Wiadomości z Rudy Śląskiej

Dochodzenie należności z obligacji

  • Dodano: 2020-12-09 12:45, aktualizacja: 2020-12-10 11:04

Obligacje należą do jednego z najpopularniejszych sposobów pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorców. Z uwagi na wysokie oprocentowanie stanowią one zarazem ciekawą alternatywę dla lokowania oszczędności w stosunku do lokat bankowych. Co jednak w sytuacji, gdy emitent nie wykonuje się swoich zobowiązań, w szczególności nie wypłaca odsetek lub nie wykupuje obligacji? Na czym polega dochodzenie należności z obligacji?

Żądanie natychmiastowego wykupu obligacji

W pierwszej kolejności należy odnotować, że jeżeli emitent nie wypłaca odsetek w terminie, obligatariusz ma prawo żądać natychmiastowego wykupu obligacji, co wiąże się z obowiązkiem zwrotu przez emitenta od razu całego zainwestowanego kapitału. Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o obligacjach:  „Jeżeli emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z obligacji, obligacje podlegają, na żądanie obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również w przypadku niezawinionego przez emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres.” Najczęściej będzie tu oczywiście chodziło o niewypłacone w terminie odsetki.

Złożenie oświadczenia o natychmiastowym wykupie obligacji nie zawsze będzie jednak korzystne dla obligatariusza. W sytuacji złożenia tego oświadczenia, obligatariusz pozbawia się bowiem prawa do odsetek zastrzeżonych w warunkach emisji za okres następujący po dniu doręczenia tego żądania do emitenta. Zawsze należy zatem przeprowadzić ocenę, czy w danym wypadku opóźnienie mają charakter przejściowy a środki obligatariusza pozostają niezagrożone. Jeżeli do obligatariusza dochodzą wiadomości o problemach finansowych emitenta i możliwej utracie płynności finansowej, podjęcie działań będzie jak najbardziej zasadne. W takim przypadku najwięcej zainwestowanych środków odzyskują zazwyczaj Ci obligatariusze, którzy najwcześniej podjęli działania, uzyskali tytuł egzekucyjny a następnie wykonawczy i wszczęli postępowanie egzekucyjne przeciwko emitentowi.

Początek terminu do złożenia oświadczenia o natychmiastowym wykupie jest stosunkowo prosty do ustalenia. Jest to czwarty dzień po dniu będącym dniem płatności odsetek. Wcześniejsze złożenie oświadczenia będzie należało uznać za bezskuteczne. Pamiętać przy tym trzeba, że zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego, oświadczenie woli jest złożone z chwilą, gdy doszło do adresata w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. W tym kontekście należy zauważyć (choć nie wynika to wprost z przepisów), że z momentem uregulowania zaległych odsetek prawo do żądania natychmiastowego wykupu wygasa. Jeżeli zatem obligatariusz będzie zwlekał z wysłaniem takiego oświadczenia i dojdzie ono do emitent już po wypłacie odsetek, również będzie należało uznać je za bezskuteczne.

Pozew przeciwko emitentowi obligacji

Jeżeli emitent nie realizuje swoich zobowiązań i nie wypłaca obligatariuszom należnych im środków, mogą oni złożyć stosowny pozew do sądu. Aby sąd zasądził na rzecz obligatariusza stosowną kwotę pieniężną roszczenie musi być wymagalne. W sytuacji, w której upłynął termin wykupu obligacji, sprawa jest oczywista. Obligatariusz może dochodzić kwoty niezwróconego kapitału oraz niewypłaconych odsetek za poszczególne okresy odsetkowe. Dodatkowo od każdej należności niewypłaconej w terminie może odsetek ustawowych za opóźnienie, chyba że warunki emisji przewidywały w takim wypadku inną stopę odsetek.

Jeżeli natomiast termin wykupu jeszcze nie nadszedł, co do zasady nie można żądać wcześniejszego zwrotu wpłaconych środków. Wyjątkiem jest natomiast sytuacja, w której emitent nie wypłaca odsetek w terminie i obligatariusz składa oświadczenie o żądaniu natychmiastowego wykupu obligacji. Wówczas może on żądać od razu całej kwoty wpłaconego kapitału.

Wniosek o naprawienie szkody w przypadku oszustwa

Odrębnej uwagi wymaga wniosek o naprawienie szkody w sprawie karnej. Instytucja ta będzie miała zastosowanie wtedy, gdy w związku z oferowaniem (sprzedażą) obligacji doszło do popełnienia przestępstwa oszustwa. Sytuacja taka może mieć miejsce wtedy, gdy przykładowo obligatariusz został wprowadzony w błąd co do sytuacji majątkowej emitenta, co w rezultacie doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia przez niego mieniem poprzez zakup obligacji. Obowiązek naprawienia szkody sąd może orzec tylko wówczas, gdy dochodzi do skazania osoby, której postawiono określone zarzuty. Odrębnie niż w przypadku powództwa cywilnego, zobowiązanymi do naprawienia szkody będą osoby fizyczne, które dopuściły się oszustwa (np. członkowie zarządu lub pośrednicy finansowi) a nie sama spółka jako emitent.

Patron merytoryczny artykułu:

Adwokat Prawo Karne • kancelaria Kraków
Rynek Dębnicki 6/3a,
30-319 Kraków
+48 12 307 21 26


 

Polecamy również:

https://rudaslaska.com.pl/is,adwokat-radca-prawny-a-doradca-podatkowy---czym-roznia-sie-te-zawody,270925,1410554.html
https://rudaslaska.com.pl/is,apelacja-w-sprawie-karnej,270925,1414522.html

Komentarze    dodaj

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.