Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Zasiłek pogrzebowy - ile wynosi i jak go otrzymać?

  • Dodano: 2019-08-06 06:15, aktualizacja: 2019-08-06 06:30

Wydatki związane z pogrzebem mogę sięgać od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od rodzaju pochówku i oprawy ceremonii. Obciążenie finansowe tego rodzaju niekiedy okazuje się zbyt duże, dlatego osoby, które ponoszą koszty pogrzebu, mogą liczyć na specjalne świadczenie społeczne. Zasiłek pogrzebowy, bo o nim mowa, wypłacany jest przez instytucję państwową. W większości przypadków wypłaty dokonuje ZUS. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy po zasiłek pogrzebowy powinni zgłosić się do KRUS-u.

Komu wypłacany jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest rodzinie zmarłego, który był ubezpieczony. Co jednak w sytuacji, gdy zmarłemu nie przysługiwało ubezpieczenie? Zasiłek nadal zostanie wypłacony, lecz na nieco innych warunkach. Świadczenie dostanie zaś osoba, która wyprawiła pogrzeb, pod warunkiem, że sama jest ubezpieczona. Na względzie należy mieć jednak fakt, że nie każdy członek rodziny faktycznie zostanie uznany przez ZUS za rodzinę. Z tej definicji wyłączone są zazwyczaj osoby spowinowacone (np. synowa lub teściowa). Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za rodzinę uznaje się wnuki, rodzeństwo, dzieci przysposobione, małżonka, a także rodziców (w tym macochę i ojczyma). Co ważne, świadczenie mogą otrzymać również osoby spoza rodziny, np.sąsiadka, a nawet władze miasta.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Kwota zasiłku pogrzebowego jest stała. Od przynajmniej kilku lat wynosi do 4 tys. złotych. Równowartość maksymalnej kwoty otrzymają członkowie rodziny zmarłego, którzy pokrywają koszty pogrzebu.W innym przypadku, np. gdy wydatki związane z pochówkiem pokrywa przyjaciel zmarłego lub pracodawca, zasiłek pogrzebowy odnosi się do wysokości poniesionych kosztów, jednak nie może przekraczać 4000 złotych.

Jakich formalności należy dopełnić?

Osoby, które chcą ubiegać się o wypłacenie zasiłku pogrzebowego, powinny złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci ubezpieczonego. Jeżeli z przyczyn niezależnych, okres ten został przekroczony, to wniosek koniecznie trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Do wniosku należy dołączyć dokument wyjaśniający opóźnienie, np. zaświadczenie z policji. Udowodnić musimy też koszty poniesione w związku z pochówkiem, co w większości przypadków wiąże się z dołączeniem do wniosku rachunków i faktur. Więcej na ten temat przeczytamy na www.kapitalni.org

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego możemy złożyć na kilka sposobów. Jeden z nich to wizyta we właściwej względem miejsca zamieszkania jednostki ZUS. Osoby, które preferują kontakt pośredni, mogą wysłać wniosek pocztą bądź skorzystać z profilu PUE ZUS i internetowo dołączyć skany potrzebnych dokumentów. Co będzie niezbędne? Wymagane dokumenty to:

  • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
  • Akt zgonu
  • Oryginały lub kopie (potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem) rachunki kosztów, które zostały poniesione na organizację pogrzebu
  • Dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym
  • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Kiedy następuje wypłata zasiłku pogrzebowego?

Czas oczekiwania na wypłatę zasiłku pogrzebowego wynosi do 30 dni kalendarzowych od chwili złożenia wniosku. Jeżeli ZUS bądź KRUS odmówi przyznania zasiłku, mamy prawo do odwołania się od tej decyzji. Odwołanie należy złożyć w rejonowym sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji odmownej. Należy to zrobić za pośrednictwem oddziału ubezpieczyciela, który wydał decyzje.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.