Wiadomości z Rudy Śląskiej

Rudzki magistrat wydał decyzję środowiskową dla Ekologicznego Centrum Odzysku Energii

 • Dodano: 2020-07-01 13:30, aktualizacja: 2020-07-02 08:56

Temat budowy Ekologicznego Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej co jakiś czas wraca do nas jak bumerang. Inwestycja ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Wczoraj wiceprezydent Krzysztof Mejer poinformował, że podpisał decyzję środowiskową dla tej inwestycji.

O budowie Ekologicznego Centrum Odzysku Energii mówiło się od dawna

W 2016 roku pojawił się pomysł budowy Ekologicznego Centrum Odzysku Energii. Przypomnijmy, że według projektu ECOE, czyli spalarnia śmieci miała powstawać w Rudzie Śląskiej na 16-hektarowej działce znajdującej się w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej, a więc pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową a Chebziem. Zakład miał zająć 5 ha, a pozostała część była przeznaczona na inne inwestycje, w tym suszarnię osadów ściekowych, jako osobny budynek. Zdaniem inwestora, miała to być ekologiczna elektrociepłownia, w której spalaniu ulegałyby tzw. odpady resztkowe i ściekowe.

Jednakże tak szybko, jak pojawiła się informacja o planowanej inwestycji, tak szybko odezwały się głosy sprzeciwu. Mieszkańcy protestowali przeciwko nowej inwestycji, stworzyli także petycję przeciwko jej realizacji. Swój sprzeciw argumentowali, mówiąc, iż inwestycja planowana jest zbyt blisko osiedli, spowoduje wzrost natężenia ruchu oraz zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie kancerogenne, a nawet spadek wartości nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie spalarni. Członkowie stowarzyszenia "Rudzianie Razem" zwracali także uwagę na fakt, że rudzkich odpadów do tej instalacji miało trafiać ok. 10 proc. wszystkich zebranych w mieście odpadów, a reszta miała pochodzić spoza miasta.

Spalarnia stała się kością niezgody

W 2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji środowiskowej. Dotyczyło ono projektu, który w pewnych punktach różnił się od aktualnie planowanej inwestycji. Przede wszystkim zakładana była większa wydajność – 180 tys. ton rocznie. Miała powstać również instalacja do waloryzacji żużli, nieobecna w aktualnych planach.

Postępowanie trwało kilka miesięcy, a jego częścią również była rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa oraz zainteresowanych organizacji ekologicznych i stowarzyszeń. W maju 2017 r. wydana została decyzja środowiskowa, w której określony został szereg wymagań i obowiązków, które miała spełnić inwestycja. Następnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze uwzględniając odwołania dwóch stowarzyszeń, uchyliło decyzję i przekazało ją do ponownego rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta. Ostatecznie postępowanie zostało umorzone w lutym 2019 r. z powodu wycofania wniosku przez inwestora.


Czytaj więcej: Nie będzie spalarni odpadów w Rudzie Śląskiej!


Czy w Rudzie Śląskiej powstanie Ekologiczne Centrum Odzysku Energii?

W listopadzie 2019 roku wiceprezydent Krzysztof Mejer poinformował, że w rudzkim magistracie został wyłożony raport oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji. Wszyscy chętni mieli możliwość zgłaszania uwag i wniosków do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

14 listopada 2019 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się rozprawa administracyjna dotycząca ww. dokumentu, podczas której mieszkańcy mogli zadawać pytania przedstawicielom inwestora. Burzliwe spotkanie trwało ponad 3 godziny. Podczas rozprawy poruszano kwestie m.in.: przetwarzania odpadów niebezpiecznych; dalszego losu odpadów poprodukcyjnych, które powstaną w spalarni; emisji szkodliwych substancji do środowiska; o metody transportu; przechowywanie odpadów oraz efektów procesu spalania; procedury awaryjne, a także o sposoby monitorowania emisji.

Podczas spotkania strony nie doszły do porozumienia. Członkowie stowarzyszenia "Rudzianie Razem" nadal wyrażali wiele obaw co do budowy spalarni śmieci.


Czytaj więcej: Rozprawa administracyjna w sprawie budowy Ekologicznego Centrum Odzysku


Zobaczcie nagranie z tego spotkania:

Rudzki magistrat wydał decyzję środowiskową dla Ekologicznego Centrum Odzysku Energii

Wczoraj wiceprezydent Krzysztof Mejer poinformował, że rudzki magistrat wydał decyzję środowiskową dla Ekologicznego Centrum Odzysku Energii. W dokumencie zawarte zostały wymagania oraz obowiązki, które musi spełnić inwestycja. Dotyczą one emisji zanieczyszczeń do atmosfery, uciążliwości odorowych i akustycznych oraz zagospodarowania odpadów powstających po procesie spalania.

– Żeby wybudować instalację, inwestor musi spełnić wszystkie te wymagania, a także wypełnić warunki wskazane w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Przypomnę, że normy emisji spalin dotyczące tego typu instalacji są wielokrotnie bardziej rygorystyczne od obowiązujących w przypadku elektrociepłowni klasycznych – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Wydanie decyzji poprzedzone było postępowaniem administracyjnym.

– Cały ten proces objęty był jawnością, a mieszkańcy byli na bieżąco informowani o planach inwestora – przypomina wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Natomiast wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski były szczegółowo analizowane i wzięte pod uwagę podczas przygotowywania decyzji – dodaje.

Jak czytamy w komunikacie miasta, "sama decyzja wydana została po przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz w oparciu o uzgodnienie warunków realizacji eksploatacji przedsięwzięcia, zawartych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, a także postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz opinie Marszałka Województwa Śląskiego, a także Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej. Wszystkie te instytucje określiły warunki środowiskowe i sanitarne, jakie musi spełniać inwestycja." Dodatkowo przedsięwzięcie ma być realizowane zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 – 2022 (PGOWŚ 2022) i jego aktualizacji.

W decyzji miasta określony został szereg wymagań dotyczących ochrony środowiska, które mają zostać spełnione, aby inwestycja mogła zostać zrealizowana.

– Chodzi tu zarówno o instalację odpowiednich zabezpieczeń, jak i prowadzenie monitoringu emisji. Ponadto w dokumencie określone zostały procedury, jakie mają zostać wdrożone na wypadek planowanych i nieplanowanych przestojów w eksploatacji instalacji – tłumaczy wiceprezydent.

Określone w dokumencie zabezpieczenia dotyczą przede wszystkim minimalizacji emisji substancji do powietrza oraz wyeliminowania zagrożenia odorowego, m.in. instalacja ma być wyposażona w węzeł oczyszczania spalin, natomiast stanowiska rozładunkowe oraz bunkier na odpady zlokalizowane mają być w zamkniętym budynku, wyposażonym w system wentylacji mechanicznej, zapewniającej zasysanie powietrza z hali rozładunkowej i bunkra, ponadto instalacja ma być wyposażona w stację dezodoryzacji. Kolejne wskazane przez urzędników rygory dotyczą m.in. sposobu zagospodarowywania pozostałości po procesie spalania, czy sposobu suszenia komunalnych osadów ściekowych.

Jak podają władze miasta, instalacja termicznego przekształcania odpadów ma być wyposażona w instalację monitoringu i kontroli poziomu stężeń substancji zanieczyszczających w spalinach. Aktualne wyniki emisji mają być publikowane na ogólnie dostępnej stronie internetowej oraz wyświetlane na specjalnej tablicy świetlnej umieszczonej przed bramą zakładu.

W decyzji określono również wytyczne dotyczące procedur stosowanych w zakładzie. I tak w przypadku wystąpienia zakłóceń w procesach technologicznych lub w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję, powodujących przekraczanie standardów emisyjnych, instalacja najpóźniej do czterech godzin ma być zatrzymana. Kolejne obostrzenie dotyczy spadku temperatury w komorze spalania. Gdy będzie ona niższa niż 850°C, podawanie odpadów do instalacji albo urządzeń ma być natychmiast wstrzymane.

Jak czytamy w komunikacie miasta, istotne w kontekście bezpieczeństwa jest nałożenie na inwestora obowiązku przeprowadzenia tzw. analizy porealizacyjnej.

- Po upływie roku eksploatacji instalacji musi on wykonać specjalistyczną analizę, która ma na celu porównanie ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji środowiskowej z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia – informuje Krzysztof Mejer.

Wydana właśnie przez rudzki magistrat decyzja nie jest ostateczna. Od niniejszej decyzji stronom oraz jednej organizacji ekologicznej działającej na prawach strony przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Dopiero decyzja ostateczna pozwoli inwestorowi na złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji.

Instalacja termicznego przekształcania odpadów

Aktualny wniosek inwestora zakłada budowę w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej zakładu składającego się z instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO), wyposażonej w jedną linię spalania zasilaną paliwem z odpadów, wysuszonymi osadami ściekowymi o nominalnej wydajności 120 tys. ton na rok oraz instalacji suszenia komunalnych osadów ściekowych o takiej samej wydajności.

Proces termicznego przekształcania odpadów przebiegać będzie autotermicznie, to znaczy, że nie będzie wymagane ciągłe wspomaganie procesu przy użyciu konwencjonalnego paliwa (poza procedurami rozruchu instalacji), a sam będzie źródłem energii, zamienianej dalej na energię elektryczną i ciepło. Transport odpadów i osadów kierowanych do zakładu ma się odbywać od poniedziałku do piątku, wyłącznie w ciągu dnia w godzinach od 6:00 – 18:00 od strony Drogowej Trasy Średnicowej.

Rudzki magistrat wydał decyzję środowiskową dla Ekologicznego Centrum Odzysku Energii

Zobacz także

Komentarze (32)    dodaj komentarz »

 • boluś

  Przepraszom TYS! To SFERA KRYNCI TE GŁUPAWKI pod tytułem Mieszkańcy Rudy som za spalarniom! Trza obadać kiela płacom za wynajem placu w MCKu i historia zleceń z UM/

 • boluś

  Jak działa 'najnowocześniejsza' Spalarnia w Holandii warto poczytać na stronach Towarzystwa na Rzecz Ziemi z Oświęcimia. SYSTEM OMIJANIA OPOMIAROWANIA, BAJPASY UMOŻLIWIAJĄCE EMISJĘ Z WYŁĄCZENIEM KOMINA I OPOMIAROWANIA I CIEKAWE WYNIKI POMIARÓW W BLIŻSZEJ I DALSZEJ OKOLICY. WARTO POCZYTAĆ! A prezyDENTCIK z RUDY kręci w TVS reklamówki z opusiami i ominkami niymajoncymi zielonego pojyncia co nom szykuje. Swojom drogą za czyje piniondze te reklamówki som? miasta?Enerisa? CIEKAWE czy Mejer lobbuje zgodnie z prawem i je wpisany na ministerialno lista LOBBYSTÓW?

 • Ekologiczna Rudzianka

  Jestem za spalarnią, ALE... tylko z własnością miejską i na odpady tylko miasta, które tam na pewno będą przyjmowane za preferencyjną cenę dla mieszkańca. Z odzyskiem ciepła, które zostanie wykorzystane jako ciepło systemowe dla mieszkańców miasta. Taką non profit, po prostu dla mieszkańców.Ta inwestycja nie ma żadnych pozytywów dla mieszkańców Rudy Śląskiej:1. inwestycja prywatna, nastawiona na zysk, więc ceny będą horrendalne, 2. ogromna instalacja, w której odpady z Rudy Śląskiej będą stanowić co najwyżej 10% wsadu (zważywszy, że zgodnie z trendami i przepisami, odpady należy zbierać selektywnie i nawet do 70% należy poddawać odzyskowi a tylko te, które już do niczego się nie nadają można spalać - i też nie wszystkie, to spalarnia będzie mogła obsłużyć pół kraju a nie małą Rudę)3. dodatkowy hałas i zanieczyszczenie od dojeżdżających wszystkimi drogami miejskimi ciężarówek (no chyba nikt nie myśli, że będą jeździć tylko DTŚką, a N-Ska to jeszcze przez 20 lat się nie wykluje)4. emisja spalin z 80 m komina (normy, badania - wszystko piękne i jakże teoretyczne: kto ośmieli się zamknąć spalarnię nawet, gdy ta nie będzie spełniać norm?)5. brak jakiejkolwiek pewności, że odpady z Rudy Śląskiej zostaną przyjęte (na rozprawie ws. decyzji środowiskowej wyraźnie zostało powiedziane, że nawet rozmów w tym kierunku nie było)6. wytworzone ciepło, chłód, energia - wszystko jak na razie w powietrze, a jeżeli już to miasto będzie sobie musiało samo wybudować infrastrukturę, która umożliwi wykorzystanie tych mediów i nie wiadomo za jaką kasę (zaważywszy, że miasto "jedzie" na kredytach, to zapomnijmy o jakiejkolwiek takiej inwestycji),7. szumnie opisywane miejsca pracy dla mieszkańców to ok. 15, w tym kierownictwo, już pewnie obsadzone, bo przecież to super nowoczesna technologia, która nie potrzebuje obsługi.NIE MA ŻADNYCH POZYTYWÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA!Ta spalarnia to bardzo dobry interes, ale nie dla mieszkańców...

  • Ekologiczna Rudzianka
   2020-07-16 08:51
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • Zaborzanka

  Jeszcze jest czas, żeby zaprotestować, bo jak wybudują, to tak jak pisze Ekologiczna Rudzianka, nawet jak nie będą spełniane normy, to kto się odważy cofnąć decyzję? NIKT

 • za

  Jestem z Zaborza. O temacie dowiedziałem się przypadkiem, a tak to na Zaborzu mało kto wie o tej problematycznej inwestycji. Dopiero ostatnio pojawił się materiał w Głosie Zabrza. Obawiam się tej inwestycji bo wiadomo jak to jest z prywatnymi przedsięwzięciami i jak to wszystko wygląda w deklaracjach i pięknych wizualizacjach. Tymczasem nocą po cichu dymek ze spalarni zmienia kolor i zapach. A wice prezydentowi Rudy coś za bardzo zależy na tej inwestycji... Podobnie prezydent Bytomia aktywnie wspiera to przedsięwzięcie - byle z dala od siebie

 • boluś

  Po to coby postępowanie było barzij transparyntne wykluczono s niego Rudzian Razem za pomocom dorobionego kruczka prawnego. Zmniejszono na papierze o połowę ilość spalonego syfu'tyle że w realu spalarnia dalej projektuje sie na 250tysi ton. A ło tym co tego typu" iwestycje" majom po dwie linie spalania a niy jedno to już niy wspominajom. Cyli" razy dwa co daje 500tyśi ton. Wróci KOŃcepcja z 2010r pieszego projektu GZM. A syćkie uzgodnienia , prognozy som na marne 120tysi ton. A wałków ci tam jeszcze co niemiara.

 • Fryna

  Nie ma zgody na trucie nas w Rudzie Huta Pokoju truła 150 lat koksy, kopalnie itd. dopiero teraz mamy trochę lepszy luft pani Dziedzic a gdzie te darmowe autobusy coo głupio nie.

 • boluś

  W końcuwie Raportu stoi że zgodnie z Polskim prawem?bezprawiem mogom wyłoncyć z opomiarowania praktycznie 95% substancji szkodliwych o kierych mowa w Raporcie. A bez 26m-cy mogom emitować praktycznie co kcom. A kiela w tym Rapaporcie takich perełek?szkoda godać Cyste jajca

 • Tom

  Majer kończ Waść wstydu oszczędź , chcesz spalarnie buduj ją w okolicy swojego domu.Komentarze przeciwko temu Panu nie są dodawane bo portal chyba się obawia o dotacje :-(

 • rado

  Żadnych spalarni w Rudzie. Co mnie obchodzi, że jest DTŚ czy Autostrada, skoro samo miasto na linii północ - południe jest słabo skomunikowane. Te wszystkie ciężarowe przez główne drogi miejskie będą się tarabanić. Zobaczcie sobie na Kokotku jak teraz do firmy Pre-Zero kursują ciężarówki to cała droga często jest tam zastawiona i blokują ruch. Pomyślcie jakby gdziekolwiek postawili taką u nas taką spalarnię to by dopiero problemów było. Z jakiej racji i tak już zanieczyszczona Ruda ma się stać śmietniskiem dla miast ościennych?

 • te trutnie!

  Na chama, pomimo sprzeciwu większości mieszkańców chcą nos truć.

 • Jo

  Ty się kuźwa piznij w łep Mejer najlepiej jest podpisać i mieć to kajś bo to nie ty bydziesz dziennie wdychać tyn smród z spalarni ino my mieszkancy sie pod swoją chałupą postow ta spalarnia i weś dziedzicowo ze sobą

 • Tom-

  Majer wybuduj spalarnie pod swoimi oknami skoro jest taka ekologiczna, super i w ogóle !.Kończ Waść wstydu oszczędź i podaj się z honorem do dymisji !.Co to - honor poczytaj na google

 • boluś

  ZAZA próbowałaś kiejś pogadać z ZOMBI? To tak jak z MUMIOM tylko barzij NiyRuchawom!

 • boluś

  Te Agonia chodzi Ci o Przyjazno czy Przyjaźni na Halymbie? Ale te ulgowe działki to niy na nich ? Yno dziecka. Tak się robi!

 • nowomowa

  Tak działa socjotechnika . Nie powstanie u nas spalarnia śmieci tylko Ekologiczne Centrum Odzysku Energii .Choć to to samo ale jak mądrze brzmi.

 • noa

  "Tak działa socjotechnika . Nie powstanie u nas spalarnia śmieci tylko Ekologiczne Centrum"Tak. A do tego ta elegancka grafika na dole tekstu. Obraz + tekst, które wabią jak syreny śpiewem. To samo robią deweloperzy. Tyle, że oni sprzedają dostęp do marzeń - komfortu, życia w serialowych warunkach. Trudno się tego doszukiwać w "Ekologicznym Centrum Odzysku Energii". No ale użycie takiej nazwy (i wizualizacji) skutecznie hamuje wyobrażenie sznura śmierdzących, hałasujących tirów, sunących przez nasze miasto i trujących środowisko i rudzian.

 • Xyz

  Bo to nie będzie spalarnia śmieci. To będzie spalarnia wysuszonych osadów ściekowych - a to co innego.

 • ZAZA

  Majer to Majer tamto, a gdzie jest Dziedzic ? czy ona ma jeszcze coś do gadania czy sprzedała miasto Patologi Obywatelskiej , w skrócie PO

 • Jerzy

  Za co kase bierze ?

12

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.