do pacy. Współmałżonek może otrzymać również rentę, gdy sprawuje opiekę nad jednym z dzieci, wnuków czy uprawnionych do renty po zmarłym małżonku, które nie ukończyło 16 lat, a uczy się w szkole do 18 roku życia. Małżonek zmarłego uzyskuje prawo do renty jeśli wychowuje dziecko całkowicie niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji uprawnione do renty rodzinnej. Rentę może otrzymać również były małżonek rozwiedziony ze zmarłym lub pozostający w separacji, który w chwili śmierci pozostawał we wspólnocie małżeńskiej albo mający prawo do alimentów ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Należy pamiętać, że renta ZUS to nie wszystkie środki, jakie mógł pozostawić po sobie zmarły. Mógł on również mieć prywatną umowę np.: z towarzystwem ubezpieczeniowym, z tytułu której również przysługuje dodatkowa renta.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.