Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Miasto stawia wiele wyzwań - radny Andrzej Pacławski

 • Dodano: 2017-04-26 07:15, aktualizacja: 2017-04-21 09:40

Rozmawiamy z radnym Andrzejem Pacławskim, który został wybrany przez mieszkańców dzielnic Ruda, Godula, Chebzie, Orzegów.

To chyba Pana pierwsza kadencja w Radzie Miasta. Jak Pan się odnajduje w roli radnego?

Tak, to moja pierwsza kadencja w Radzie Miasta Ruda Śląska. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć jak odnalazłem się w tej roli, ponieważ początki nie były łatwe, ale nikt nie powiedział, że takie właśnie będą. Dlatego, aby przybliżyć sobie pracę radnego, postanowiłem być członkiem kilku komisji, między innymi Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości, Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa, Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta, której jestem przewodniczącym. Na posiedzeniach komisji omawiane są wszystkie sprawy dotyczące działalności miasta. Podejmowane są również uchwały, a także kontrola ich wykonywania. Dzięki temu mogłem na bieżąco zgłębiać sprawy i problemy, które nurtują mieszkańców naszego miasta.

Minęły już 2 lata trwającej kadencji. Czy jest ona Pana zdaniem trudna?

Po upływie ponad dwóch lat mogę stwierdzić, że jest sporo obowiązków, pracy, a także wyzwań, ponieważ Ruda Śląska jest miastem o dużych potrzebach finansowych, o czym świadczą inwestycje, które są realizowane - między innymi termomodernizacja placówek oświatowych. Bardzo dużo środków przeznacza się również na drogi, parkingi oraz oświetlenie ulic. Ponadto jest stworzony fundusz na budżet obywatelski, w którym to mieszkańcy za pomocą głosowania wybierają inwestycję do zrealizowania w ich dzielnicy.

Jakie miał Pan priorytety, startując w wyborach radnych? Udaje się je realizować?

Moim głównym celem jako radnego było, jest i będzie w szczególności dążenie do utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami poprzez przyjmowanie postulatów i przedstawianie ich organom do rozpatrzenia, a także skuteczne dbanie o nasze wspólne sprawy poprzez koordynację różnych przedsięwzięć istotnych zwłaszcza dla mieszkańców zamieszkujących nasze osiedla. Myślę, że udaje się je realizować, ponieważ zawsze staram się pomóc rozwiązać problemy nurtujące mieszkańców mojego okręgu. W tym celu składam w ich sprawach interpelacje i wnioski, które są realizowane w ramach środków finansowych w większości na bieżąco, bądź też są ujęte w budżecie miasta na lata przyszłe.

Jest Pan radnym okręgu obejmującego Rudę, Orzegów, Godulę i Chebzie. Jakie działania podjął Pan dla mieszkańców tego rejonu?

Oprócz tematów poruszanych ustnie na posiedzeniach sesji Rady Miasta, składam również w formie pisemnej interpelacje. Dotyczyły one między innymi podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów zgłoszonych przez mieszkańców zamieszkałych w budynku przy ul. Józefa Szafranka 2, 4, 6, 8 takich jak: utwardzenie terenu pomiędzy budynkami, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowa progów zwalniających, wycinki drzew, oznakowania skrzyżowań równorzędnych, sprzątanie terenów, doposażenie placów zabaw. Niektóre z wymienionych zgłoszeń zostały wykonane, a pozostałe zostaną uwzględnione w ramach posiadanych środków finansowych. Interpelacja wspólna Radnych dotycząca zagospodarowania terenu przy Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej – na tym terenie zostanie wykonany parking. Złożone interpelacje, które zostały wykonane, to wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową od ul. Podlas do ul. Antoniego Tiałowskiego, remont drogi z przedłużeniem przy  ul. Ludwika Solskiego do garaży przy ul. Szyb Zofii, wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Joanny 18, wykonanie progów zwalniających na ul. Bytomskiej przy Gimnazjum nr 5 i Szkole Podstawowej nr 6,  wykonanie linii rozgraniczającej stanowiska postojowe na parkingach przy ul. Przedszkolnej 12 oraz Podlas 20, 22 i 36,  wykonanie chodnika  wzdłuż głównej drogi przy ul. Joanny na odcinku od skrzyżowania z ul. Czereśniową, aż do skrzyżowania z ul. Podlas, uporządkowanie terenu wzdłuż ul. Wincentego Lipa, wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej chodnika na kostkę brukową od ul. Kardynała Augusta Hlonda, aż do ogródków działkowych, wykonanie chodnika po obu stronach jezdni wzdłuż ul. Floriana do skrzyżowania z ul. Plac Niepodległości, zlikwidowanie nadmiernego hałasu przy ul. Przedszkolnej wynikającego z funkcjonowania przedsiębiorstw w sąsiedztwie. Interpelacja w sprawie remontu pomieszczeń gospodarczych z możliwością zaadaptowania ich na garaże przy ul. Józefa Szafranka – w tej sprawie prowadzone jest postępowanie. Interpelacja w sprawie wykonania renowacji fontanny w parku na Placu Niepodległości jest w trakcie wykonania projektu. Interpelacja w sprawie zmiany ogrzewania olejowego w budynku przy ul. Węglowej 2 w dzielnicy Chebzie jest w trakcie realizacji. Interpelacja w sprawie budowy parkingu  przy ul. Czereśniowej i Floriana wymaga wykonania dokumentacji projektowej. Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia boiska sportowego przy ul. Przedszkolnej – brak zabezpieczonych środków w budżecie.  Interpelacja w sprawie wykonania drogi dojazdowej do ul. Heleny Modrzejewskiej 8 i 6 jest w gestii właściciela nieruchomości. Interpelacja w sprawie wykonania remontu nawierzchni odcinka drogi przy ul. Generała Jerzego Ziętka – teren należy do kopalni. Interpelacja w sprawie wykonania wycinki drzew obumarłych oraz prześwietlenia pozostałych przy Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli jest w trakcie realizacji. Interpelacja w sprawie odnowienia Pomnika ku czci bohaterów poległych w walkach o wyzwolenie narodowe i społeczne znajdującego się przy ul. Karola Goduli 21 (Plac Niepodległości) została częściowo wykonana.  Interpelacja w sprawie złego stanu technicznego ogrodzenia wokół Miejskiego Przedszkola nr 14 została wpisana na listę prac remontowych.  Interpelacja w sprawie wymiany istniejącej nawierzchni asfaltowej chodnika przy ul. Przedszkolnej 6 będzie realizowana w roku 2018.  Interpelacja w sprawie wymiany istniejącej nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami przy ul Podlas 20 i 22 – zostanie przeprowadzony remont cząstkowy.

Działa Pan także w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Czy te dwie rzeczy się uzupełniają? Praca w spółdzielni pomaga Panu w działaniach radnego?

Z uwagi na fakt, że jestem kierownikiem osiedla Administracji nr 1 w dzielnicy Godula. głównym moim celem była koordynacja niektórych inwestycji graniczących z nieruchomościami miasta i Rudzką Spółdzielnią Mieszkaniową. Poza tym funkcja radnego, jak również kierownika Administracji wiąże się z zarządzaniem. W mieście jest budżet, który jest zatwierdzony, a w spółdzielni są plany rzeczowo-finansowe, które są sporządzane i realizowane w danym roku. Uważam zatem, iż obydwie pełnione przeze mnie funkcje w pewnym stopniu się uzupełniają.

Z jakimi problemami lub propozycjami kierują się do Pana mieszkańcy?

Dla wszystkich mieszkańców byłem dostępny podczas dyżurów, które pełniłem przez dwa lata w wyznaczonych miejscach i terminach. Obecnie mieszkańcy mogą się ze mną kontaktować telefonicznie, a także osobiście w codziennej pracy. Problemy, z którymi zgłaszają się do mnie mieszkańcy, dotyczą głównie remontów dróg, chodników, parkingów, ogrodzeń, przycinki drzew. Zależy im również na wyglądzie estetycznym osiedla, w tym celu proponują, aby odnowić parki, place zabaw oraz inne miejsca użyteczności publicznej.

Które decyzje Rady Miasta podjęte w ostatnim czasie uważa Pan za słuszne? Proszę wyróżnić chociaż jedną szczególnie według Pana trafioną.

Rada Miasta w ostatnim czasie podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska dotyczących wejścia miasta Ruda Śląska w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim. Uważam, że to słuszna decyzja, ponieważ każdy z mieszkańców powinien się wypowiedzieć w sprawie tak ważnej dla przyszłego rozwoju naszego miasta.

Z którymi decyzjami radnych się Pan nie zgadzał?

Przyznam szczerze, że nigdy nie analizuję głosowań radnych, ponieważ tylu ilu jest radnych tyle też jest decyzji i opinii na dany temat. Niekoniecznie dwa głosy na „tak” lub „nie” oznaczają dla każdego to samo. Dlatego uważam, że każdy ma prawo głosować według swojego uznania i posiadanej wiedzy w danym temacie. Każda komisja omawia uchwały w części jej dotyczącej, a następnie w głosowaniu wyraża stanowisko w danym temacie nie urażając przy tym wzajemnie swoich poglądów.

Pracuje Pan w Komisji Rozwoju Miasta. Jaki kierunek Pana zdaniem powinna wyznaczyć sobie Ruda Śląska, aby móc jak najlepiej się rozwijać?

W dobrze rozwijającym się mieście i to należy podkreślić, nie może zabraknąć środków na inwestycje, remonty szkół, szpitali, pomoc społeczną, ekologię i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Istotną rolę odgrywa też dobra komunikacja miejska, która umożliwi mieszkańcom dojazd do pracy po kosztach i jednocześnie zmniejszy ruch na ulicach, co z kolei będzie miało wpływ na środowisko, w którym żyjemy. Kluczowe jest również pozyskiwanie inwestorów, zawieranie porozumień, aby zwiększyć możliwość zatrudnienia w małych i większych przedsiębiorstwach, jak również zachować miejsca pracy już istniejące w naszym mieście.

Co znaczy dla Pana bycie radnym?

Bycie radnym oznacza wykonywanie swoich obowiązków należycie, zawsze mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców i miasta. Pamiętając przy tym o służebnej roli, z którą wiąże się mandat radnego. To także utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami, a w szczególności przyjmowanie ich postulatów i przedstawianie organom do rozpatrzenia. Bycie radnym, to również przedstawianie jasno nawet najtrudniejszych spraw, szczere mówienie o problemach i zagrożeniach. Jeśli czegoś nie udaje nam się przeforsować w radzie lub jej komisjach, powinniśmy o tym otwarcie powiedzieć mieszkańcom. Wówczas łatwiej będzie im zrozumieć np. przesunięcie terminu kosztownej inwestycji, jeśli o powodach będą informowani na bieżąco.

Czy będzie Pan kandydował w przyszłym roku do Rady Miasta?

Trudno powiedzieć. Wszystko zależy od tego, jak przez kolejne dwa lata będzie wyglądała sytuacja w radzie. Jeżeli jednak zdecyduję się na kandydowanie, to jedynie z ugrupowań samorządowych, a nie politycznych.

Dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego.

Dziękuję.

Zobacz także

Komentarze (6)    dodaj komentarz »

 • Adi Mittler Frankfurt.am mein

  Ten koleś urodził się prawie na Ukrainie pamiętacie Wołyń. A do tego z platformy oszustów. Jest kierownikiem i radnym. Jeśli jest tym i tym to znaczy że tu i tu nic nie robi.

  • Adi Mittler Frankfurt.am mein
   2018-07-15 09:48
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • RUDZIANIN

  Radny okręgu obejmującego Rudę, Orzegów, Godulę i Chebzie? Chyba jednak nie - tyyyyle zrobił w Orzegowie, Goduli i Chebziu - a w Rudzie nic. Sam tak (nie)działał, czy ktoś mu pomagał? Więcej takich, a ta Ruda nigdy się nie podniesie.

 • OBSERWATOR-BACZNY

  A MOZE JESZCZE JEDEN GARAZ SIE ZALATWI PRZY OKAZJI ??????

 • Pani Aga

  Szczególnie praca dla syna ważna była. Dziwnie się zgadzają daty zdrady PO z zatrudnieniem, ale to pewnie tylko przypadek.

 • sąsiadka

  sąsiad ------- podpowie Ci, ten pan startował chyba z list PO, a wyborcy to pamiętają.

 • sąsiad

  Ten wywiad był dodany ,,, Dodano: 2017-04-26 07:15, aktualizacja: 2017-04-21 09:40 ,,, i nikt nie dyskutuje z takim autorytetem ... Dziś jest 06. MAJ ........... to jest zastanawiające ....... Albo blokada na wywiadzie, albo wyborcy radnego OLEWAJĄ..... t.z. mają w duszy.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.