Wiadomości z Rudy Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy ogłosił ponowne nabory wniosków, w ramach Tarczy Antykryzysowej

 • Dodano: 2020-05-20 10:15

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ogłosił ponowne nabory wniosków, w ramach Tarczy Antykryzysowej. Sprawdźcie, kto może ubiegać się o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na  siedzibę wnioskodawcy. Wnioski należy składać w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego).

Nabór wniosków prowadzony będzie od 19 maja 2020 r. do 2 czerwca 2020 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy kontaktować się z Urzędem Pracy - Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich: 

 • tel. 32 771 59 11; 
 • tel. 32 771 59 17;
 • tel. 32 771 59 15; 
 • tel. 32 771 59 36.

Sprawdźcie, kto może ubiegać się o dofinansowanie.


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Kto może otrzymać wsparcie?

Z dofinansowania może skorzystać organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy   z dnia  24  kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Kogo obejmuje wsparcie?

Dofinansowanie obejmuje osobę zatrudnioną  na  podstawie stosunku pracy, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy oświadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Jakie są warunki uzyskania wsparcia?

 • Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej.
   
 • Spadek przychodów jest rozumiany jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej  w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych  w  roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.
   
 • Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli  wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
   
 • Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce siedziby wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
   
 • Organizacja pozarządowa nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności statutowej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 Jaka jest wysokość przyznawanych środków?

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku przychodów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
   
 • co  najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę  70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
   
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. W sytuacji, gdy  przedsiębiorca skorzystał ze  zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

W sytuacji, gdy organizacja pozarządowa skorzystała ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Sytuacja, w której organizacja pozarządowa skorzystała z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu spłaty składek na ubezpieczenia społeczne, nie ma wpływu na otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Czy można przedłużyć okres wsparcia?

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres dofinansowania, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Link do wniosku na platformie praca.gov.pl

Link do niezbędnych dokumentów i zasad na portalu psz.praca.gov.pl


Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Kto może otrzymać wsparcie?

Z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca  posiadający status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego  przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca  2018  r. - Prawo przedsiębiorców  (Dz.U. z  2018 r. poz. 646), który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Kogo obejmuje wsparcie?

Dofinansowanie obejmuje osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy oświadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964  r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią  produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Jakie są warunki uzyskania wsparcia?

 • Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
   
 • Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.
   
 • Miesiąc może  być rozumiany jako  30  kolejno  następujących  po  sobie  dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
   
 • Aby uzyskać wsparcie należy złożyć Wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze  względu na  siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
   
 • Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.

Jaka jest wysokość przyznawanych środków?

Dofinansowanie obliczone  zostanie  według  następujących  przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej  sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem", powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
   
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
   
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej  sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Sytuacja, w której przedsiębiorca skorzystał z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu spłaty składek na ubezpieczenia społeczne, nie ma wpływu na otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Czy można przedłużyć okres wsparcia?

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres dofinansowania, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wniosek na platformie praca.gov.pl

Niezbędne dokumenty i zasady na portalu psz.praca.gov.pl


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Kto może otrzymać wsparcie?

Z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą, niezatrudniający pracowników.

Jakie są warunki uzyskania wsparcia?

 • Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego, jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
   
 • Spadek obrotów jest rozumiany, jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym, wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.
   
 • Miesiąc może być rozumiany, jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli  wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
   
 • Aby uzyskać wsparcie należy  złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
   
 • Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jaka jest wysokość przyznawanych środków?

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Czy można przedłużyć okres wsparcia?

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wniosek na platformie praca.gov.pl

Niezbędne dokumenty i zasady na portalu psz.praca.gov.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również