Wiadomości z Rudy Śląskiej

Zbigniew Ziobro skierował do SN 6 skarg dotyczących pośrednika finansowego z Rudy Śląskiej

 • Dodano: 2023-08-09 12:15

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego 6 skarg nadzwyczajnych od prawomocnych nakazów zapłaty, wydanych w postępowaniach upominawczych przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Podstawą poszczególnych roszczeń były umowy pośrednictwa finansowego, zastrzegające odsetki umowne w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki w spłacie należności. W ocenie skarżącego kwestionowanymi orzeczeniami sąd usankcjonował niedozwolone, lichwiarskie odsetki.

Lichwiarskie odsetki

Każda z sześciu przeanalizowanych w Prokuraturze Krajowej spraw dotyczyła zobowiązań wynikających z umów pośrednictwa finansowego zawieranych przez pozwanych z przedsiębiorcą z Rudy Śląskiej. Zgodnie z nią, pośrednik deklarował podjęcie działań prowadzących do uzyskania przez klientów pożyczek gotówkowych. W zawartej na tę okoliczność umowie strony uzgadniały  wynagrodzenie dla niego za pośrednictwo w kwotach od 300 do 650 złotych, płatne w określonym terminie. W przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia w przewidzianym terminie zleceniodawca zobowiązywał się do uregulowania odsetek umownych w wysokości 20 złotych za każdy dzień zwłoki.

- W rzeczywistości, jak ustalono, pośrednik finansowy nie podejmował działań związanych z uzyskaniem pożyczki tylko, przekazywał "do ręki" zleceniodawcom gotówkę, zaś na dokumencie uprzednio zawartej umowy o pośrednictwo finansowe, pojawiało się dodatkowe oświadczenie, którym zleceniodawcy potwierdzali wykonanie umowy - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej. 

W przypadkach, w których wynagrodzenie za pośrednictwo nie zostało uiszczone, przedsiębiorca kierował pozwy o zapłatę do Sądu Rejonowego w Bytomiu.

- Bytomski sąd zgodnie z żądaniem powoda wydawał nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym, zobowiązując każdorazowo pozwanych do zapłaty na rzecz powoda należności głównej wraz z umownymi odsetkami w wysokości 20 zł za każdy dzień opóźnienia. Wobec braku zaskarżenia poszczególnych orzeczeń stały się one prawomocne i uzyskały klauzulę wykonalności, która umożliwiała powodowi egzekwowanie należności i odsetek w drodze egzekucji komorniczej - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej. 

Umowa pośrednictwa zawierana dla pozoru

W każdym z przypadków mechanizm działania przedsiębiorcy z Rudy Śląskiej był podobny. Umowa o pośrednictwo finansowe przedkładana przez niego klientom do podpisu w istocie stanowiła umowę pożyczki kwot rzędu 300-650 zł. Zastrzeżone w jej postanowieniach odsetki na "lichwiarskim" poziomie, usankcjonowane następnie sądowymi nakazami zapłaty, były sprzeczne z celem umowy, którym okazało się nadmierne wzbogacenie po stronie pożyczkodawcy i faktyczne doprowadzenie dłużnika do sytuacji, w której spełnienie zobowiązania stało się niemożliwe. 

- Jak bowiem ustalono, od pozwanych klientów, poprzez wszczęte egzekucje komornicze, przedsiębiorca ten oprócz zwrotu należności głównej, uzyskał kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych od każdego z nich tytułem odsetek umownych - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej. 

W przypadku jednej z dłużniczek, która nie uregulowała wynagrodzenia w kwocie 300 zł w 2006 roku, komornik wyegzekwował i przekazał na konto wierzyciela blisko 19 tysięcy złotych, po czym w 2017 roku umorzył postępowanie wobec bezskuteczności egzekucji, natomiast od mężczyzny, który miał uiścić w 2006 roku 650 zł wynagrodzenia, komornik wyegzekwował całość roszczenia, przekazując na konto wierzyciela blisko 70 tysięcy złotych. Innemu dłużnikowi również zobowiązanemu przez sąd w 2006 roku do spłaty 650 zł tytułem wynagrodzenia, komornik do lipca 2023 roku wyegzekwował już łącznie ponad 72 tysiące złotych, a pozostała jeszcze do wyegzekwowania kwota 54 tysięcy złotych.

Sąd Najwyższy zbada sprawy

Prokurator Generalny ocenił, że wywiedzenie skarg nadzwyczajnych od wydanych w tych sprawach przez bytomski sąd nakazów zapłaty jest konieczne dla zapewnienia zgodności orzeczeń z zasadą demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. 

- W sprawach tych doszło do naruszenia zasady zaufania do państwa i jego organów, a zwłaszcza sądu. Procedował on bowiem w sposób niewłaściwy, błędnie uznając za zasadne roszczenie powoda w zakresie dotyczącym wysokości żądanych odsetek, choć już pobieżna lektura uzasadnień kolejno kierowanych przez przedsiębiorcę pozwów wskazywała, że odsetki umowne w takiej wysokości były oczywiście bezzasadne, a jego żądania zgłaszane w tym zakresie, jako sprzeczne z przepisami prawa materialnego, nie zasługiwały na uwzględnienie. W tych przypadkach wydanie nakazów zapłaty przez sąd było niedopuszczalne - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej. 

Sąd pominął konsumenckie prawa pozwanych?

Skarżący podkreślił, że do obowiązku sądu należało zweryfikowanie żądań powoda w odniesieniu do okoliczności faktycznych wynikających z pozwów oraz załączonych doń dokumentów, dokonanie w szczególności analizy, czy sprawy te mają charakter konsumencki, a następnie w efekcie prawidłowego badania, skierowanie ich na rozprawy w celu szczegółowego wyjaśnienia powstałych wątpliwości.

Prokurator Generalny podniósł, że "wszyscy pozwani mieli pełne prawo oczekiwać od Państwa respektowania przepisów prawa, obligujących sąd do rzetelnej kontroli z urzędu umów zawartych przez nich z powodem, który zawodowo zajmował się pośrednictwem finansowym i sprawdzenia, czy warunki, wprowadzone przez powoda do poszczególnych umów były zgodne z przepisami prawa, jak i z dyrektywą zasady swobody umów oraz zasadami współżycia społecznego". 

- Mimo że określone przez powoda w każdym z przypadków odsetki umowne rażąco przekraczały limit odsetek maksymalnych wynikających z ustawy, które w skali roku wynosiły 22%, sąd orzekający nie powziął żadnych wątpliwości i zdecydował o wydaniu nakazów zapłaty z rażącym naruszeniem prawa - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej. 

Skarżący zauważył, że zastrzeżenie w kontrakcie odsetek umownych w wysokości 20 złotych za każdy dzień opóźnienia od wynagrodzenia w kwocie 300 złotych – w skali miesiąca to 200 %, zaś rocznie 2 400 % - wskazuje na "lichwiarski" charakter zobowiązań, wskutek których doszło do nieuczciwego wzbogacenia powoda poprzez wykorzystanie sytuacji pozwanych i jawi się jako oczywista niesprawiedliwość. 

Prokurator Generalny w każdej z 6 skierowanych do Sądu Najwyższego skarg nadzwyczajnych złożył wniosek o uchylenie zaskarżonych nakazów zapłaty w całości i skierowanie poszczególnych spraw do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bytomiu. W odniesieniu do jednego przypadku, w którym kontynuowane jest postępowanie egzekucyjne, złożony został również wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego nakazu zapłaty do czasu ukończenia postępowania ze skargi nadzwyczajnej z uwagi na grożącą pozwanemu niepowetowaną szkodę.

Komentarze (7)    dodaj »

 • boluś

  Lichwa przyklepano WYROKIEM ! Teroz czas na skazanie i LICHWIARZA I WSPÓLNIKA W SĄDZIE !

 • Many

  Hej czytający umowy ! Z pewnością jesteś młody, ale kiedyś przyjdzie starość i może jakieś choroby, demencja czy zaniki pamięci i wtedy będziesz bezbronny wobec takich oszustów. Życzę ci zdrowia i żeby cię kiedyś okradli a twoich rodziców w najbliższym czasie. Jeżeli jednak jesteś w średnim wieku, to znaczy, że nie masz empatii do ludzi i jesteś opóźniony względem innych ludzi, żal mi cię.

 • Szwed

  Czyli twoim zdaniem to że walczy ze złodziejstwem, pedofilią i mordercami dzieci to źle ? kim ty jesteś ? krety nem i wyborcą PO

 • Rudziol

  Tylko Ruda Śląska ma hejnał za to nie ma ubikacji miejskiej zabytkowy budynek stoi i niszczeje , ale w Rudzie Śląskiej rządzą gorole s te chodzą za potrzebą w krzaki !!! To do OBSERWATORA żeby bardziej otworzył oczy !

 • Rudy

  Tych wszystkich komorników wystrzylać

 • The truth

  Czekaj czekaj. Przeczytał umowę , podpisał wziął kasę i nie spłaca ????? Hmmm nawet jeśli to były jakieś s.ieszne ilości umów trzeba dotrzymywać. Pamiętaj konsekwencje swych akcji. Patrząc co się ostatnio dzieje można śmiało powiedzieć że społeczeństwo jest coraz głupsze. Tu ktoś umowy nie przeczytał i ma pretensje tu któryś znowu dziadek oddał swoje oszczędności w najprostszy możliwy sposób ?

 • Obserwator

  Musicie ta gębą giździć rudzki portal?

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również