Wiadomości z Rudy Śląskiej

Z cyklu "Twoja spółdzielnia" - Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Dodano: 2015-09-16 08:00, aktualizacja: 2016-03-16 13:05
Przygotowaliśmy dla Was kolejny wywiad z przedstawicielami spółdzielni funkcjonującej w Rudzie Śląskiej.
 
Tym razem o inwestycjach, planach i danych dotyczących spółdzielni opowiada Gabriela Lutomska, rzecznik prasowy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 
 
Barbara Pilocik: Od kiedy istnieje Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ile osób zrzesza, iloma budynkami zarządza, ile mieszkań znajduje się w jej zasobach? Proszę powiedzieć jeszcze, gdzie w mieście znajduje się najwięcej nieruchomości RSM?
 
Gabriela Lutomska: Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa została założona w 1959 r., a więc istnieje 56 lat. Zrzesza około 16 tys. Członków, zarządza 469 nieruchomościami, w tym 235 nieruchomościami budynkowymi oraz 2 domkami, na które składa się 15883 mieszkań.
 
W chwili obecnej Spółdzielnia zajmuje się głównie administrowaniem zasobami j.w. Poza działalnością eksploatacyjną Spółdzielnia prowadzi także działalność kulturalną w 7 placówkach.
 
Budynek Dyrekcji RSM mieści się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Magazynowej 12, natomiast nieruchomości podzielone są na siedem administracji zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej:
 
- ADM – 1 w dzielnicy Godula, Orzegów (Ruda Śląska – 3 i 4),
- ADM – 2 w dzielnicy Nowy Bytom, Wirek (Ruda Śląska – 9),
- ADM – 3 w dzielnicy Ruda Śląska 1,
- ADM – 4 w dzielnicy Halemba, Kochłowice (Ruda Śląska – 6 i 7),
- ADM – 5 w dzielnicy Wirek, Bielszowice (Ruda Śląska – 10 i 11),
- ADM – 6 w dzielnicy Bykowina (Ruda Śląska – 5),
- ADM – 7 w dzielnicy Orzegów, Godula (Ruda Śląska –  4 i 3),
 
Najwięcej nieruchomości znajduje się w Administracji Nr 6 – w  dzielnicy Bykowina – jest ich 42 oraz w Administracjach Nr 1 i 3 – w dzielnicach Godula i Ruda – po 38.
 
 
Jakie inwestycje planują Państwo wykonać w najbliższym czasie (latach)?
 
Odpowiadając na temat inwestycji należy podkreślić, że każda Administracja w ramach posiadanych środków finansowych ustala wraz z Radą Osiedla rzeczowy plan remontowy na dany rok kalendarzowy. Tam mieszczą się wszystkie niezbędne roboty konieczne do wykonania. Co roku przedstawiamy w prasie lokalnej i w internecie informację z wykonania funduszu remontowego i nasi mieszkańcy mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi wykonanymi robotami, nie tylko inwestycjami.
W dosłownym znaczeniu słowa „inwestycje“ RSM nie podejmuje takich działań, zwłaszcza nie budujemy nowych budynków. Zasoby RSM są tak duże, że nie przewidujemy kolejnych inwestycji w tym zakresie. Skupiamy się na prawidłowym prowadzeniu Spółdzielni jako całości, dobrym zarządzaniu istniejącym, wspólnym majątkiem, jego stanem technicznym i estetyką. Dbamy o komfort życia w zasobach Spółdzielni i stałe podnoszenie jakości usług. Dbamy, żeby nasi mieszkańcy byli zadowoleni z posiadania mieszkania w RSM.
 
Ponadto realizujemy duże przedsięwzięcie, jakim jest termomodernizacja zasobów mieszkaniowych. Robimy to zgodnie z przyjętym harmonogramem, a co najważniejsze - w ramach posiadanych środków finansowych. W tym celu został utworzony centralny fundusz termomodernizacyjny. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie wszystkie nasze budynki zostaną ocieplone.
Kończymy wymiany wind w budynkach wysokich. Kończymy też olbrzymie, wieloletnie przedsięwzięcie, jakim jest wymiana okien w całych zasobach, dziś już okres oczekiwania na wymianę skrócił się z 7 lat do maksymalnie jednego roku. W niedługim czasie dojdziemy do wymiany wszystkich okien. Ponadto podejmujemy i realizujemy duże roboty jakimi są wymiany wszystkich instalacji w budynkach mieszkalnych. Rozliczamy centralne ogrzewanie w systemie indywidualnym.
 
Ważną kwestią do podkreślenia jest prowadzenie działalności kulturalnej w 7 placówkach kulturalnych – Osiedlowych Domach Kultury – zlokalizowanych w każdej Administracji. Ta działalność jest nie do przecenienia. Mimo głosów z różnych stron o celowości prowadzenia działalności oświatowo -kulturalnej uważamy, że taka działalność jest bardzo, ale to bardzo potrzebna.
Wielokrotnie o tym pisaliśmy, a na wszystkich zebraniach organizowanych przez RSM zawsze o tym informujemy, pragniemy rozpowszechnić praktykę spędzania czasu w naszych placówkach, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Dla nas efekty i korzyści, choć niewymierne, są bardzo ważne. Jeżeli uda nam się grono dzieci i młodzieży zachęcić do dobrego spędzania czasu, do rozwoju swoich umiejętności, to jest to bardzo wielki sukces.
 
Mieszkańców często zastanawia temat eksmisji mieszkaniowych. Proszę powiedzieć, kogo dotyczy takie postępowanie? Czy istnieje jakiś próg zadłużenia, od którego lokator zostaje pozbawiony mieszkania? Można krótko wyjaśnić całą procedurę.
 
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa odpowiadając na pytanie w sprawie eksmisji z lokali wchodzących w skład zasobów RSM uprzejmie informuje, że kwestie przymusowego opróżnienia lokali tzw. eksmisji dotyczy jedynie części mieszkańców Spółdzielni, tj osób które użytkują mieszkania w oparciu o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub umowę najmu. Ustawa z dnia 15.02.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych oraz  ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów wskazują przesłanki, które uprawniają Spółdzielnię do wszczęcia postępowania sądowego o nakazanie opróżnienia i przekazania lokalu.
 
Trzeba jednak zauważyć, że Spółdzielnia w pierwszej kolejności podejmuje próby ugodowego załatwienia sporu z lokatorem, który takie przesłanki spełnia. Zwykle głównym problemem jest zadłużenie lokalu. Spółdzielnia proponuje albo spłatę zaległości w ratach, albo gdy spłata zaległości przekracza możliwości dłużnika, zamianę lokalu na inny o niższych kosztach utrzymania. Od pewnego czasu lokatorom, którym przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu proponowane jest również dobrowolne przekazanie mieszkania do dyspozycji Spółdzielni, co umożliwi pokrycie zadłużenia z wkładu mieszkaniowego i i ewentualne umorzenie egzekucji komorniczej. Co więcej w wielu wypadkach możliwa jest zaliczkowa wypłata  części wkładu, co pozwala np. wynająć lokal mieszkalny.  
 
Należy podkreślić, że w wielu wypadkach nawet wydanie przez sąd wyroku o eksmisję nie kończy możliwości polubownego załatwienia sprawy i tylko bierność lokatora lub brak chęci do współpracy ze Spółdzielnią doprowadza do złożenia pozwu o eksmisję a w konsekwencji do przymusowego wykonania eksmisji.
 
Po rozpatrzeniu sprawy Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia lokalu, stwierdziwszy zasadność roszczenia Spółdzielni wydaje wyrok orzekający obowiązek opuszczenia i przekazania lokalu. Równocześnie Sąd orzeka czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego. W przypadku, gdy prawo do lokalu socjalnego zostało przez Sąd przyznane zawiadamia właściwą Gminę o konieczności wskazania lokalu socjalnego dla osoby, wobec której Sąd orzekł eksmisję z dotychczas zajmowanego lokalu.
 
Z uwagi na brak w zasobach Gminy wystarczającej ilości lokali socjalnych, czas oczekiwania na realizację tej części wyroku wynosi czasem nawet kilka lub kilkanaście lat. 
 
W przypadku złożenia przez Gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego dłużnik jest obowiązany podpisać umowę najmu i przeprowadzić się w terminie wskazanym w ofercie w przypadku odmowy  zawarcia umowy i przeprowadzenia się do wskazanego lokalu istnieje możliwość przymusowego opróżnienia lokalu i przeprowadzenia dłużnika do wskazanego lokalu socjalnego w drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.
 
W przypadku gdy w wyroku orzekającym eksmisję Sąd nie orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, eksmisja, na mocy art. 1046 § 4 kpc  komornik wykonując obowiązek opróżnienia lokalu mieszkalnego, przeprowadza dłużnika do pomieszczenia tymczasowego. Równocześnie Spółdzielnia informuje,  że przepisy w/w ustaw nie przewidują żadnych progów kwotowych, od przekroczenia których uzależnione jest wszczęcie postępowania o eksmisję. W przypadku, gdy dotyczy to osoby użytkującej lokal na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wykluczenie z grona członków Spółdzielni może nastąpić w przypadku gdy zaległość członka wobec  Spółdzielni przekroczy 6 pełnych okresów płatności. Natomiast w przypadkach najmu lokali wszczęcie postępowania eksmisyjnego jest dopuszczalne gdy lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu za trzy pełne okresy płatności.
 
 
W jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na działania Spółdzielni? 
 
Bardzo dobre i potrzebne pytanie, chcemy aby posłużyło do rozpropagowania i zachęcenia naszych Członków do szerokiego uczestnictwa w życiu Spółdzielni i rozszerzenia wpływu na jej funkcjonowanie. Mieszkańcy mogą wpływać na działania Spółdzielni w dwojaki sposób, pierwszy – jako członkowie organów samorządowych – Rady Nadzorczej i Rady Osiedla, drugi – jako osoby fizyczne niezrzeszone, z samego statusu członka RSM. Mogą więc uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków RSM, w Zebraniach Osiedlowych RSM i zgłaszać tam swoje uwagi, interwencje, wnioski, postulaty. Mogą również zgłaszać je do Rady Nadzorczej , do Rady Osiedla oraz do Zarządu Spółdzielni czy to w formie korespondencji czy osobistej interwencji w tych organach.
 
Rada Nadzorcza jak i Rada Osiedla mają dyżury, na które serdecznie zainteresowanych zapraszamy. Rada Nadzorcza ma stałe dyżury w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca od godz. 16:00 do 17:00, zaś Rady Osiedla według swoich ustaleń na daną kadencję. Terminy oraz inne informacje na temat Spółdzielni są podane na naszej stronie internetowej www.rsm.com.pl a także w każdej Administracji. Zapraszamy do jej odwiedzania. W ramach dyżurów organów samorządowych mają Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu ze swoimi przedstawicielami, tam można składać wnioski, zgłaszać interwencje czy uzyskać wyjaśnienia.
 
Ponadto Członkowie powinni mieć bliski kontakt ze swoją Administracją, mają możliwość składania ankiet klienta anonimowo, cieszymy się gdy korzystają z oferty kulturalnej czy uczestniczą w organizowanych festynach osiedlowych, czytają nasze strony w prasie lokalnej, odwiedzają naszą witrynę w internecie. Przedstawiciele wszystkich organów są otwarci na głos swoich Członków, zaś pracownicy mają obowiązek pełnego i prawidłowego kontaktu ze wszystkimi mieszkańcami zasobów RSM /również nieczłonkami/.  Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze jest wiele do zrobienia, do poprawy obustronnych relacji, ale przecież najważniejsze jest ciągłe poprawianie i zwiększanie kontaktów RSM – Mieszkaniec zasobów  RSM.
 
Czekamy na inicjatywy Mieszkańców, jesteśmy otwarci na każdy głos. Takim przykładem może być inicjatywa lokatorów Administracji Nr 6 w Bykowinie, dzięki której od wielu lat organizowany jest konkurs na ogródek przydomowy. Impreza ta na dobre już wrosła w życie tej Administracji i ma się naprawdę dobrze. Zachęcamy do inicjatyw oddolnych, wszystkie rozpatrzymy.
 
Co według Państwa wymaga poprawy w funkcjonowaniu Spółdzielni, a co traktują Państwo jako sukces Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej?
 
Pytanie wbrew pozorom nie jest łatwe, najtrudniej być sędzią we własnej sprawie, ale spróbujemy rzetelnie na nie odpowiedzieć. To, że cokolwiek wymaga poprawy, nie należy traktować jako żadnej ujmy dla firmy, a więc i Spółdzielni. Zawsze jest jakiś obszar, który można doskonalić. Takie jest nawet założenie normy ISO 9001:2008, którą RSM ma wdrożoną. Tam z założenia wkalkulowane jest ciągłe doskonalenie w myśl zasady: „nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej”.
 
Spółdzielnia więc w myśl tej zasady bacznie przygląda się wszystkim prowadzonym zagadnieniom, szukając lepszych rozwiązań czy nawet innych, eliminując nietrafione.  Co uważamy, że należy poprawić i co poprawiamy? Przede wszystkim stawiamy na czynnik ludzki, poprawiamy na bieżąco relacje z mieszkańcami naszych zasobów i nie tylko, każdy klient Spółdzielni czy to wykonawca, czy osoba zainteresowana kontaktami z RSM jest przyjmowana i załatwiana jak najlepiej. Staramy się eliminować „wąskie gardła” na tym polu, wciąż uczulamy pracowników na poprawę kultury obsługi, stawiamy na fachowość i wysoką jakość usług. Co roku wyłaniamy w formie przetargów najlepsze firmy do prowadzenia robót w RSM w danym roku, tworzymy „kwalifikowaną listę dostawców”, tj wykaz najlepszych firm, z których usług będziemy korzystać. Śledzimy nowości na rynku, aby stosować w RSM najlepsze technologie. Szukamy możliwości pozyskiwania nowych środków finansowych, aby lepiej gospodarować spółdzielczą złotówką i wykonać więcej robót remontowych i usług dla lokatora. Ważna jest dla nas estetyka osiedli, budynków a także budynków i pomieszczeń dyrekcji i Administracji. Poprawiamy a właściwie rozszerzamy do aktualnych potrzeb zainteresowanych osób ofertę naszych placówek kulturalnych. Chcemy zachęcić jak największą ilość ludzi do uczestnictwa w naszych sekcjach, imprezach czy zajęciach.
 
Zdecydowanie poprawiliśmy i nadal poprawiamy terminowość prowadzonej korespondencji. Ocenić to można po zmniejszającej się liczbie interwencji, wniosków i skarg. Zadowolony Mieszkaniec zasobów RSM to dla nas najlepszy wyznacznik prawidłowości zarządzania Spółdzielnią.
 
Sukcesy RSM? Na pewno nowoczesne zarządzanie, na pewno coraz większa fachowość i zaangażowanie organów samorządowych,  utrzymanie mimo braku pełnej akceptacji – działalności kulturalnej i jej ciągły rozwój, to lepsza estetyka osiedli, to realizowany i przyspieszany harmonogram dociepleń, to bezzwłoczne usuwanie usterek zgłaszanych przez lokatorów. Miarą naszego sukcesu jest dobra współpraca z mieszkańcami.
 
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
 
 
Dane spółdzielni:
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Magazynowa 12
41-700 Ruda Śląska
 

Zobacz także

Komentarze (31)    dodaj komentarz »

 • lokator

  wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego w RSM 20211. czas na przygotowanie dwóch dni wolnego od pacy: informacja 4 dni przed wymiana pionu2. stopień inwazyjności prac według ustaleń, to otwór w ścianie 40cm na 5ocm: ostatecznie 250cm! na 20cm w ścianie, dziura w suficie i podłodze.3.wykończenie prac: na ścianie gołe pustaki, zaprawa w dziurze w podłodze pomiędzy kafelkami oraz zagipsowana!! dziura w panelu pcv na suficie. 4.Zabezpieczenie mienia według ustaleń wpo stonie wykonawcy: brak jakichkolwiek zabezpieczeń, pył ze remontu wszędzie gdzie nie uszczelniłem drzwi, zatkany odpływ prysznica, ściany w poikryte pyłem.5. koszty lokatora według utale po stronie lokatora brak: opłacenmie wsztyskich kosztów związanych z poborem prądu w trakcie 2 dni pracy urządzeniuami budowlanymi, koszty z pracami porządkowymi, koszty uszkodzonych powiercni ścian malowanych6 perełka: gips na klamce, mocz w toalecie

 • Lokatr

  Plac zabaw przy ulicy Oświęcimskiej nadaje się do generalnego remontu strach z dzieckiem tam wyjść bo wszystko się rozpada . KOMPLETNIE ZANIEDBANY! Nie wspominając już o bloku który straszy wyglądem zwewnętrznym jak i wewnętrznym. Masakra. A takie opłaty co miesiąc wysokie...

 • informator

  Obiecują i nie realizują piszą wnioski o dofinansowania na różne roboty gdy zbliża się sezon grzewczy to ludzie muszą smród z powietrza wąchać i zatruwać się takie jest rudzkie zwalczanie z smogiem na Goduli ul modrzejewskiej 12 w blokach piece kaflowe jak w 20 wieku ludzie palą gałęziami z parku wystarczy się zainteresować widoczne na oczy co ludzie sprowadzają w worach i układają pod klatkami a spółdzielnia chce gadać o likwidacjach pieców kaflowych jak nic z tym nie robią słuchają głosów ludzi co mają pieniądze i wykupione mieszkania ale na ludzi z niszą krajową żyjącą z wypłaty do wypłaty nie słuchają nawet na spotkania spółdzielcze nie są wpuszczane powód brak własności mieszkaniowej chore ! chodniki dla pieszych na modrzejewskiej zastawiane samochodami bo kierowcą nie chce się zaparkować na ulicy muszą pod klatką gdyby było możliwe to do klatki wjadą sprzątacze odśnieżają chodniki dla pieszych a kierowca zadowolony bo z chodnika parking zrobi kamery podłączyli na bloku a to co się dzieje nie widzą i my ludzie lokatorzy mamy płacić za wszystko.

 • Mieszkaniec RSM

  MIESZKAŃCY RSM OTWÓRZCIE OCZY. Opłata za zarządzanie naszymi budynkami (która stanowi znaczną część opłaty o nazwie "utrzymanie zasobów mieszkaniowych", czyli potocznie ekploatacji) wynosi obecnie 1,52 zł od m2, co oznacza wzrost w ciągu kilku lat o ponad 30%! W innych spółdzielniach, nie wspominając już o wspólnotach, opłata ta jest na poziomie 0,60-0,90 zł od m2, czyli przepłacamy o ponad 100%! Obecnie opłata "utrzymanie zasobów mieszkaniowych" wynosi 3,35 zł od m2, a jeszcze w 2011 roku było to 2,50 zł od m2. Czynsz z roku na rok rośnie, a jego podwyżki są ukrywane poprzez obniżenie zaliczki na centralne ogrzewanie. RSM robi z nami co chce. Brak parkingów lub dziurawe chodniki to nie jest problem w odniesieniu to wysokości opłat, braku przejrzystości wydatków (np. na konserwację) i możliwości podejmowania decyzji przez właścicieli mieszkań. RSM przegrało sprawę sądową o niezgodną z prawem podwyższkę czynszów, która trwa od 2012 roku i mimo wyroku do dzisiaj nic z tym nie zrobiła. Koszty sądowe są pokrywane z naszych czynszów, czyli z Twojej kieszeni. Zacznijcie się interesować, pytać, a wtedy dopiero poznacie prawdziwą twarz RSM. W RSM są również pracownicy, którzy starają się być myli, mają dobre zamiary i chętnie służą pomocą, ale niestety nie mają żadnego wpływu na to jaki jest poziom opłat i jak RSM traktuje mieszkańców. Jeżeli sami nie weźmiemy sprawy w swoje ręce to będzie tylko gorzej. Polecam przeanalizować obecną wysokość opłat za eksploatację ("utrzymanie zasobów mieszkaniowych") i zestawić ją z tym co było jeszcze niedawno - np. w latach 2010-2012. Zapraszam również do kontaktu z innymi spółdzielcami i mieszkańcami osiedla Powstańców na Goduli/Orzegowie poprzez stronę www.latki.fora.pl gdzie organizujemy się, żeby wspólnie zmienić tę chorą sytuację.

 • lokatorka RSM

  Tak się chwalić dobrym wyborem wykonawców solidnych , a co z blokami ocieplonymi , których termomodernizacja się sypie na ul. Racławickiej w Halembie można zobaczyć jak płatami to ich solidne wykonanie odpada takie duże pieniądze wyrzucone w błoto KIEDY BĘDZIE poprawka - a może odbiorca tej świetnej inwestycji pokryje koszta fuszerki jaką odebrał .

 • juta z rudy

  Ja tam mieszkam norwida 23 klatki schodowe wygladaja obrzydliwie nie zapraszam nikogo z moich gosci ,bo sie wstydze interweniowalam kilkakrotnie ale oni sobie lekcewaza ta pania z administracji pania prezesowa dawno powini usunac ma myslenie komunistyczne i reszte tez tam trzeba duzej zmiany potrzeba mlodych ludzi ,a nie starzy komunisci ,a wogole gdzie sa nasze pieniadze ludzi ktorzy kupili mieszkania za pelna kwote z pozyczek ,a nie za 1 zlotowke powino sie zmniejszyc nam czynsz a tym drugim podwyzszczyc powino to byc potraktowane powaznie trzeba to poruszyc w sejmie pozniej te tanio wkupione mieszkania sa sprzedawane za duze pieniadze . jutaj

 • jo Alojz

  Jak czytom tyn wywiad to mi się zdowo że to jest opowiadanie z innyj bajki. JAK LEPIEJ WYDAWAĆ KASA I DBAĆ O CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI. Czy to kajś widać. Sam ino podniesione czynsze i pytom sie za co.Acha jak niy było rady osiedla i rady nadzorczy to niy boło podwyżek bez prawie 2 lata jak ino ich powołali zaroz[...] kartki do dom czynsz do gory. Kogo wy robicie za ci...la????? cyt: Dbamy, żeby nasi mieszkańcy byli zadowoleni z posiadania mieszkania w RSM.Fto jest zadowolony my????? Miyszkanie jest moje, boch je wykupioł a wy to ino mocie powierzony obowiązek zarządzania i dbanio o moje, bo za to wom płacymy i to cołkiym niymało a czas wom ukrócić.Cosik wom sie we gowach poprzewrocało.Abo dalij myślicie, że to wyście som pany.Pogodomy na przyszłym walnym zrobiymy tako kampanio że sie zdziwicie.Skończy sie pewno epoka.Jo wom to godom.

 • alicja rydzianka

  Dla mnie wywiad, to pytanie-odpowiedz a nie cały elaborat. Nie wierzę, że był to wywiad tylko rzeczniczka RSM dostała wcześniej pytania, odpisała na nie i przesłała do redakcji.

 • olga

  Cytuję: "wymiana okien w całych zasobach, dziś już okres oczekiwania na wymianę skrócił się z 7 lat do maksymalnie jednego roku"Ciekawe w której dzielnicy,bo w Rudzie1 na pewno nie.Czekam już 5 lat.

 • abadon

  a co z blokiem na goduli modrzejewskiej 20 blok się sypie ruina miał być ocieplany nic nie robią blok straszy wokoło wszystkie bloki ocieplone pomalowane a ten stoi i straszy

 • prezes firmy

  Jadę sobie Magazynową i oczom nie wierzę, pod spółdzielnią roboty nad powiększeniem parkingu.No cóż dobrze zarabiają i każdy pewnie ma brykę, którą trzeba zaparkować pod firmą. Szkoda tylko, że tuż obok parking dla mieszkańców wygląda jak wertepy koziego stepu.Tak oto przedstawia się super gospodarzenie groszem członków spółdzielni na rzecz wygody tyłków w niej zatrudnionych. Brawo nic dodać nic ująć.

 • nie ze mną takie numery

  Dawno ktoś powinien już sie tym zająć.To relikt komuny i tak jak za komuny im sie żyje czyli dobrze i w stadzie. Nikt ich ruszyc nie może. Na siebie głosują i siebie popierają. Na zebraniach też garstka ludzi i całe stowarzyszenie pracowników a ci co je prowadzą mają starą taktykę, najpierw wotum zaufania do zarządu a potem dopiero głosy krytyki a powinno byc odwrotnie.W radach osiedla 70% kadrowych pracowników RSM i tu kłania się i tu można coś napomnieć o tak zwanej zależności słuzbowej. Komu służyć bądą ci wybrani mieszkańcom? coś nie bardzo w to wierzę.Przerost zatrudnienia w administracji a minimalne w wykonastwie usług remontowych.Powinniśmy jako ci którzy płacą na ich dobre warunki płacowe zacząć ich dobrze rozliczać. Czasami słyszy się jak co niektórzy ze strachu trzęsą gaciami przed zwolnieniem i utratą intratnych dochodów.Faktycznie ktoś musi wreszcie ujawnić ich dochody może by się niektórym członkom spółdzielni rozjaśniło w głowach i zaczęli brać poważnie to na co idą ich pieniądze.Nauczmy się bić o swoje.

  • nie ze mną takie numery
   2015-09-22 22:52
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • coco

  U mojej teściowej na Norwida 6 wiecznie nasikane w windach i ten smród dochodzący z piwnic (!!!). Za Chiny ludowe nie chciałabym tam mieszkać...

 • A.

  RSM sika w windach i zanosi smród do piwnicy?

 • Spółdzielca z Rudy Ślaskiej

  Zlikwidować Radę Ośiedla w RSM!!!!Tam zarabiają niemałą co miesiąc kasę za nic a ,większość w radzie to pracownicy SPÓŁDZIELNI RSM co sobie robią co chcą w zasobach RSM!!Przykład z brzegu pani Sylwia W 10 piętrowym bloku na ulicy Zofii Nałkowskiej 4 zagrabiła suszarnie i połączyła z mieszkaniem zrobiła sobie gniazdko na 100m kwadratowych!!!Ciekawe ile czynszu płaci?STOP ZŁODZIEJSTWU!!

  • Spółdzielca z Rudy Ślaskiej
   2015-09-17 20:18
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • Olek

  Każdy kto by mieszkała na 10p, i miał wolne obok pomieszczenie, mógłby je wynająć. RSM nic za darmo nie daje. Ale wy ludziska jesteście o wszystko zazdrośni. Jeszcze hejtuj na ludzi którzy ze wsypu zrobili sobie graciarnie. Pewnie też zagrabili, banda złodziei ;-). A jak chcesz coś zmienić to łaź na wybory a nie pierdź w fotel. Wszyscy tacy niezadowoleni, a u władzy ta sama ekipa. Sami się wybrali???

 • ewwa

  Możesz wynająć, ale jako suszarnię czy składzik, a nie łączyć z mieszkaniem. Ponadto koszty CO są rozliczane na wszystkich lokatorów a nie na wynajmującego. Trochę sprawiedliwości

 • wkurzony

  Większość osób narzeka na porządki, uszkodzenia itp. a ciekawe ilu z Was zareagowało w sytuacji gdy nastolatki lub dzieci roznosi energia i niszczą mienie spółdzielni, jak wyrostki imprezują na klatkach schodowych, załatwiają się po kątach. Nawet osoby wyprowadzające psy nie potrafią sprzątnąć po swoim pupilu jeśli zdarzy mu się zrobić coś więcej w windzie lub na klatce schodowej. Najpierw popatrzcie na siebie, na to co i jak robicie a później zastanówcie się jeszcze raz dlaczego to wszystko tak wygląda. Jestem ciekaw czy ktoś z Was pozwolił by na takie zachowania we własnym przydomowym ogródku. Załóżcie sobie wspólnoty i zobaczymy na kogo później zaczniecie narzekać.

 • zwolennik wspólnoty

  Czynsze, czynsze, czynsz i podwyżki. A nikt nie może powiedzieć ile tam zarabiają od zarządu do najniższego pracownika. Dobrze im się żyje, im to pasuje.Cieplutko zimą, chłodniutko latem a z czego to wszystk? Oszczędności u nich jakoś nie widać. Za to zamówienia na ciepło dla nas to chyba na 300% a zużycie na 70% Czas zająć się tym na całego.

  • zwolennik wspólnoty
   2015-09-16 23:54
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • ratatuj

  Hm jednak wspólnota to rozwiązanie lepsze ale po 1 ludzie się boją organizować wspólnotę po 2 RSM robi wiele by Wspólnoty w jej zasobach nie powstawały z wiadomych przyczyn. Fakt osoby nie płacą ale z nowoczesnym zarządzaniem nie ma zbyt wiele wspólnego wrzucanie kasy do jednego worka jak to jest właśnie w przypadku RSM. Struktura jest zbytnio rozbudowana moim zdaniem 4 administracje byłyby wystarczające. Co do kultury: Kursy i inne zajęcia ok ale te wasze festyny z kulturą to nie mają wiele wspólnego( zresztą kurs np. Zumby to szczyt kultury).Inwestycje : zastanawia fakt braku dofinansowania choćby z takiego programu jak KAFKA. Finansowanie termomodernizacji w swoim zakresie to błąd a może i celowość? Wykonawca jeden ten sam więc hmmm pozyskiwanie zewnętrznego funduszu wiąże się z przejzystoscia finansową a tu mógłby być problem. No i mnie boli jednak brak inwestycji takich jak budowa budynków lub parkingów wielopoziomowych. RSM ma grunt więc dlaczego nie budować? Skorzystali by członkowie spółdzielni ale po co.Stan czystości to temat rzeka ale wiele prawdy w tym co piszą.

12

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.